Pārskats par organizāciju kopdarbību palīdzībai bāreņiem.

Biedrība „Klīnisko sociālo darbinieku Asociācija” kopā ar sadarbības partneriem Biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” un Biedrību „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim īstenoja Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO Fonds” apakšprojektu „Caur nodarbinātību līdz neatkarīgākai dzīvei – atbalsta (atbalstīta darba) pasākumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem bāreņiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (apakšprojekta nr.2010.CH04/mic-189/21).

Apakšprojekta mērķis bija mazināt bez vecāku gādības palikušo jauniešu bāreņu ar garīgās attīstības traucējumiem ekonomisko un sociālo atšķirtību, uzlabojot šo jauniešu patstāvīgas dzīves prasmes, tai skaitā nodarbinātības jautājumos.

Apakšprojekta mērķa grupa bija Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” un Biedrības „Rīgas pilsētas ”Rūpju bērns”” grupu dzīvokļu iemītnieki: jaunieši bāreņi ar garīgās attīstības traucējumiem.

Projekta gaitā tika izveidotas divas grupas, kurās iesaistījās apakšprojekta mērķa grupas jaunieši un viena grupa, kurā iesaistījās un tika sagatavoti asistenti darbam ar šiem jauniešiem.

Apakšprojekts tika īstenots Biedrības „Rīgas Samariešu apvienība” un Biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” grupu dzīvokļos.

Noslēdzot apakšprojektu var secināt, ka izvirzītais mērķis ir īstenots, jo no 16 apakšprojektā iesaistītajiem jauniešiem tikai 2 jaunieši šobrīd neiesaistās nodarbinātības jautājumu risināšanā, bet 12 jaunieši vai nu strādā konkrētā darba vietā, vai ir iesaistījušies citās ar nodarbinātību saistītās aktivitātēs. Apkopojot apakšprojekta rezultātus, var redzēt sekojošus datus: 5 jaunieši strādā dažādos uzņēmumos, 2 jaunieši iesaistīti NVA darba praktizēšanā ar stipendiju pašvaldībā, 2 jaunieši ir iesaistījušies NVA apmācībās, savukārt 2 jaunieši, lai nezaudētu darba spējas un iegūtu jaunas zināšanas un prasmes, strādā brīvprātīgo darbu, bet 3 jaunieši apmeklē Dienas centru.

Savukārt novērtējot asistentu ieguldījumu un aktivitātes apakšprojekta norises laikā apakšprojekta noslēguma seminārā Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” grupu dzīvokļu vadītāja Inga Rundāne norādīja, ka:

• atbalsts nodarbinātības jautājumu risināšanā personām ar garīgās attīstības traucējumiem nepieciešams visa mūža garumā, jo garīgās attīstības traucējumi ir stāvoklis visas dzīves garumā;

• asistents kā jaunieša nodarbinātības veicinātājs ir ieguvums visai sabiedrībai, jo persona ar invaliditāti no saņēmēja kļūst par devēju; • lai gan grupu dzīvokļos ar nodarbinātības jautājumu risināšanu strādā sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, psihologi, tomēr nodarbinātības veicināšana šiem speciālistiem ir tikai viens no darba pienākumiem;

• projekta laikā pierādījās, ka asistēšanai jānotiek pastāvīgi.

Kā blakus rezultāts, ir sadarbības partneru un asistentu apakšprojekta laikā apzinātās problēmas, kas kavē mērķa grupas jauniešu gan veiksmīgu patstāvīgu iesaistīšanos nodarbinātības jautājumu risināšanā, gan integrāciju darba tirgū: nepietiekamas darba un sociālās prasmes, atbilstošas izglītības trūkums, inovatīvu risinājumu nodarbinātības veicināšanā trūkums, zema jauniešu motivācija strādāt nelielā atalgojuma dēļ, nepilna darba laika nodarbinātības iespēju trūkums, grūtības pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām, jauniešu pašvērtējums, zināšanu trūkums un nespēja pastāvēt par savām tiesībām, un mainīgais fiziskās un garīgās veselības stāvoklis.

Šīs problēmas norāda uz nepieciešamību profesionāļiem ar nodarbinātības jautājumu risināšanu iesaistītajās institūcijās veikt zināmas izmaiņas, domājot par cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem: pielāgot NVA apmācības šai mērķa grupai, izglītot darba devēju par personām ar garīga rakstura traucējumiem īpatnībām, kā arī novērst diskrimināciju darba tirgū, aktualizējot starptautiskajā praksē un sociālajā darbā vienus no svarīgākajiem principiem - iespēju došanu cilvēkiem, paaugstinot viņu labklājību un cilvēktiesību un sociālā taisnīguma principu un ienesot šos principus vispārējā praksē.

Biedrība „Klīnisko sociālo darbinieku Asociācija” izsaka pateicību Sabiedrības integrācijas fondam par finansiālo nodrošinājumu un atbalstu apakšprojekta īstenošanas gaitā, sadarbības partneriem par atvērtību šī apakšprojekta īstenošanai un veiksmīgo sadarbību, apakšprojektā iesaistītajiem asistentiem par aktīvu darbību un veiksmīgu sadarbību ar jauniešiem un jauniešiem par ieinteresētību un līdzdarbību.

Biedrības „Klīnisko sociālo darbinieku Asociācija”

Valdes priekšsēdētāja Ilvija Razgale