Sociālās apdrošināšanas pamati

Sociālās apdrošināšanas principi:

– solidaritāte starp iemaksu veicējiem un pakalpojumu saņēmējiem

– soc.apdr. ir sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa

– soc.apdr. līdzekļus izmanto tikai

 • sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem
 • nosakot ar likumu.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 3. pants)

Sociālās apdrošināšanas  mērķis ir apdrošināt

– risku zaudēt darba ienākumu, ja iestājas

 • slimība
 • invaliditāte
 • maternitāte
 • bezdarbs
 • vecums
 • nelaimes gadījums darbā vai arodslimību

– risku izdevumiem sakarā ar

 • bērna kopšanu
 • apdrošinātā nāvi
 • apgādībā esošā nāvi.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 3. pants)

Valsts pensiju speciālais budžets


Budžeta līdzekļus veido:

- iemaksas pensiju apdrošināšanai (obligātās un brīvprātīgās),

izņemot valsts fondētajā pensiju shēmā veiktās iemaksas;

- dividendes no valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām un ieņēmumi no to pārdošanas;

- citi ieņēmumi.
No pensiju budžeta finansē:

- likumā „Par valsts pensijām" paredzētos soc.apdr. pakalpojumus

- invaliditātes pensiju

- VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 8. pants)

Nodarbinātības speciālais budžets


Budžetu veido:

-        obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu

-        citi ieņēmumi.

No budžeta finansē:

-        likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" pakalpojumus

-   sedz VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 9. pants)

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Budžetu veido:

- invaliditātes apdrošināšanas obligātās iemaksas

- maternitātes un slimības apdrošināšanas iemaksas

- vecāku apdrošināšanas iemaksas

- citi ieņēmumi.

No budžeta finansē:

- likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pakalpojumus

- invaliditātes pensijas

-  VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 11. pants)

 

Darba negadījumu speciālais budžets

Budžetu veido:

- darba negadījumu apdrošināšanas obligātās iemaksas

- citi ieņēmumi.
No budžeta finansē:
- likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" paredzētos pakalpojumus

-   sedz VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu

 

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 10. pants)

Latvijā eksistē sekojoši pabalstu veidi:

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti (sociāli apdrošinātām personām):

1) slimības pabalsts;

2) maternitātes pabalsts;

3) paternitātes pabalsts;

4) vecāku pabalsts;

5) apbedīšanas pabalsts (sociāli apdrošinātas personas nāves gadījumā);

6) vienreizējs pabalsts darbspēju zaudējuma gadījumā (kas var aizstāt atlīdzību par darbspēju nepārejošu zaudējumu 10 līdz 24 procentu robežās);

7) bezdarbnieka pabalsts.