Starptautiskās konvencijas

Papildinātā (pārstrādātā) Eiropas Sociālā harta

Nav paredzēts ratificēt 2012. gadā sekojošus pantus:

Sociālā iekļaušana, pensijas, veselības un ilgtermiņa aprūpe.

Lai lasītu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2008.gadā

Lai lasītu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Eiropas sociālā harta (konspekts)

http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/pesh_gala_izvertejums_190908_2.doc

Latvijas Republikas tiesību aktu atbilstības izvērtējums

Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas prasībām

Eiropas Sociālā harta (1961.g.)

2002. gadā netika ratificēti sekojoši panti:

Starptautiskās Darba organizācijas

Konvencija (Nr.122) par nodarbinātības politiku