Biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrība ierakstīta  23.03.2010. ar Nr.40008156018

Biedrības „Latvijas Sociālo reformu biedrība”

STATŪTI

Biedrība dibināta  2010. gada 20. februārī

Rīga, 2010. gads

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrība „Latvijas Sociālo reformu biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība) ir neatkarīga juridiska persona, kuras darbības mērķi un uzdevumi ir noteikti šajos Statūtos.

1.2. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir „Latvijas Sociālo reformu biedrība”.

1.3. Savā darbībā Biedrība vadās no Latvijas Republikas likuma “Par biedrībām un nodibinājumiem”, no citiem likumiem un uz to pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un šiem Statūtiem.

1.4. Biedrības darbība ir vērsta uz cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, zinātnes un kultūras veicināšanu.

1.5. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā, bet savu mērķu īstenošanai un uzdevumu izpildei sadarbojas arī ar ārvalstu fiziskām un juridiskām personām, kā arī starptautiskajām organizācijām.

2. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības metodes

 

2.1. Biedrības mērķis ir panākt Eiropas Sociālās hartas pilnīgu ieviešanu un efektīvu sociālās apdrošināšanas sistēmas darbību Latvijā.

2.2. Mērķa sasniegšanai Biedrība izvirza šādus uzdevumus:

2.2.1. popularizēt Eiropas Savienības pamattiesību hartu un Eiropas Sociālo hartu;

2.2.2. prasīt, lai Saeima ratificē Eiropas Sociālo hartu pilnā apjomā;

2.2.3. prasīt sociālās apdrošināšanas budžeta atdalīšanu no valsts budžeta;

2.2.4. sekot valsts obligātās sociālās apdrošināšanas uzkrājuma izlietojuma likumībai;

2.2.5. prasīt referendumu jautājumā par pensionēšanās vecuma celšanu;

2.2.6. prasīt iemaksu likmes pensiju 2. līmenī atjaunošanu agrāk paredzētajā 9% apmērā;

2.2.7. izstrādāt ieteikumus par sociālās apdrošināšanas sistēmas reformu un veselības aprūpes finansēšanu, ievērojot Latvijas paaudžu mantojuma pēctecību un Eiropas Savienības tiesību normas;

2.2.8. izstrādāt un ieteikt tādas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes un atlaides, kuras atbilstu sociāli atbildīgas valsts mērķiem;

2.2.9. iesniegt priekšlikumus Latvijas tiesību aktu pilnveidošanai, kā arī novērst tiesību aktos sastopamās pretrunas Latvijas Satversmei un Eiropas Savienības dokumentiem;

2.2.10. prasīt sociāli atbildīgas valsts ekonomiskās politikas modeļa izstrādi;

2.2.11. apkopot materiālus par Eiropas Sociālās hartas izpildi Latvijas teritorijā, un iesniegt informāciju Eiropas Komisijā un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā.

2.3. Nosprausto uzdevumu īstenošanas formas Biedrībā pamatā būs:

2.3.1. organizēt forumus mācībspēkiem, lietpratējiem, politiķiem, studentiem, partijām, nevalstiskām organizācijām u.c. interesentiem par Eiropas Sociālo hartu un Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmas problēmām un to risinājumiem;

2.3.2. organizēt izglītojošus pasākumus un informēt sabiedrību;

2.3.3. iesniegt Satversmes tiesā pieteikumus par diskriminējošu normu atcelšanu;

2.3.4. veikt Informācijas atklātības likumā paredzētos pieprasījumus;

2.3.5. iesniegt priekšlikumus attiecīgajām institūcijām.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru un Atbalstītāju iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Par Biedrības biedru (turpmāk Biedrs) var kļūt, iesniedzot rakstisku pieteikumu, jebkura 15 gadus sasniegusi fiziska persona, kura ar savu darbību atbalsta Biedrības mērķus. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Valde

4.2. Par Biedrības atbalstītāju (turpmāk Atbalstītājs) var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura intelektuāli un finansiāli atbalsta Biedrības darbību. Atbalstītāja statuss pienākas tajā kalendārajā gadā, kurā ir saņemts finansiāls atbalsts.

4.3. Par Biedra un Atbalstītāja uzņemšanu lemj valde. Valdei iestāšanās pieteikums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža. Izpilddirektors vai Valdes loceklis var pārrunās ar iesniedzēju noskaidrot tā atbilstību Biedrības noteikumiem, viņa vēlēšanos un spējas piedalīties Biedrības mērķu un uzdevumu izpildē un ziņot par to Valdei.

4.4. Biedrs un Atbalstītājs atzīstams par uzņemtu pēc Valdes lēmuma pieņemšanas un iestāšanās naudas nomaksas.

4.5. Biedri un Atbalstītāji maksā iestāšanās naudu un gada dalības maksu, kuru minimālo apmēru nosaka Kopsapulce.

4.6. Biedrībai var būt Goda biedri. Par personas uzņemšanu (un izslēgšanu) Goda biedros lemj biedrības Valde ar vienprātīgu balsojumu (consensus). Goda biedram ir visas biedrības biedra tiesības. Goda biedra pienākumi ir tādi pat kā biedru pienākumi šo Statūtu 5.3.1. un 5.3.2. punktos. Goda biedrs ir atbrīvots no biedra un iestāšanās maksas, taču Goda biedrs var ziedot biedrībai cik atļauj iespējas un paša godaprāts.

5. Biedra un Atbalstītāja tiesības un pienākumi

5.1. Biedram ir tiesības:

5.1.1. vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības vadības institūcijās;

5.1.2. piedalīties un balsot Biedrības Kopsapulcēs;

5.1.3. ar novērotāja tiesībām piedalīties Valdes un lietpratēju padomes sēdēs;

5.1.4. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības Kopsapulces un Valdes protokoliem un lēmumiem, un biedru reģistru;

5.1.5. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību.

5.2. Atbalstītājam ir tiesības:

5.2.1. ar novērotāja tiesībām piedalīties Biedrības kopsapulcēs un lietpratēju padomes sēdēs;

5.2.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību;.

5.2.3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību.

5.3. Biedram un Atbalstītājam ir pienākumi:

5.3.1. veicināt Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu;.

5.3.2. paziņot Biedrības Izpilddirektoram izmaiņas savās pasta un e-pasta adresēs, mobilā telefona, stacionārā telefona un faksa numuros;

5.3.3. laikus iemaksāt noteikto iestāšanās un ikgadējo Biedra vai Atbalstītāja maksu. Biedra vai Atbalstītāja ikgadējā maksa ir maksājama līdz attiecīgā kalendārā gada 28. februārim. Iestāšanās maksa ir maksājama 30 kalendāro dienu laikā, kopš valdes lēmuma par Biedra vai Atbalstītāja uzņemšanu Biedrībā;.

5.4. Biedru un Atbalstītāju var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu gadījumos, ja Biedrs vai Atbalstītājs:

5.4.1. mutiski vai savā darbībā ir rīkojies pretēji Biedrības mērķiem;

5.4.2. diskreditē Biedrību;

5.4.3. nav laikus nomaksājis Biedra vai Atbalstītāja maksu.

5.5. Jautājumu par Biedra vai Atbalstītāja izslēgšanu izskata Valde, uzaicinot izslēdzamo Biedru vai Atbalstītāju un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Biedra vai Atbalstītāja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par Biedra vai Atbalstītāja izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam Biedram vai Atbalstītājam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.6. Biedrs vai Atbalstītājs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

6. Biedrības Kopsapulce

6.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru Kopsapulce (turpmāk Kopsapulce), kuru sasauc ne retāk kā reizi gadā, līdz, vēlākais, 30. martam.

6.2. Valde paziņo Biedriem un Atbalstītājiem Kopsapulces datumu ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms tās sasaukšanas ar elektroniskā pasta vēstuli, vēstuli vai telefaksu. Paziņojumā tiek norādīts Kopsapulces laiks, vieta un plānotā darba kārtība, kā arī laiks un vieta, kad un kur Biedri un Atbalstītāji var iepazīties ar Kopsapulces lēmumu projektiem.

6.3. Valde sasauc Biedrības ārkārtas Kopsapulci 14 dienu laikā pēc attiecīga Valdes lēmuma vai rakstiska pieprasījuma, kuru parakstījis Priekšsēdētājs vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedru. Ārkārtas Kopsapulces paziņojumā tiek norādīts ārkārtas Kopsapulces laiks, vieta un darba kārtība, kā arī laiks un vieta, kad un kur Biedri un Atbalstītāji var iepazīties ar Kopsapulces lēmumu projektiem. Ārkārtas Kopsapulcē var apspriest un lemt tikai par darba kārtībā izziņotajiem jautājumiem.

6.4. Kopsapulce un Ārkārtas Kopsapulce ir lemttiesīga, ja Biedriem par sapulces sasaukšanu ticis paziņots atbilstoši 6.2. vai 6.3. punkta noteikumiem, un, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedriem. Ja Kopsapulce vai Ārkārtas Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valde piecu nedēļu laikā no jauna sasauc Kopsapulci vai Ārkārtas Kopsapulci ar tādu pašu darba kārtību. Šādā kārtībā sasauktā Kopsapulce vai Ārkārtas Kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi Biedri.

6.5. Katram Biedram un Atbalstītājam ir tiesības piedalīties un uzstāties Kopsapulcē vai Ārkārtas Kopsapulcē saskaņā ar tās reglamentu. Priekšlikumi par Kopsapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem jāiesniedz Valdei rakstiskā veidā ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms Kopsapulces, bet Ārkārtas Kopsapulces darba kārtībā iekļaujamie jautājumi jāiesniedz kopā ar Ārkārtas Kopsapulces pieprasījumu.

6.6. Katram Biedram ir viena balss, bet uz rakstiska pilnvarojuma pamata ir tiesības Kopsapulcē vai Ārkārtas Kopsapulcē pārstāvēt ne vairāk kā vienu citu biedru un balsot tā vietā. Pilnvara Valdei ir jāsaņem 7 dienas pirms kopsapulces datuma.

6.7. Kopsapulce ar vairāk nekā 1/2 no klātesošo Biedru balsu skaita:

6.7.1. apstiprina iepriekšējā gada darbības pārskatu;

6.7.2. apstiprina Revidenta ziņojumu;

6.7.3. apstiprina Biedrības budžetu;

6.7.4. ievēl Valdes locekļus uz diviem gadiem, rotācijas kārtībā. Dibināšanas sanāksmē ievēl Valdes priekšsēdētāju un divus Valdes locekļus uz diviem gadiem, bet divus Valdes locekļus ievēl uz vienu gadu, lai iedibinātu rotācijas ciklu. Valde no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāja vietnieku;

6.7.5. ievēl uz vienu gadu Biedrības Revidentu;.

6.7.6. nosaka Biedru un Atbalstītāju minimālo iestāšanās un gada maksas apjomu;

6.7.7. papildina vai groza Biedrības Statūtus. Statūtu grozījumu projektam ir jābūt izsūtītam katram biedram ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kopsapulces.

6.8. Kopsapulcē vai Ārkārtas Kopsapulcē balsošana notiek aizklāti par Valdi un Revidentu, bet atklāti par citiem jautājumiem, izņemot gadījumos, kad aizklātu balsošanu pieprasa kāds no Biedriem un to atbalsta vismaz vēl viens biedrs.

6.9. Kopsapulce vai Ārkārtas Kopsapulce ar 2/3 no klātesošo Biedru balsu skaita:

6.9.1. atbrīvo pirms termiņa no amata Biedrības Valdes Priekšsēdētāju, Valdes Priekšsēdētāja vietnieku vai Valdes locekli, vai Revidentu;

6.9.2. reorganizē vai likvidē Biedrību.

7. Biedrības Valde

7.1. Biedrības pastāvīgi funkcionējoša vadības izpildinstitūcija ir Valde. Valdi piecu locekļu sastāvā, ieskaitot valdes Priekšsēdētāju, no Biedru vidus ievēl Biedrības Kopsapulce. Valdes Priekšsēdētāja vietnieku ievēl Valde no sava vidus.

7.2. Valde vada Biedrības darbību starp Kopsapulcēm un par savu darbību atskaitās Kopsapulcei. Valde pieņem Biedrības izdevumu tāmes, lēmumus par darbinieku pieņemšanu un atlaišanu no darba, kā arī par citu saistību uzņemšanos vai izbeigšanu. Valde izveido lietpratēju padomi un apstiprina tās nolikumu.

7.3. Valdes sēdes sasauc Valdes Priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā četras reizes gadā. Par sēdi Valdes Priekšsēdētājs paziņo Valdes locekļiem ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš. Izņēmuma gadījumā, visiem Valdes locekļiem vienojoties, Valdes sēdes var sasaukt īsākā termiņā. Par nākamās Valdes sēdes laiku, vietu un darba kārtību Valde var vienoties iepriekšējā Valdes sēdē.

7.4. Biedrības Izpilddirektoru ieceļ Valde. Izpilddirektors atbild par visu nepieciešamo materiālu un lēmumu projektu sagatavošanu Valdes sēdēm, kā arī par Valdes lēmumu noformēšanu un izziņošanu.

7.5. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja Valdes locekļiem par tām ir paziņots saskaņā ar 7.3. punkta noteikumiem un ja tajās piedalās vismaz četri Valdes locekļi, tajā skaitā Valdes Priekšsēdētājs vai Valdes Priekšsēdētāja vietnieks.

7.6. Ja Valdes sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valdes Priekšsēdētājs 14 dienu laikā sasauc atkārtotu Valdes sēdi, par sēdes laiku, vietu un darba kārtību rakstiski paziņojot Valdes locekļiem ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš.

7.7. Valde pieņem lēmumus, ja par to nobalso ne mazāk kā trīs Valdes locekļi.

7.8. Izpilddirektors 2 darba dienu laikā pēc Valdes sēdes nosūta tās protokolu visiem Valdes locekļiem. Protokolē lēmumus un tos Valdes locekļu viedokļus, kurus atbilstošais Valdes loceklis lūdz protokolēt.

7.9. Valdes Priekšsēdētājs vada Kopsapulci un Valdes sēdes, organizē Biedrības Valdes darbu un uz Valdes sēžu lēmumu pamata paraksta dokumentus Biedrības vārdā. Valdes Priekšsēdētāja prombūtnes laikā dokumentus paraksta viņa vietnieks.

7.10. Valdes Priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, bet Valdes loceklis pārstāv Biedrību  kopā ar vēl vienu Valdes locekli.

7.11. Valdes Priekšsēdētāja vietnieks atvieto Valdes Priekšsēdētāju un pilda Valdes Priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

7.12. >Izpilddirektors ir tieši pakļauts Valdes Priekšsēdētājam un pilda Valdes noteiktus lēmumus.

8. Revidents

8.1. Biedrības darbību reizi gadā pārbauda un tās grāmatvedību revidē Kopsapulces ievēlēts Revidents. Par izdarītās pārbaudes rezultātiem Revidents ziņo kārtējai Kopsapulcei. Lēmumu par revīzijas rezultātiem pieņem Kopsapulce ar vienkāršu balsu vairākumu.

8.2. Revidentu uz vienu gadu ievēlē Kopsapulce.

8.3. Biedrības Revidents ir Biedrs vai Atbalstītājs, bet nevar būt Valdes loceklis.

8.4. Revidents:

8.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

8.4.5. veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

8.5. Kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

8.6. Valdes pienākums ir nodrošināt Revidentam brīvu pieeju visiem Biedrības darbības dokumentiem.

9. Biedrības Padome

9.1 .Biedrībai ir konsultatīva lietpratēju Padome, kura sniedz atzinumus par konkrētiem sociālās apdrošināšanas reformas un citiem sociālās jomas jautājumiem. Padomes sastāvu un tās darbības nolikumu nosaka Valde.

10. Biedrības finanses, manta un darbinieki

10.1.Biedrība darbojas saskaņā ar ikgadējo budžetu, ko apstiprina Kopsapulce. Valde ziņo Kopsapulcei par budžeta izpildi.

10.2.Biedrības ienākumus veido Biedru un Atbalstītāju iestāšanās un gada maksas, ziedojumi un citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumiem. Budžeta līdzekļi tiek izlietoti Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

10.3.Ar Biedrības finanšu līdzekļiem atbilstoši Valdes lēmumiem rīkojas Valdes Priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Valdes Priekšsēdētāja vietnieks un Biedrības Izpilddirektors.

11. Likvidācijas un reorganizācijas kārtība

11.1.Biedrība izbeidz darbību, ja Kopsapulce pieņem lēmumu par Biedrības likvidāciju vai  reorganizāciju.

11.2.Biedrības likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas un sadalīšanas kārtību ar atsevišķu lēmumu, kas nevar būt pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem un šiem statūtiem, nosaka Kopsapulce.

11.3.Biedriem un Atbalstītājiem, kuri ir izstājušies vai izslēgti, viņu Biedra vai Atbalstītāja nauda vai citi finansiāli vai mantiski ziedojumi Biedrībai netiek atdoti.

11.4.Likumā noteiktos gadījumos Biedrība var tikt likvidēta ar tiesas spriedumu.

Statūti apstiprināti Biedrības dibināšanas sapulcē Rīgā, 2010.gada 20. februārī.

Pilnvarotās personas:   ______________________ ( Māris Pļaviņš )

______________________ ( Ivars Redisons )