„Latvijas Sociālo reformu biedrība”

reģ. Nr. 40008156018

Valdes 29.03.2010. sēdes

protokola pielikums Nr.1

 

 

Latvijas Sociālo reformu biedrības (turpmāk BIEDRĪBAS)

konsultatīvās lietpratēju padomes (turpmāk PADOME)

NOLIKUMS.

 

 

  1. Padomes darbības mērķis ir sniegt atzinumus par konkrētiem sociālās apdrošināšanas reformas un saistītiem sociālās jomas jautājumiem.
  2. Padomi izveido Biedrības valde uz nenoteiktu laiku.
  3. Biedrības valde pieņem lēmumu par Padomes locekļa uzaicināšanu un atstādināšanu no Padomes.
  4. Padomes locekļi var pārtraukt darbību Padomē ar paziņojumu Biedrības valdei.
  1. Padomes locekļi darbojas bez materiālas atlīdzības un ir neatkarīgi savos lēmumos, pārstāvot tikai savus, nevis kādas grupas vai organizācijas intereses.
  2. Padomes maksimālais locekļu skaits ir 20.
  3. Padome ar vienkāršu balsu vairākumu, balsojot atklāti, ja nav pieprasījuma par aizklātu balsojumu, no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
  4. Padomes administratīvās lietas kārto un protokolus raksta Biedrības izpilddirektors.
  5. Padome sanāk pēc pašiniciatīvas vai Biedrības valdes lūguma, lai sniegtu valdei ieteikumus par Biedrības turpmāko darbību vai izskatītu un izvērtētu konkrētus ierosinājumus, priekšlikumus un projektus par izmaiņām sociālās drošības sistēmā un likumos.

10.  Padomes locekļu izteiktos viedokļus un argumentus Padomes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks apkopo un iesniedz Biedrības valdei.