Pēc Īrijas referenduma 2009. gada nogalē stājās spēkā Lisabonas līgums (Eiropas Savienības konstitūcija), kura pielikumi ir Eiropas Savienības pamattiesību hartas, Eiropas Sociālā hartas, Eiropas Sociālās drošības kodeksa un virkne citas normas, kuras garantē arī latviešiem tādas pat sociālās un citas tiesības kā pārējiem eiropiešiem.

Šīs tiesību normas būtu jāpopularizē un jāskaidro, lai ikviens Latvijā par tām uzzinātu un varētu prasīt no partijām, Saeimas un valdības to ieviešanu un izpildi.

 

Tautas labklājības viena no formām ir sociālā apdrošināšana bezdarba, slimības, invaliditātes, bērna piedzimšanas, vecuma gadījumiem.

Šī apdrošināšana ir saistīta ar iedzīvotāju ienākumu nodokļa, veselības aprūpes, ģimenes veicināšanas, nodarbinātības un izglītības koncepcijām.

Sociālā apdrošināšana ir viens no apdrošināšanas veidiem, kurš īpaši neatšķiras no citām apdrošināšanām. Piemēram, arī automašīnu obligātajā civiltiesiskajā apdrošināšanā (turpmāk – OCTA) iemaksu obligātumu nosaka likums, un arī izmaksu griesti tiek limitēti.

Sabiedrībā tiek tiražēti dažādi maldi.

Šos maldus klīdināt un godīgumu sociālās apdrošināšanas sistēmā panākt nebūs viegli. Jo jāvērtē ir skaitļi un aprēķini, kuri veidojas no daudzām formulām un prognozēm.

Apzinoties, ka cilvēka spēkos nav paveikt visu uzreiz, mēs pievērsīsimies obligātajai sociālajai apdrošināšanai bezdarba, slimības, invaliditātes, bērna piedzimšanas un vecuma gadījumos (pensijām), cenšoties rast godīgus un taisnīgus risinājumus.

Tā kā sociālā apdrošināšana ir cieši sasaistīta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un veselības aprūpes apmaksu un arī izglītību, tad daļēji skarsim arī šīs jomas.

Iecerētie Latvijas Sociālo reformu biedrības tuvākie darba virzieni:

1 ) popularizēt Eiropas Savienības pamattiesību hartu un Eiropas Sociālo hartu;

2 ) prasīt, lai Saeima ratificē Eiropas Sociālo hartu pilnā apjomā;

3 ) prasīt sociālās apdrošināšanas budžeta atdalīšanu no valsts budžeta;

4 ) noskaidrot valsts sociālās apdrošināšanas fonda (pensiju fonda) patieso stāvokli, iemaksas tajā un naudas izlietojumu („atrast pazudušo 1 miljardu latu”), un informēt par to sabiedrību;

5 ) pieprasīt referendumu jautājumā par pensionēšanās vecuma celšanu (celt pensionēšanās vecumu Latvijas apstākļos būtu amorāli);

6 ) prasīt, lai tiktu atjaunotas iemaksas pensiju 2. līmenī koncepcijā paredzētajā 9% apmērā;

7 ) prasīt, lai tiktu atjaunota 15% ienākuma nodokļa likme pašnodarbinātajām personām;

8 ) iesniegt Satversmes tiesā pieteikumus par diskriminējošu normu atcelšanu sociālās apdrošināšanas jomā (aizliegumi strādājošiem invalīdiem, izdienas pensionāriem, u.c.);

9 ) apkopot materiālus par Eiropas Sociālās hartas izpildi Latvijas teritorijā, iesniegšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā un Eiropas Komisijā.

Biedrības ilglaicīgais mērķis ir izstrādāt ieteikumus par sociālās apdrošināšanas sistēmas reformu [un veselības aprūpes finansēšanu], ievērojot Latvijas intereses un Eiropas Savienības tiesību normas.