Ministru kabineta noteikumi Nr.1577

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 33.§)

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

18.panta otro un trešo daļu
un likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem
darbā un arodslimībām" pārejas noteikumu 6.punktu

 

1. Noteikumi nosaka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk – obligāto iemaksu likme) obligāti sociāli apdrošināmajām personām un valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu likmi (turpmāk – brīvprātīgo iemaksu likme) personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai, kā arī minēto likmju sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas (turpmāk – sociālā apdrošināšana) veidiem 2010.gadā.

2. Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

2.1. valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk – pensiju apdrošināšana) – 21,66 %;

2.2. sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 3,81 %;

2.3. sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk – darba negadījumu apdrošināšana) – 0,29 %;

2.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,18 %;

2.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,47 %;

2.6. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

3. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju, ir 25,94 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 18,88 % un 7,06 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

3.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

3.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,29 %;

3.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,31 %;

3.4. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

4. Obligāto iemaksu likme, ja darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs –, ir 28,41 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,68 % un 7,73 %. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

4.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

4.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,29 %;

4.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,47 %;

4.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,31 %;

4.5. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

5. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 28,17 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

5.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

5.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,47 %;

5.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,36 %;

5.4. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

6. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 25,65 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

6.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

6.2. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,31 %;

6.3. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

7. Obligāto iemaksu likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, ir 24,13 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

7.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

7.2. invaliditātes apdrošināšanai – 2,47 %.

8. Obligāto iemaksu likme personai, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā, ir 28,99 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

8.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

8.2. invaliditātes apdrošināšanai – 3,18 %;

8.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,47 %;

8.4. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

9. Obligāto iemaksu likme personai, kuru Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, un personai, kuru nodarbina citas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas darba devējs, kuram saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr.1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus (turpmāk – iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka), ir 33,09 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

9.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

9.2. apdrošināšanai pret bezdarbu – 3,81 %;

9.3. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,29 %;

9.4. invaliditātes apdrošināšanai – 3,18 %;

9.5. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,47 %;

9.6. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

10. Obligāto iemaksu likme iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, ja šī persona ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir 25,94 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

10.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

10.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,29 %;

10.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,31 %;

10.4. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

11. Obligāto iemaksu likme iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, ja šī persona ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, ir 28,41 % no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

11.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

11.2. darba negadījumu apdrošināšanai – 0,29 %;

11.3. invaliditātes apdrošināšanai – 2,47 %;

11.4. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,31 %;

11.5. vecāku apdrošināšanai –1,68 %.

12. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, ir 21,66 % no brīvprātīgo iemaksu objekta.

13. Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai, ir 28,99 % no brīvprātīgo iemaksu objekta. Brīvprātīgo iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

13.1. pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

13.2. invaliditātes apdrošināšanai – 3,18 %;

13.3. maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,47 %;

13.4. vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

14. Šajos noteikumos pensiju apdrošināšanai noteiktās iemaksu likmes sadalījums ir šāds:

14.1. iemaksas 20 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", ja persona nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu;

14.2. iemaksas 18 % apmērā no iemaksu objekta veido valsts pensijas kapitālu saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", un iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 % apmērā no iemaksu objekta, ja persona ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu.

15. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe