02.12.2008. groz. redakcijā

 

Ministru kabinets noteikumi Nr.192

Rīgā 2000.gada 6.jūnijā (prot. Nr.26 16.§)

Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 19.09.2000. noteikumiem Nr.324)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
5.panta trešo daļu, 13.panta trešo daļu un 14.panta sesto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk — aģentūra) tiek reģistrētas personas, kuras brīvprātīgi pievienojušās pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (turpmāk — brīvprātīgi apdrošinātā persona);

1.2. valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu (turpmāk — brīvprātīgās iemaksas) objektu, tā minimālo un maksimālo apmēru un noteikšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5.panta trešajā daļā minētās personas brīvprātīgi pievienojas valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot brīvprātīgās iemaksas.

 

(MK 19.09.2000. noteikumu Nr.324 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.08.2002. noteikumiem Nr.376; MK 22.01.2008. noteikumiem Nr.37; 1.2.apakšpunktā noteiktās normas attiecībā uz brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru netiek piemērotas laikposmā no 01.01.2009. līdz 31.12.2013., sk. 20.1 punktu.)

II. Reģistrācija

2. Personu kā brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrē ar dienu, kad:

2.1. persona, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, iesniedz reģistrācijas lapu jebkurā aģentūras nodaļā (1.pielikums);

2.2. persona, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, iesniedz:

2.2.1. reģistrācijas lapu;

2.2.2. laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.2.3. laulātā pašnodarbinātā statusu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

(MK 19.09.2000. noteikumu Nr.324 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1019; MK 22.01.2008. noteikumiem Nr.37; MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.993)

3. Aģentūras nodaļa brīvprātīgi apdrošinātajai personai 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas:

3.1. izsniedz paziņojumu (2.pielikums), kura otrs eksemplārs glabājams attiecīgajā aģentūras nodaļā;

3.2. atver sociāli apdrošinātās personas kontu, ja personai tas nav bijis atvērts kā obligāti sociāli apdrošinātajai personai.

(Grozīts ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1019)

III. Brīvprātīgo iemaksu objekts, tā minimālais un maksimālais apmērs un tā noteikšana

4. Brīvprātīgo iemaksu objekts ir brīvprātīgi apdrošinātās personas izvēlēti līdzekļi (piemēram, laulātā ienākumi, mantojumā gūtais ienākums), no kuriem aprēķina brīvprātīgās iemaksas (turpmāk — ienākumi).

5. Brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo apmēru gadam nosaka divpadsmitkārtīgā Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.993 redakcijā)

6. Brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo apmēru nosaka proporcionāli to mēnešu skaitam, kuros personai kalendāra gadā bijis brīvprātīgi apdrošinātās personas statuss.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.993 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1019.)

7.1 Brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs katram nākamajam kalendāra gadam:

7.11.tiek noteikts, piemērojot vidējai sociālās apdrošināšanas iemaksu algai valstī iepriekšējā kalendāra gadā koeficientu 9,0 un reizinot ar mēnešu skaitu gadā, izmantojot šādu formulu:

Imax(t+1) = V(t-1) x 9,0 x 12, kur

Imax(t+1) - nākamā kalendāra gada brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs;

V(t-1) - vidējā sociālās apdrošināšanas iemaksu alga valstī iepriekšējā kalendāra gadā;

7.12. tiek noteikts latos, noapaļojot līdz veseliem simtiem latu.

(MK 30.08.2005. noteikumu Nr.654 redakcijā; punktā noteiktās normas attiecībā uz brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru netiek piemērotas laikposmā no 01.01.2009. līdz 31.12.2013., sk. 20.1 punktu.)

8. (Svītrots ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.993.)

9. (Svītrots ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.993.)

10. Ja persona kalendāra gadā bijusi gan brīvprātīgi apdrošinātās personas statusā, gan obligāti apdrošinātās personas statusā, piemēro tikai viena iemaksu objekta maksimālo apmēru — brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru vai obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

(Punktā noteiktās normas attiecībā uz brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru netiek piemērotas laikposmā no 01.01.2009. līdz 31.12.2013., sk. 20.1 punktu.)

IV. Brīvprātīgo iemaksu aprēķināšana un veikšana

11. Brīvprātīgi apdrošinātā persona brīvprātīgās iemaksas aprēķina šādi:

11.1. persona, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, — reizinot brīvprātīgo iemaksu objekta apmēru ar likmi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajai obligāto iemaksu likmei pensiju apdrošināšanai attiecīgajā gadā (neatkarīgi no brīvprātīgo iemaksu veikšanas laika);

11.2. persona, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, - reizinot brīvprātīgo iemaksu objekta apmēru ar likmi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajai obligāto iemaksu likmei pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai attiecīgajā gadā (neatkarīgi no brīvprātīgo iemaksu veikšanas laika).

(MK 19.09.2000. noteikumu Nr.324 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.01.2008. noteikumiem Nr.37)

12. Aprēķinātās brīvprātīgās iemaksas noapaļo līdz latiem un santīmiem, atmetot 0,49 santīmus un mazāk un noapaļojot līdz santīmam 0,50 santīmu un vairāk.

13. Brīvprātīgi apdrošinātā persona brīvprātīgās iemaksas veic latos un santīmos ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" vai jebkuras kredītiestādes starpniecību par pārskata mēnesi (mēnesi, par kuru pienācis laiks veikt brīvprātīgās iemaksas) vai arī par iepriekšējiem mēnešiem no brīvprātīgi apdrošinātās personas statusa iegūšanas brīža. Maksājuma dokumentā (maksājuma uzdevumā vai pasta pārvedumā) norāda:

13.1. personas kodu;

13.2. laikposmu (gadu un mēnesi);

13.3. laikposmus (gadus un mēnešus) un attiecīgās summas, ja brīvprātīgās iemaksas veic par vairākiem mēnešiem reizē;

13.4. atzīmi "brīvprātīgā iemaksa".

(Grozīts ar MK 19.09.2000. noteikumiem Nr.324; MK 22.01.2008. noteikumiem Nr.37)

14. Aģentūra brīvprātīgo iemaksu sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrē par to mēnesi, kāds norādīts maksājuma dokumentā (neatkarīgi no brīvprātīgo iemaksu veikšanas laika).

15. Par laikus neveiktām brīvprātīgajām iemaksām netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

(Grozīts ar MK 02.12.2008. noteikumiem Nr.993)

16. Brīvprātīgi apdrošinātajai personai ir tiesības jebkurā laikā atteikties no brīvprātīgās pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai, par to rakstiski paziņojot aģentūras nodaļai, kā arī pienākums triju dienu laikā paziņot par obligāti sociāli apdrošinātās personas statusa iegūšanu, savukārt personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, — par laulības šķiršanu, laulātā pašnodarbinātā statusa zaudēšanu vai laulātā nāvi.

(MK 19.09.2000. noteikumu Nr.324 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1019; MK 22.01.2008. noteikumiem Nr.37)

17. Brīvprātīgi apdrošinātajai personai ir tiesības atteikties no brīvprātīgās pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai un saņemt atpakaļ brīvprātīgās iemaksas par iepriekšējo laikposmu, ja:

17.1. tās veiktas pēc valsts vecuma pensijas piešķiršanas saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

17.2. persona neiegūst tiesības uz valsts vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

(Grozīts ar MK 19.09.2000. noteikumiem Nr.324)

18. Pensijas kapitālā neieskaita brīvprātīgās iemaksas, kas veiktas:

18.1. ja brīvprātīgi apdrošinātā persona vienlaikus bijusi arī obligāti sociāli apdrošinātās personas statusā, izņemot gadījumu, ja persona veikusi brīvprātīgās iemaksas un pēc tam šajā pašā mēnesī ieguvusi obligāti sociāli apdrošinātās personas statusu;

18.2. no ienākumiem, kuri nesasniedz šajos noteikumos noteikto brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo apmēru;

18.3. no ienākumiem, kuri pārsniedz šajos noteikumos noteikto brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru.

(18.3. apakšpunktā noteiktās normas attiecībā uz brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru netiek piemērotas laikposmā no 01.01.2009. līdz 31.12.2013., sk. 20.1 punktu.)

19. Ja brīvprātīgās iemaksas veiktas no ienākumiem, kas nesasniedz šajos noteikumos noteikto brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo apmēru, brīvprātīgi apdrošinātajai personai ir tiesības veikt papildu brīvprātīgās iemaksas līdz kalendāra gadam sekojošā gada 1.martam (2000.gadā — līdz 1.jūlijam).

V. Noslēguma jautājumi

20. Brīvprātīgo iemaksu objekta apmērs 2000.gadam ir noteikts šādi:

20.1. minimālais apmērs — saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu;

20.2. maksimālais apmērs —, ņemot vērā 2000.gadam Finanšu ministrijas prognozēto darba samaksas pieauguma tempu, un noapaļots līdz veseliem tūkstošiem latu.

20.1 Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā, 7.1 un 10.punktā un 18.3.apakšpun­ktā noteiktās normas attiecībā uz brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru netiek piemērotas laikposmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 02.12.2008. noteikumu Nr.993 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 14.12.2004. noteikumiem Nr.1019.)

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 3.februāra noteikumus Nr.36 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts pensiju apdrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 31.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs