Nodarbinātības speciālais budžets


Budžetu veido:

-        obligātās iemaksas apdrošināšanai pret bezdarbu

-        citi ieņēmumi.

No budžeta finansē:

-        likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" pakalpojumus

-   sedz VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 9. pants)

 

Informācija no VSAA mājas lapas:

2010.gada nodarbinātības speciālā budžeta izdevumu atšifrējums:

Pabalsta veids Pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (lati) Kontingents (vid.mēn.) Izdevumi kopā, Ls
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets 163583 845
Sociālie pabalsti 130 307 231
Sociālie apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā 24 300
tajā skaitā:
Apbedīšanas pabalsts 135.00 15 24 300
Nodarbinātības pabalsti - kopā 130 060 731
tajā skaitā:
Bezdarbnieka pabalsts 146.80 73 830 130 060 731
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa 222 200
Subsīdijas un dotācijas 6165 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 27111 614

 

Paskaidrojuma teksts zemāk –

 

 

Nodarbinātības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksu bezdarbnieka nāves gadījumā, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. No nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no nodarbinātības speciālā budžeta 2010.gadā plānots nodrošināt:

1) bezdarbnieka pabalstu izmaksu vidēji mēnesī 73,8 tūkst. personām, vidēji 146,80 latu apmērā atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma;

2) apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksu trīskārša sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (135 lati) vidēji mēnesī 15 personām;

3) iemaksas pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta;

4) bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus;

5) aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars (% no reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju vidējā skaita gadā) – 33%.