Darba negadījumu speciālais budžets

Budžetu veido:

- darba negadījumu apdrošināšanas obligātās iemaksas

- citi ieņēmumi.
No budžeta finansē:
- likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" paredzētos pakalpojumus

-   sedz VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu

 

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 10. pants)


 

 

Informācija no VSAA mājas lapas:

Darba negadījumu speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai: slimības pabalstu, atlīdzību par darbspēju zaudējumu, apbedīšanas pabalstu, atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu u.c. vienreizējo pabalstu izmaksu, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda. No darba negadījuma speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no darba negadījumu speciālā budžeta 2010.gadā plānots nodrošināt:

1) slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (160 personām vidēji mēnesī, pabalsta vidējais apmērs 523,88 lati, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām);

2) atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas VID.