http://www.saeima.lv/saeima9/lasa?dd=LP1089_0

Rīgā

30.01.2009. Nr.90/TA-4000

Saeimas Prezidijam

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu". Likumprojektu izstrādāja Labklājības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ramane 67021617, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 1 lp.

2. Eiropas Sociālās drošības kodeksa teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā uz 67 lp.

3. Likumprojekta anotācija uz 7 lp.

4. Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra sēdes protokola Nr.7  50.§ izraksts uz 1 lp.

Ministru prezidents I.Godmanis

Stafecka 67082931

Likumprojekts

Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu

1.pants. 1964.gada 16.aprīļa Eiropas Padomes Eiropas Sociālās drošības kodekss (turpmāk – Kodekss) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Saskaņā ar Kodeksa 3.pantu, neizmantojot Kodeksa 2.panta 2.punktā noteikto kārtību, Latvijas Republika apņemas uzskatīt par sev saistošām šādas Kodeksa nodaļas:

1) I nodaļa – Vispārējie noteikumi (1.–6.pants);

2) II nodaļa – Medicīniskā aprūpe (7.–12.pants);

3) III nodaļa – Slimības pabalsts (13.–18.pants);

4) IV nodaļa – Bezdarbnieka pabalsts (19.–24.pants);

5) V nodaļa – Vecuma pensija (25.–29.pants);

6) VIII nodaļa – Maternitātes pabalsts (46.–52.pants);

7) XI nodaļa – Standarti, kas ir jāievēro attiecībā uz periodiskiem maksājumiem (65.–67.pants);

8) XII nodaļa – Kopīgie noteikumi (68.–71.pants);

9) XIII nodaļa – Citi noteikumi (72.–76.pants);

10) XIV nodaļa – Nobeiguma noteikumi (77.–83.pants).

3.pants. Labklājības ministrija koordinē Kodeksā paredzēto saistību izpildi.

4.pants. Kodekss stājas spēkā tā 79.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Kodekss angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Labklājības ministre                                                                   I.Purne

 

 

EIROPAS SOCIĀLĀS DROŠĪBAS KODEKSS

Strasbūrā, 16.IV.1964.

 

Preambula

Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo dokumentu,

 • uzskatot, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt, cita starpā, lielāku vienotību tās locekļu starpā ar mērķi veicināt to sociālo progresu;
 • uzskatot, ka viens no Eiropas Padomes sociālās programmas mērķiem ir rosināt visām tās dalībvalstīm attīstīt sociālās drošības sistēmu tajās;
 • atzīstot vēlmi harmonizēt sociālo maksājumu apjomus dalībvalstīs;
 • pārliecībā par to, ka ir vēlams noteikt Eiropas Sociālās drošības kodeksu augstākā līmenī nekā minimālie standarti, kas iekļauti Starptautiskajā Darba Konvencijā Nr.102 attiecībā uz Sociālās drošības minimālajiem standartiem,

Ir vienojušās par sekojošiem noteikumiem, kas ir tikuši izstrādāti sadarbībā ar Starptautisko darba Biroju:

I NODAĻA. Vispārējie noteikumi

1.pants.

1. Šajā kodeksā:

a) termins ''Ministru komiteja'' nozīmē – Eiropas Padomes Ministru komiteja;

b) termins ''komiteja'' nozīmē – Eiropas Padomes Ekspertu komiteja sociālās drošības jautājumos vai citas līdzīgas komitejas, tādas kā Ministru komiteja var tikt nozīmētas veikt pienākumus, kas noteikti 2.panta 3.daļā; 74.panta 4.daļā un 78.panta 3.daļā;

c) termins ''ģenerālsekretārs'' nozīmē – Eiropas Padomes ģenerālsekretārs;

d) termins ''noteikts'' nozīmē – noteikts vai izrietošs no valsts likumiem vai noteikumiem;

e) termins ''dzīves vieta'' nozīmē – parastā dzīves vieta attiecīgās līgumslēdzējas puses teritorijā un termins „iedzīvotājs” nozīmē – persona, kas parasti dzīvo attiecīgās līgumslēdzējas puses teritorijā;

f) termins ''sieva'' nozīmē – sieva, kuru uzturs viņas vīrs;

g) termins ''atraitne'' nozīmē – sieviete, kuru uzturēja viņas vīrs, viņa nāves brīdī;

h) termins ''bērns'' nozīmē – skolas vecuma bērns vai bērns jaunāks par 15 gadiem, kā var tikt noteikts;

i) termins ''kvalifikācijas periods'' nozīmē – iemaksu periodu vai nodarbinātības laiku, vai nodzīvoto laiku, vai jebkuru citu turpmāk minēto periodu kombināciju, kā var tikt noteikts.

2. 10., 34. un 49. pantos lietotais termins ''pabalsts'' nozīmē - tieša pabalsta veidu aprūpes formā vai netiešu pabalstu, kas sastāv no to izdevumu atmaksas, kādi attiecīgai personai radušies.

2.pants.

1. Katrai līgumslēdzējai pusei jāuzskata par saistošām:

a) I nodaļa;

b) vismaz sešas nodaļas no II līdz X nodaļai, pie nosacījuma, ka II nodaļa tiek skaitīta kā divas nodaļas un V nodaļa kā trīs nodaļas;

c) būtiskas XI un XII nodaļu prasības;

d) XIII nodaļa.

2. Iepriekšējās daļas b) punktā izvirzītie nosacījumi, tiek uzskatīti par izpildītiem, ja:

a) vismaz trīs nodaļās no II līdz X nodaļai, ieskaitot vismaz vienu no IV, V, VI, IX un X nodaļām, aprakstītās prasības ir ievērotas; un

b) bez tam, tiek sniegti pierādījumi, ka spēkā esošie sociālās drošības normatīvie tiesību akti ir ekvivalenti ar vienu no kombinācijām, kas noteiktas šī panta 1.daļas b) punktā, ņemot vērā:

(i) faktu, ka atsevišķas jomas, ko aptver šīs daļas a) punkts, pārsniedz Kodeksa standartus to aizsardzības apjoma ziņā vai nodrošinātā pabalsta ziņā, vai abos ;

(ii) faktu, ka atsevišķas jomas, ko aptver šīs daļas a) punkts, pārsniedz Kodeksa standartus, piešķirot papildus pakalpojumus vai priekšrocības, kas uzskaitītas 2. pielikumā; un

(iii) jomas, kas neatbilst Kodeksa standartiem.

3. Kodeksu parakstījušajai pusei, kas vēlas izmantot šī panta 2.daļas b) punkta nosacījumus, šajā sakarā jāiesniedz ziņojums ģenerālsekretāram saskaņā ar 78.panta noteikumiem. Komiteja, balstoties uz izmaksu ekvivalenci, nosaka noteikumus, kas koordinē un definē nosacījumus, pie kādiem var tikt ņemti vērā šī panta 2.b punkta nosacījumi. Šie nosacījumi var tikt ņemti vērā tikai tad, ja katru atsevišķu gadījumu apstiprina Komiteja, lēmumam jābūt pieņemtam ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

3.pants.

Katrai līgumslēdzējai pusei savā ratifikācijas dokumentā konkrēti jānorāda tās nodaļas no II līdz X nodaļai, attiecībā uz kurām tā uzņemas Kodeksa prasības, kā arī jānosaka, vai un cik lielā mērā tā izmantos 2.panta 2.daļas nosacījumus.

4.pants.

1. Katra līgumslēdzēja puse var vēlāk paziņot ģenerālsekretāram par to, ka tā uzņemas Kodeksa prasības attiecībā uz vienu vai vairākām nodaļām no II līdz X nodaļai, kuras vēl nav ratificētas.

2. Šī panta 1.daļā minētie pasākumi jāuzskata par ratifikācijas procesa neatņemama sastāvdaļu, un tiem ir ratifikācijas spēks kopš paziņojuma dienas.

5.pants.

Lai ievērotu atbilstību jebkuras no Kodeksa nodaļu II līdz X prasībām, kas tiek ietvertas līdz ar tā ratifikāciju, līgumslēdzējai pusei jāaizsargā noteiktās personu grupas, kas sastāda ne mazāk kā konkrēti norādīto darbinieku vai iedzīvotāju skaitu procentuālā izteiksmē. Līgumslēdzējai pusei jābūt pārliecinātai, pirms tā uzņemas šādas nodaļas prasības, par to, ka attiecīgais procentuālais līmenis ir sasniegts.

6.pants.

Lai atbilstu šī Kodeksa II, III, IV, V, VIII (tik tālu, cik tas attiecas uz medicīnisko aprūpi), IX vai X nodaļu prasībām, līgumslēdzēja puse var ņemt vērā to aizsardzību, kas tiek nodrošināta ar apdrošināšanas līdzekļiem, kas, kaut arī aizsargājamām personām nav obligāti noteikta normatīvajos tiesību aktos:

a) ir publisko institūciju subsidēta vai, gadījumos, kad šāda apdrošināšana ir tikai brīvprātīga, ko uzrauga vai administrē publiskās institūcijas, saskaņā ar noteiktajiem standartiem, kopīgi darbojoties darba devējiem un darbiniekiem;

b) aptver ievērojamu personu loku, kuru ienākumi nepārsniedz kvalificēta roku darba darītāja (vīrieša) ienākumus, kas noteikts 65.pantā; un

c) atbilst, saistībā ar citām aizsardzības formām, kur tas ir attiecināms, šī Kodeksa būtiskajiem nosacījumiem.

II NODAĻA. Medicīniskā aprūpe
7.pants

Katrai līgumslēdzējai pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina, ka aizsargājamās personas saņem pabalstu gadījumos un apstākļos, kad ir nepieciešama preventīvas vai ārstnieciskas dabas medicīniskā aprūpe, atbilstoši šīs nodaļas šādiem pantiem.

8.pants

Šeit ietvertie riska gadījumi iekļauj jebkuru slimības stāvokli, lai arī kāds nebūtu tā iemesls, grūtniecību un dzemdības un to sekas.

9.pants

Aizsargātās personas ietver:

a) noteiktas darbinieku kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem darbiniekiem, un arī viņu sievas un bērnus; vai

b) noteiktas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 20 procentus no visiem iedzīvotājiem, un arī viņu sievas un bērnus; vai

c) noteiktas iedzīvotāju kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem iedzīvotājiem.

10.pants

1. Pabalstam ir jāietver vismaz:

a) saslimšanas gadījumā

(i) vispārējās prakses ārsta aprūpe, ieskaitot mājas vizītes;

(ii) speciālistu aprūpes slimnīcās stacionārajiem un ambulatorajiem pacientiem, un arī tāda speciālistu aprūpe, kas var būt pieejama ārpus slimnīcas;

(iii) svarīgākie medikamenti, ko ir parakstījis ārsts vai cits kvalificēts speciālists;

(iv) hospitalizācijas, gadījumos, kad tas ir nepieciešams; un

b) grūtniecības un dzemdību gadījumā un to seku gadījumā,

(i) pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpe, ko veic praktizējoši ārsti vai kvalificētas vecmātes; un

(ii) hospitalizācija, gadījumos, kad tas ir nepieciešams.

2. Pabalsta saņēmējam vai viņa apgādniekam var prasīt segt daļu no izdevumiem par medicīnisko aprūpi, ko saņēmis pabalsta saņēmējs, saistībā ar saslimšanas gadījumu; noteikumi, kas attiecas uz daļēju izdevumu segšanu jāizstrādā tādejādi, lai izvairītos no materiālo grūtību sagādāšanas.

3. Atbilstoši šim pantam sniegtais pabalsts jānodrošina tā, lai uzturētu, atjaunotu vai uzlabotu aizsargājamās personas veselību un viņa spējas strādāt un rūpēties par savu personisko vajadzību apmierināšanu.

4. Institūcijām vai valdības struktūrām, kas administrē pabalstu, ar līdzekļiem, kas var tikt uzskatīti par atbilstošiem, jāmudina aizsargājamās personas izmantot vispārējos veselības aprūpes pakalpojumus, ko viņu rīcībā ir nodevušas publiskās institūcijas vai to atzītas citas publiskās institūcijas.

11.pants

10.pantā norādītais pabalsts, attiecīgajā riska gadījumā, jānodrošina vismaz aizsargātajai personai, kura ir pavadījusi vai kuras apgādnieks ir pavadījis noteikto laika periodu, kāds varētu tikt uzskatīts par nepieciešamu, lai izvairītos no ļaunprātīgas pabalsta izmantošanas.

12.pants

10.pantā norādītais pabalsts jāpiešķir visa attiecīgā riska gadījuma laikā, izņemot, saslimšanas gadījumu, kad tā ilgums var tikt ierobežots līdz 26 nedēļām katrā atsevišķā gadījumā, bet pabalstu nedrīkst pārtraukt, kamēr tiek turpināta slimības pabalsta izmaksa. Jāizstrādā nosacījumi, kas ļauj šo laika ierobežojumu pagarināt, ja diagnosticētās slimības prasa turpmāku medicīniskās aprūpes pagarināšanu.

III NODAĻA. Slimības pabalsts


13. pants

Katrai līgumslēdzējai pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina aizsargātajām personām slimības pabalsta piešķiršana, atbilstoši šīs nodaļas šādiem pantiem.

14. pants

Attiecīgais riska gadījums ietver darba nespēju, kas radusies saslimšanas rezultātā un ir saistīta ar izpeļņas pārtraukšanu, kā to definē attiecīgo valstu normatīvie tiesību akti.

 

 

15.pants.

Aizsargātās personas ietver:

a) noteiktas darbinieku kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem darbiniekiem; vai

b) noteiktas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 20 procentus no visiem patstāvīgajiem iedzīvotājiem; vai

c) visus patstāvīgos iedzīvotājus, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz apmērus, kas noteikti atbilstoši 67. panta prasībām.

16.pants

1. Gadījumos, kad tiek aizsargātas darbinieku kategorijas vai ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijas, pabalstam jābūt periodiskai naudas izmaksai, kas aprēķināta atbilstoši 65. panta prasībām vai 66. panta prasībām.

2. Gadījumos, kad visi iedzīvotāji, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz noteikto robežu, tiek aizsargāti, pabalstam jābūt periodiskai naudas izmaksai, kas aprēķināta atbilstoši 67. panta prasībām; pie nosacījuma, ja noteikto pabalstu attiecīgajām personu kategorijām, kas tiek noteiktas atbilstoši 15 panta a) vai b) punktiem, garantē bez iztikas līdzekļu novērtēšanas.

17.pants

16.pantā noteiktais pabalsts, attiecīgajā riska gadījumā, jānodrošina vismaz aizsargātajai personai, kura ir uzkrājusi tādu kvalifikācijas periodu, kāds varētu tikt uzskatīts par nepieciešamu, lai izvairītos no ļaunprātīgas tiesību izmantošanas.

18.pants

16. pantā noteiktais pabalsts jāpiešķir visa attiecīgā riska gadījuma laikā, izņemot gadījumu, kad pabalsta izmaksas ilgums var tikt ierobežots līdz 26 nedēļām katrā atsevišķā saslimšanas gadījumā, un tas nav jāizmaksā par pirmajām trīs dienām, kad tiek pārtraukta izpeļņa.

 

 

 

IV NODAĻA. Bezdarbnieka pabalsts

19. pants

Katrai līgumslēdzējai pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina aizsargājamām personām bezdarbnieka pabalsta piešķiršana, atbilstoši šīs nodaļas pantiem.

20.pants

Attiecīgajam riska gadījumam jābūt saistītam ar izpeļņas pārtraukšanu, kā to nosaka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti, kas iestājusies sakarā ar aizsargātās personas nespēju iegūt piemērotu darbu, ja persona ir darba spējīga un pieejama darbam.

21.pants

Aizsargātās personas ietver:

a) noteiktas darbinieku kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 50 procentiem no kopējo darbinieku skaita, vai

b) visus iedzīvotājus, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz attiecīgos apmērus, kas noteikti atbilstoši 67. panta prasībām.

22.pants

1. Gadījumos, kad darbinieku kategorijas ir aizsargātas, pabalstam jābūt periodiskai naudas izmaksai, kas tiek aprēķināta atbilstoši 65. panta prasībām vai 66. panta prasībām.

2. Gadījumos, kad visi iedzīvotāji, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz noteiktos ierobežojumus, tiek aizsargāti, pabalstam jābūt periodiskai naudas izmaksai, kas tiek aprēķināts saskaņā ar 67. panta prasībām; pie nosacījuma, ka noteiktais pabalsts attiecīgajām darbinieku kategorijām, kas tiek noteiktas saskaņā ar 21. panta a) punktu, jāgarantē bez iztikas līdzekļu novērtēšanas.

23.pants

22.pantā noteiktais pabalsts attiecīgajā riska gadījumā jānodrošina vismaz aizsargātajai personai, kura ir uzkrājusi tādu kvalifikācijas periodu, kāds varētu tikt uzskatīts par nepieciešamu, lai izvairītos no ļaunprātīgas tiesību izmantošanas.

24.pants

1. 22. pantā noteiktais pabalsts jāpiešķir visa attiecīgā riska gadījuma laikā, izņemot gadījumus, kad pabalsta izmaksas ilgums var tikt ierobežots:

a) kad tiek aizsargātas darbinieku kategorijas, līdz 13 nedēļām 12 mēnešu periodā vai līdz 13 nedēļām katrā atsevišķā izpeļņas pārtraukšanās gadījumā; vai

b) kad visi iedzīvotāji, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā gadījuma laikā nepārsniedz noteikto apmēru, ir aizsargāti, līdz 26 nedēļām 12 mēnešu periodā, pie nosacījuma, ka piešķirtā pabalsta ilgums, kas ir garantēts bez iztikas līdzekļu novērtēšanas, var tikt ierobežots saskaņā ar šī panta a) punktu.

2. Gadījumā, kad attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti nosaka, ka pabalsta izmaksāšanas ilgums var mainīties, atkarībā no sociālo iemaksu termiņa ilguma un/vai iepriekšējiem noteiktajā periodā saņemtajiem pabalstiem, šī panta 1. daļas nosacījumi jāuzskata par izpildītiem, ja vidējais pabalsta izmaksāšanas ilgums ir vismaz 13 nedēļas 12 mēnešu ilgā laika periodā.

3. Pabalsts nav jāizmaksā par gaidīšanas laiku pirmās septiņas dienas, katrā izpeļņas pārtraukšanās gadījumā, skaitot bezdarba dienas pirms un pēc īslaicīgas nodarbinātības, kas ilgst ne vairāk kā noteiktais periods, kā šī paša izpeļņas pārtraukšanās gadījuma daļa.

4. Gadījumā ar sezonas strādniekiem pabalsta izmaksāšanas ilgums un gaidīšanas periods var tikt pielāgots viņu attiecīgajiem nodarbinātības nosacījumiem.

V NODAĻA. Vecuma pensija

25.pants

Katrai līgumslēdzējai pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina aizsargātajām personām vecuma pabalstu piešķiršana, saskaņā ar šīs nodaļas šādiem pantiem.

 

26.pants

1. Attiecīgā riska gadījums attiecas uz dzīves periodu pēc kāda noteikta vecuma.

2. Noteiktais vecums nedrīkst pārsniegt 65 gadus vai arī nedrīkst būt lielāks par tādu vecumu, kurā iedzīvotāju skaits, kas sasnieguši šādu vecumu, nav mazāks par 10 procentiem no iedzīvotāju skaita, kuri ir jaunāki par šo noteikto vecumu, bet ir vecāki par 15 gadiem.

3. Valsts normatīvie tiesību akti var noteikt, ka personai, kura būtu tiesīga šo pabalstu saņemt, attiecīgā pabalsta izmaksāšana var tikt pārtraukta, ja šī persona ir iesaistīta jebkādās noteiktās peļņas gūšanas aktivitātēs, vai arī izmaksājamā pabalsta apmērs, ja tas balstās uz iemaksām, var tikt samazināts, gadījumos, kad pabalsta saņēmēja izpeļņa pārsniedz noteikto apmēru un, ja tas nebalstās uz iemaksām, var tikt samazināts gadījumos, kad pabalsta saņēmēja izpeļņa vai citi viņa iztikas līdzekļi, vai abi ņemti kopā, pārsniedz noteiktu apmēru.

27.pants

Aizsargātās personas ietver:

a) noteiktas darbinieku kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem darbiniekiem; vai

b) noteiktas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 20 procentus no visiem iedzīvotājiem; vai

c) visi iedzīvotāji, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz noteiktos apmērus, kas noteikti atbilstoši 67.panta prasībām.

28.pants

Pabalstam jābūt periodiskai naudas izmaksai, kas tiek aprēķināta šādā veidā:

a) gadījumos, kad darbinieku kategorijas vai ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijas ir aizsargātas, tādā veidā, kas atbilst 65.panta vai 66.panta prasībām;

b) gadījumos, kad visi iedzīvotāji, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz noteiktos apmērus, ir aizsargāti, atbilstoši 67.panta prasībām.

29.pants

1. 28. pantā noteiktais pabalsts, attiecīgajā riska gadījumā, jānodrošina vismaz:

a) aizsargātajai personai, kurai, pirms attiecīgā riska gadījuma iestāšanās, saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem ir pilns nepieciešamais kvalifikācijas periods, kas var būt 30 gadi, kad ir veiktas iemaksas vai ir bijusi nodarbinātība, vai 20 gadi nodzīvoti attiecīgajā valstī; vai

b) gadījumos, kad, principā, visas ekonomiski aktīvās personas ir aizsargātas, aizsargātajai personai, kurai ir pilns nepieciešamais kvalifikācijas iemaksu periods, un par kuru tās darbaspējīgā vecuma laikā ir izdarīts noteiktais vidējais iemaksu apmērs gadā.

2. Gadījumos, kad šī panta 1.daļā aprakstītais pabalsts ir atkarīgs no minimālā iemaksu veikšanas vai nodarbinātības perioda, samazināts pabalsts ir jānodrošina vismaz:

a) aizsargātajai personai, kurai, pirms attiecīgā riska gadījuma iestāšanās, saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem, ir 15 gadus veikto iemaksu vai nodarbinātības kvalifikācijas periods; vai

b) gadījumos, kad, principā, visas ekonomiski aktīvās personas ir aizsargātas, aizsargātajai personai, kurai ir pilns noteiktais kvalifikācijas iemaksu periods un par kuru, tās darbaspējīgā vecuma laikā, ir izdarīta puse no noteiktā vidējā iemaksu apmēra gadā, saskaņā ar šī panta 1.daļas b) punktu.

3. Šī panta 1.daļas prasības jāuzskata par izpildītām gadījumos, kad saskaņā ar XI nodaļas prasībām aprēķinātais, bet procentuālajā izteiksmē par 10 vienībām zemāks nekā attiecīgās nodaļas pielikuma tabulā par standarta pabalsta saņēmēju norādīts, pabalsts tiek nodrošināts vismaz aizsargātajai personai, kurai ir pilns, saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem, desmit gadus veikto iemaksu vai nodarbinātības periods, vai pieci gadi nodzīvoti attiecīgajā valstī.

4. Var tikt veikta proporcionāla XI nodaļas pielikuma tabulā norādīto procentu samazināšana gadījumos, kad pabalsta, kas atbilst samazinātajai procentu likmei, saņemšanai nepieciešamais kvalifikācijas periods pārsniedz desmit gadus, kuros ir veiktas iemaksas vai persona ir nodarbināta, bet ir mazāks par 30 gadiem, kuros ir veiktas iemaksas vai persona ir nodarbināta; ja šāds nepieciešamais kvalifikācijas periods pārsniedz 15 gadus, samazinātais pabalsts jāizmaksā saskaņā ar šī panta 2.daļu.

5. Gadījumos, kad šī panta 1.,3.vai 4.daļā minētie pabalsti ir atkarīgi no minimālā iemaksu veikšanas vai nodarbinātības perioda, aizsargātajai personai, kura, laikā, kad stājas spēkā šīs nodaļas piemērošanas noteikumi, tikai sava vecuma dēļ neatbilst nosacījumiem, kas ir noteikti saskaņā ar šī panta 2.daļu, ir jāizmaksā samazinātais pabalsts saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem, ja vien personai, vecākai par noteikto pabalsta saņemšanas vecumu, nav nodrošināts pabalsts saskaņā ar šī panta 1., 3.vai 4.daļas noteikumiem.

30.pants

28. un 29.pantā aprakstītie pabalsti jāpiešķir uz visu attiecīgā riska gadījuma laiku.

VI NODAĻA. Pabalsts sakarā ar nelaimes gadījumu darbā

31.pants

Katrai līgumslēdzējai pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina aizsargātajām personām pabalsta sakarā ar nelaimes gadījumu darbā piešķiršana saskaņā ar šīs nodaļas šādiem pantiem.

32.pants

Attiecīgie riska gadījumi ietver šādus gadījumus, kad cēlonis ir darba negadījums vai diagnosticēta slimība, ko radījusi nodarbinātība:

a) saslimšana;

b) darba nespēja, ko radījis šāds stāvoklis un, kas saistīta ar peļņas pārtraukšu, kā to nosaka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti;

c) pilnīgu izpeļņas iegūšanas spēju zaudēšana vai daļēja to zaudēšana, kas ir lielāka nekā noteiktā pakāpe un, pēc lietas apstākļiem visticamāk, ir nepārejoša, vai attiecīgam darbam atbilstošo spēju zaudēšana;

d) atbalsta zaudēšana, ko cieš atraitne vai bērns, ko izraisījusi apgādnieka nāve; atraitnes gadījumā, tiesības uz pabalstu var būt nosacītas un atkarīgas no tā, vai viņa, saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem tiesību aktiem, tiek uzskatīta par nespējīgu sevi uzturēt.

33.pants

Aizsargātajām personām jāietver noteiktas darbinieku kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem darbiniekiem un, attiecībā uz pabalstu apgādnieka nāves gadījumā, viņu sievām un bērniem.

34.pants

1. Attiecībā uz saslimšanas gadījumu, pabalstam jābūt medicīniskai aprūpei, kā tas norādīts šī panta 2. un 3.daļā.

2. Medicīniskā aprūpe ietver:

a) stacionāro un ambulatoro aprūpi vispārējās prakses ārsta (GP) un speciālistu uzraudzībā, tai skaitā arī mājas vizītes;

b) stomatoloģiju;

c) aprūpi mājās vai slimnīcā, vai citās medicīnas iestādēs medmāsu uzraudzībā;

d) uzturēšanos slimnīcās, atpūtas namos, sanatorijās vai citās medicīnas iestādēs;

e) stomatoloģiskos, farmaceitiskos un citus terapeitiskos vai ķirurģiskos materiālus, ieskaitot protēzes, kas ir labošanā, un brilles; un

f) aprūpi, ko nodrošina tādu citu profesiju pārstāvji, kas var tikt likumīgi uzskatītas par pielīdzinātām mediķu profesijai, praktizējoša mediķa vai stomatologa uzraudzībā.

3. Atbilstoši šī panta daļām sniegtā medicīnas aprūpe jānodrošina tā, lai uzturētu, atjaunotu vai uzlabotu aizsargājamās personas veselību un šīs personas spējas strādāt un rūpēties par savu personisko vajadzību apmierināšanu.

35.pants

 1. Institūcijām vai valdības struktūrām, kas administrē medicīnisko aprūpi, jāsadarbojas, kad tas ir nepieciešams, ar vispārējās profesionālās rehabilitācijas dienestiem, lai invalīdus varētu nozīmēt piemērotā darbā.
 2. Attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti var pilnvarot šādas iestādes vai citas publiskās institūcijas nodrošināt invalīdu profesionālo rehabilitāciju.

36.pants

1. Attiecībā uz darba nespēju, pilnīgu izpeļņas iegūšanas spēju zaudējumu, kas, pēc lietas apstākļiem visticamāk, ir nepārejošs, vai darbam atbilstošu spēju zaudējuma gadījumā, vai apgādnieka nāves gadījumā, pabalstam jābūt periodiskai naudas izmaksai, kas ir aprēķināta atbilstoši 65.panta vai 66.panta prasībām.

2. Daļēju izpeļņas iegūšanas spēju zaudējuma gadījumā, kas, pēc lietas apstākļiem visticamāk, ir nepārejošs, vai attiecīgu atbilstošu spēju zaudējuma gadījumā, izmaksājamajam pabalstam, ir jābūt periodiskām naudas izmaksām, kas sastāda atbilstošu proporciju, kāda ir noteikta par pilnīgu izpeļņas iegūšanas spēju zaudējumu vai attiecīgu atbilstošu spēju zaudējuma gadījumā.

3. Periodiskas naudas izmaksas var tikt aizstātas ar vienreizēju izmaksu:

a) gadījumos, kad darbspēju zaudējuma pakāpe ir neliela; vai

b) gadījumos, kad kompetentas iestādes ir pārliecinātas, ka vienreizējā izmaksa tiks atbilstoši izlietota.

37.pants

34. un 36.pantos noteiktais pabalsts, attiecīgajā riska gadījumā, ir jānodrošina vismaz aizsargātajām personām, kuras tika nodarbinātas attiecīgās līgumslēdzējas puses teritorijā nelaimes gadījuma notikšanas brīdī, ja trauma ir rad usies nelaimes gadījuma dēļ, vai arī, ja persona ir saslimusi un kaitējums ir radies slimības rezultātā, un, attiecībā uz periodiskām naudas izmaksām apgādnieka nāves gadījumā, šādas personas atraitnei un bērniem.

38.pants.

34. un 36.pantos noteiktais pabalsts jāgarantē visa attiecīgā riska gadījuma laikā, izņemot, attiecībā uz darba spējas zaudējumu, pabalsts nav jāizmaksā pirmās trīs darba nespējas dienas katrā atsevišķā izpeļņas pārtraukšanas gadījumā.

 

VII NODAĻA. Ģimenes pabalsts

39. pants

Katrai līgumslēdzējai pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina aizsargātajām personām ģimenes pabalsta piešķiršana, saskaņā ar šīs nodaļas pantiem.

40. pants

Attiecīgais riska gadījums ietver personu atbildība par bērnu uzturēšanu.

41.pants

Aizsargātās personas ietver, kas attiecas uz periodiskām naudas izmaksām, kas aprakstītas 42. pantā:

a) noteiktas darbinieku kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem darbiniekiem; vai

b) noteiktas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijas, kas sastāda ne mazāk kā 20 procentus no visiem iedzīvotājiem.

42.pants

Pabalstam jābūt:

a) periodiskai naudas izmaksai, ko piešķir jebkurai aizsargātai personai, kurai ir nepieciešamais kvalifikācijas periods; vai

b) pārtikas, apģērba, dzīvojamās platības, brīvdienu vai palīdzības mājās sagādāšanai bērniem vai kas attiecas uz bērniem; vai

c) šī panta a) un b) punktos nodrošināto pabalstu kombinācijai.

43.pants

42. pantā noteiktais pabalsts jānodrošina vismaz aizsargātajai personai, kurai, noteiktajā laika periodā, ir nepieciešamais kvalifikācijas periods, kas var būt viens mēnesis, par kuru ir veiktas iemaksas vai persona ir bijusi nodarbināta, vai arī attiecīgajā valstī ir nodzīvoti seši mēneši, kā var tikt noteikts.

44.pants

Pabalstu, kas piešķirti aizsargātajām personām saskaņā ar 42.pantu, kopējai vērtībai ir jābūt tādai, lai tā būtu vienāda ar 1,5 procentu no pieauguša vīrieša nekvalificēta strādnieka algas, kas noteikta saskaņā ar 66.panta noteikumiem, kas reizināta ar visu iedzīvotāju bērnu skaitu.

45.pants

Gadījumos, kad pabalsts sastāv no periodiskām naudas izmaksām, tas ir jāpiešķir visa attiecinātā riska gadījuma laikā.

VIII NODAĻA. Maternitātes pabalsts

46. pants

Katrai līgumslēdzējai pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina aizsargātajām personām maternitātes pabalsta piešķiršana, saskaņā ar šīs nodaļas pantiem.

47. pants

Attiecīgie riska gadījumi ietver grūtniecību, dzemdības, to sekas, un izpeļņas pārtraukšanos, kā to nosaka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti.

48.pants

Aizsargātās personas ietver:

a) visas sievietes noteiktajās darbinieku kategorijās, kuru kategorijas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem darbiniekiem, un, attiecībā uz maternitātes medicīnisko pabalstu, arī to vīriešu sievas, kuri ir šajās kategorijās; vai

b) visas sievietes noteiktajās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijās, kuru kategorijas sastāda ne mazāk kā 20 procentus no visiem iedzīvotājiem, un, attiecībā uz maternitātes medicīnisko pabalstu, arī to vīriešu sievas, kuri ietilpst šajās kategorijās.

49.pants

1. Attiecībā uz grūtniecību un dzemdībām, un to sekām, maternitātes medicīniskais pabalsts, ir medicīniskā aprūpe, kā to nosaka šī panta 2. un 3.daļa;

2. Medicīniskā aprūpe ietver vismaz:

a) pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpi, ko veic praktizējoši ārsti vai kvalificētas vecmātes; un

b) hospitalizāciju, kad tas ir nepieciešams.

3. Šī panta 2. un 3.daļā aprakstītā medicīniskā aprūpe jārealizē tā, lai uzturētu, atjaunotu vai uzlabotu aizsargājamās sievietes veselību, kā arī viņas spējas strādāt un rūpēties par savu personisko vajadzību apmierināšanu.

4. Institūcijām un valdības struktūrām, kas administrē maternitātes medicīnisko aprūpi, ar līdzekļiem, kas var tikt uzskatīti par atbilstošiem, jāmudina aizsargātās sievietes izmantot vispārējos veselības aprūpes pakalpojumus, ko viņu rīcībā ir nodevušas valsts iestādes vai šo iestāžu atzītas citas publiskās institūcijas.

50.pants

Attiecībā uz izpeļņas pārtraukšanos, ko ir izraisījusi grūtniecība, dzemdības un to sekas, pabalstam ir jābūt periodiskām naudas izmaksām, kas ir aprēķinātas atbilstoši Kodeksa 65. vai 66.panta prasībām. Periodiskās naudas izmaksas apmērs var mainīties attiecīgā riska gadījuma laikā, pakļaujoties vidējai likmei saskaņā ar šīm prasībām.

51.pants

49. un 50 pantā aprakstītais maternitātes un medicīniskais pabalsts attiecīgajā riska gadījumā, ir jānodrošina vismaz sievietei aizsargātajās kategorijās, kurai ir nepieciešamais kvalifikācijas periods, kāds var tikt uzskatīts par nepieciešamu, lai izvairītos no ļaunprātīgas tiesību izmantošanas, un arī jānodrošina aizsargāto kategoriju vīrieša sievai, kad vīrietim ir pilns nepieciešamais kvalifikācijas periods, lai saņemtu pabalstu.

 

52.pants

49. un 50.pantos aprakstītais pabalsts jāgarantē visa attiecīgā riska gadījuma laikā, izņemot, kad periodisko naudas izmaksu laiks var tikt ierobežots līdz 12 nedēļām, ja vien, saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem tiesību aktiem, netiek prasīts vai atļauts ilgāks laiks, kad nenotiek stāšanās darba attiecībās, tādā gadījumā, tas var netikt ierobežots uz laiku, kas ir īsāks par šo garāko laika periodu.

IX NODAĻA. Invaliditātes pabalsts

53.pants

Katrai līgumslēdzējai pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina aizsargātajām personām invaliditātes pabalsta piešķiršana, saskaņā ar šīs nodaļas pantiem.

54.pants

Attiecīgais riska gadījums ietver nespēju iesaistīties jebkādās peļņu gūšanas aktivitātēs, līdz noteiktam apmēram, kad šī nespēja, pēc lietas apstākļiem visticamāk, ir nepārejoša un pastāvēs pēc slimības pabalsta izbeigšanās.

55.pants

Aizsargātās personas ietver:

a) noteiktas darbinieku grupas, kas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem darbiniekiem; vai

b) noteiktas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju grupas, kas sastāda ne mazāk kā 20 procentus no visiem iedzīvotājiem; vai

c) visus iedzīvotājus, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz apmēru, kas noteikts atbilstoši 67.panta prasībām.

 

56.pants

Pabalsts ir periodiskas naudas izmaksas, ko aprēķina šādi:

a) gadījumos, kad darbinieku kategorijas vai ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijas ir aizsargātas atbilstoši 65. vai 66.panta prasībām;

b) gadījumos, kad visi iedzīvotāji, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz noteikto ierobežojumu, ir aizsargāti atbilstoši 67.panta prasībām.

57.pants

1. 56.pantā aprakstītais pabalsts, attiecīgajā riska gadījumā jānodrošina vismaz:

a) aizsargātajai personai, kurai pirms attiecīgā gadījuma iestāšanās saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem ir pilns nepieciešamais veikto iemaksu vai nodarbinātības kvalifikācijas periods, kas var būt 15 gadi, vai 10 nodzīvoti gadi attiecīgajā valstī; vai

b) gadījumos, kad principā visas ekonomiski aktīvās personas ir aizsargātas, aizsargātajai personai, kurai ir pilns nepieciešamais kvalifikācijas iemaksu periods 3 gadi un par kuru tās darbspējīgā vecuma laikā ir izdarīts noteikts vidējais iemaksu apmērs gadā.

2. Gadījumos, kad šī panta 1.daļā aprakstītais ir atkarīgs no minimālā iemaksu veikšanas vai nodarbinātības perioda, samazināts pabalsts ir jānodrošina vismaz:

a) aizsargātajai personai, kurai pirms attiecīgā riska gadījuma iestāšanās saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem ir pilns nepieciešamais 5 gadus veikto iemaksu vai nodarbinātības kvalifikācijas periods; vai

b) gadījumos, kad principā visas ekonomiski aktīvās personas ir aizsargātas, aizsargātajai personai, kurai ir pilns noteiktais kvalifikācijas iemaksu periods trīs gadi un par kuru tās darbspējīgā vecuma laikā, ir izdarīta puse no noteiktā vidējā iemaksu apmēra gadā, saskaņā ar šī panta 1.daļas b) punktu.

3. Šī panta 1.daļas prasības ir jāuzskata par izpildītām gadījumos, kad saskaņā ar XI nodaļas prasībām aprēķinātais, bet procentuālajā izteiksmē par 10 vienībām zemāks nekā attiecīgās nodaļas pielikuma tabulā par standarta pabalsta saņēmēju norādīts, pabalsts tiek nodrošināts vismaz aizsargātajai personai, kurai ir pilns nepieciešamais, saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem, piecus gadus veikto iemaksu vai nodarbinātības periods, vai pieci gadi nodzīvoti attiecīgajā valstī.

4. Var tikt veikta proporcionāla XI nodaļas pielikuma tabulā norādīto procentu samazināšana gadījumos, kad pensijas, kas atbilst samazinātajai procentu likmei, saņemšanai nepieciešamais kvalifikācijas periods pārsniedz piecus gadus, kuros ir veiktas iemaksas vai persona ir nodarbināta, bet ir mazāks par 15 gadiem, kuros ir veiktas iemaksas vai persona ir nodarbināta; samazinātais pabalsts ir jāizmaksā saskaņā ar šī panta 2.daļu.

58.pants

56.un 57.pantā aprakstītais pabalsts jāpiešķir visa attiecīgā riska gadījuma laikā vai arī līdz tam brīdim, kad jāsāk izmaksāt vecuma pabalsts.

 

X NODAĻA. Apgādnieka zaudējuma pensija

59.pants

Katrai līgumslēdzēja pusei, kurā ir spēkā šī Kodeksa nodaļa, jānodrošina aizsargātajām personām pabalsta piešķiršana apgādnieka zaudējuma gadījumā, saskaņā ar šīs nodaļas pantiem.

60.pants

1. Attiecīgais riska gadījums ietver atbalsta zaudējumu, ko cieš atraitne vai bērns, apgādnieka nāves gadījumā; atraitnes gadījumā, tiesības uz pabalstu var būt nosacītas un atkarīgas no tā, vai viņa saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem tiesību aktiem, tiek uzskatīta par nespējīgu sevi uzturēt.

2. Attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti var noteikt, ka personai, kura būtu tiesīga šo pabalstu saņemt, tā izmaksāšana var tikt pārtraukta, ja persona ir iesaistīta jebkādās noteiktās peļņas gūšanas aktivitātēs, vai arī izmaksājamā pabalsta apmērs, ja tas balstās uz iemaksām, var tikt samazināts, gadījumos, kad pabalsta saņēmēja izpeļņa pārsniedz noteikto apmēru, ja tas nebalstās uz iemaksām, var tikt samazināts gadījumos, kad pabalsta saņēmēja izpeļņa vai citi viņa iztikas līdzekļi, vai abi ņemti kopā, pārsniedz noteikto apmēru.

61.pants

Aizsargātās personas ietver:

a) to apgādnieku sievas un bērnus, kuri atrodas noteiktās darbinieku kategorijās, un kuru kategorijas sastāda ne mazāk kā 50 procentus no visiem darbiniekiem; vai

b) to apgādnieku sievas un bērnus, kuri atrodas noteiktās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijās, un kuru kategorijas sastāda ne mazāk kā 20 procentus no visiem iedzīvotājiem; vai

c) visas attiecīgajā valstī dzīvojošās atraitnes un bērnus, kuri ir zaudējuši savus apgādniekus un kuru iztikas līdzekļi attiecīgajā riska gadījuma laikā nepārsniedz apmērus, kas noteikti atbilstoši 67.panta prasībām.

62.pants

Pabalsts ir periodiskas naudas izmaksas, kas tiek aprēķinātas šādi:

a) gadījumos, kad apgādnieku, kuri atrodas noteiktās darbinieku kategorijās vai ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kategorijās, sievas un bērni ir aizsargāti atbilstoši 65. vai 66.panta prasībām;

b) gadījumos, kad visas pastāvīgi attiecīgajā valstī dzīvojošās atraitnes un bērni, kuru iztikas līdzekļi attiecīgā riska gadījuma laikā nepārsniedz noteikto apmēru, ir aizsargāti atbilstoši 67.panta prasībām.

63.pants

1. 62. pantā noteiktais pabalsts, attiecīgajā riska gadījumā, jānodrošina vismaz:

a) aizsargātajai personai, kuras apgādniekam, saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem, ir bijis pilns nepieciešamais kvalifikācijas periods, kas var būt 15 gadi, kuros ir veiktas iemaksas vai ir bijusi nodarbinātība, vai 10 gadi nodzīvoti attiecīgajā valstī; vai

b) gadījumos, kad, principā, visu ekonomiski aktīvo personu sievas un bērni ir aizsargāti, aizsargātajai personai, kuras apgādniekam ir bijis pilns nepieciešamais kvalifikācijas iemaksu periods 3 gadi, un par kuru, tā darbaspējīgā vecuma laikā, ir izdarīts noteiktais vidējais iemaksu apmērs gadā.

2. Gadījumos, kad šī panta 1.daļā aprakstītais pabalsts ir atkarīgs no minimālā iemaksu veikšanas vai nodarbinātības perioda, samazināts pabalsts jānodrošina vismaz:

a) aizsargātajai personai, kuras apgādniekam, saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem, ir bijis pilns nepieciešamais 5 gadus veikto iemaksu vai nodarbinātības kvalifikācijas periods; vai

b) gadījumos, kad, principā, visu ekonomiski aktīvo personu sievas un bērni ir aizsargāti, aizsargātajai personai, kuras apgādniekam ir bijis pilns noteiktais kvalifikācijas iemaksu periods trīs gadi, un par kuru, tā darbaspējīgā vecuma laikā, ir izdarīta puse no noteiktā vidējā iemaksu apmēra gadā, saskaņā ar šī panta 1.daļas b) punktu.

 1. Šī panta 1.daļas prasības ir jāuzskata par izpildītām gadījumos, kad saskaņā ar XI nodaļas prasībām aprēķinātais, bet procentuālajā izteiksmē par 10 vienībām zemāks nekā attiecīgās nodaļas pielikuma tabulā par standarta pabalsta saņēmēju norādīts, pabalsts tiek nodrošināts vismaz aizsargātajai personai, kuras apgādniekam ir bijis pilns nepieciešamais, saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem, piecus gadus veikto iemaksu vai nodarbinātības periods, vai pieci gadi nodzīvoti attiecīgajā valstī.
 2. Var tikt veikta proporcionāla XI nodaļas pielikuma tabulā norādīto procentu samazināšana gadījumos, kad pabalsta, kas atbilst samazinātajai procentu likmei, saņemšanai nepieciešamais kvalifikācijas periods pārsniedz piecus gadus, kuros ir veiktas iemaksas vai persona ir nodarbināta, bet ir mazāks par 15 gadiem, kuros ir veiktas iemaksas vai persona ir nodarbināta; samazinātais pabalsts jāizmaksā saskaņā ar šī panta 2.daļu.
 3. Lai bezbērnu atraitne, kas tiek uzskatīta par nespējīgu nodrošināt sev iztiku, varētu būt tiesīga saņemt apgādnieka zaudējuma pabalstu, var tikt prasīts minimālais laulībā nodzīvoto gadu skaits.

64.pants

62.un 63.pantā aprakstītais pabalsts jāpiešķir visa attiecīgā riska gadījuma laikā.

 

XI NODAĻA. Standarti, kas ir jāievēro attiecībā uz periodiskajām naudas izmaksām

65.pants

1. Periodisku izmaksu gadījumā, uz kuru attiecas šis pants, pabalsta apmēram, kas palielinās ar jebkuru ģimenes pabalstu, kas pienākas attiecīgā riska gadījuma laikā, jābūt tādam, lai standarta pabalsta saņēmējam, kas norādīts šīs nodaļas pielikuma tabulā, tas sastādītu, vismaz tajā norādīto procentuālo daļu no kopējā apmēra, ko veido pabalsta saņēmēja vai apgādnieka iepriekšējā izpeļņa un visi ģimenes pabalsti, kādi izmaksājami aizsargātajai personai, kurai ir tās pašas ģimenes saistības, kādas ir standarta pabalsta saņēmējam.

2. Pabalsta saņēmēja vai viņa apgādnieka iepriekšējā izpeļņa jāaprēķina saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem, un, gadījumos, kad aizsargātās personas vai viņu apgādnieki tiek sagrupēti kategorijās pēc viņu izpeļņas, iepriekšējā izpeļņa var tikt aprēķināta no to kategoriju pamata izpeļņas, kurā atrodas attiecīgā persona.

3. Var tikt noteikta maksimālais pabalsta vai izpeļņas apmērs, kas tiek ņemts vērā, aprēķinot pabalstu, pie nosacījuma, ka maksimālā robeža ir noteikta tādā veidā, ka tiek ievērotas šī panta 1.daļas prasības, gadījumos, kad pabalsta saņēmēja vai viņa apgādnieka iepriekšējā izpeļņa ir vienāda vai zemāka par kvalificēta roku darba darītāja (vīrieša) algu.

4. Pabalsta saņēmēja vai viņa apgādnieka iepriekšējā izpeļņa, kvalificēta roku darba darītāja (vīrieša) alga, pabalsti un jebkuri ģimenes pabalsti jāaprēķina par vienu un to pašu laika periodu.

5. Attiecībā uz citiem pabalsta saņēmējiem, pabalstam jābūt saprātīgā attiecībā pret to pabalstu, ko saņem standarta pabalsta saņēmējs.

6. Šī panta izpratnē, kvalificēts roku darba darītājs (vīrietis) ir:

a) mehāniķis vai virpotājs rūpniecībā vai mašīnbūvē, izņemot elektromašīnbūvē; vai

b) persona, kura tiek uzskatīta par tipisku kvalificētajam darbaspēkam, saskaņā ar šī panta 7.punkta nosacījumiem; vai

c) persona, kuras izpeļņa ir vienāda ar 125 procentiem no vidējās visu aizsargāto personu izpeļņas.

7. Šī panta 6.daļas b) punkta izpratnē, persona, kura tiek uzskatīta par tipisku kvalificētajam darbaspēkam, ir persona, kura ir nodarbināta lielākajā ekonomisko aktivitāšu grupā ar lielāko ekonomiski aktīvu aizsargāto vīriešu dzimtes personu skaitu attiecīgajā sociālā riska gadījumā, vai, gadījumā ar aizsargāto personu apgādniekiem, grupā, kurā ir vislielākais skaits šādu personu vai apgādnieku; šim nolūkam jāpiemēro Starptautiskā visu ekonomisko aktivitāšu industriālā standarta klasifikācija, ko ir pieņēmusi Apvienoto Nāciju Ekonomikas un Sociālā Padome savā 7.sesijā 1948.gada 27.augustā, un kas iekļauta šī Kodeksa 1.pielikumā, vai arī šī klasifikācija, kurā veikti labojumi.

8. Gadījumos, kad pabalstu apmērs reģionos ir dažādas, kvalificēts roku darba darītājs (vīrietis) var tikt noteikts katram reģionam atsevišķi, saskaņā ar šī panta 6.un 7.daļu.

9. Kvalificēta roku darba darītāja (vīrieša), kurš noteikts saskaņā ar šī panta 6.daļas a) un b) punktiem, alga jānosaka balstoties uz algas likmi par normālajām darba stundām, kas ir fiksētas kolektīvajos darba līgumos, ievērojot vai izpildot attiecīgās valsts normatīvos tiesību aktus, gadījumos, kad tādi ir, vai ievērojot pieņemtās normas, ieskaitot nepieciešamā iztikas minimuma pabalstus, ja tādi ir; gadījumos, kad šīs likmes reģionos ir dažādas, bet netiek piemērota šī panta 8.daļā, ir jāņem vidējā likme.

10. Tekošo periodisko pabalstu apmēri vecuma, darba negadījumu (izņemot darba nespējas gadījumu), invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumos jāpārskata, ievērojot būtiskas izmaiņas vispārējā izpeļņas līmenī, ja to ir ietekmējušas būtiskas izmaiņas iztikas minimumā.

66.pants

1. Periodisku izmaksu gadījumā, uz kuru attiecas šis pants, pabalsta apmēram, kas palielinās ar jebkuru ģimenes pabalstu, kas pienākas attiecīgā riska gadījuma laikā, jābūt tādam, lai standarta pabalsta saņēmējam, kas norādīts šīs nodaļas pielikuma tabulā, tas sastādītu, vismaz tajā norādīto procentuālo daļu no kopējā apmēra, ko veido pabalsta saņēmēja vai apgādnieka iepriekšējā izpeļņa un visi ģimenes pabalsti, kādi izmaksājami aizsargātajai personai, kurai ir tās pašas ģimenes saistības, kādas ir standarta pabalsta saņēmējam.

2. Nekvalificēta pieauguša strādnieka alga, pabalsti un jebkuri ģimenes pabalsti jāaprēķina par vienu un to pašu laika periodu.

3. Attiecībā uz citiem pabalsta saņēmējiem, pabalstam ir jābūt saprātīgā attiecībā pret to pabalstu, ko saņem standarta pabalsta saņēmējs.

4. Šī panta izpratnē, nekvalificēts pieaudzis strādnieks ir:

a) persona, kas tiek uzskatīta par tipisku nekvalificētajam darba spēkam rūpniecībā vai mašīnbūvē, izņemot elektromašīnbūvi; vai

b) persona, kas tiek uzskatīta par tipisku nekvalificētajam darba spēkam, kas izvēlēta saskaņā ar nākamajiem daļas nosacījumiem.

5. Šī panta 4.daļas b) punkta izpratnē, persona, kura tiek uzskatīta par tipisku nekvalificētajam darbaspēkam, ir persona, kura ir nodarbināta lielākajā ekonomisko aktivitāšu grupā ar lielāko ekonomiski aktīvu aizsargāto vīriešu dzimtes personu skaitu attiecīgajā sociālā riska gadījumā, vai gadījumā ar aizsargāto personu apgādniekiem, grupā, kurā ir vislielākais skaits šādu personu vai apgādnieku; šim nolūkam ir jāpiemēro Starptautiskā visu ekonomisko aktivitāšu industriālā standarta klasifikācija, ko pieņēmusi Apvienoto Nāciju Ekonomikas un Sociālā Padome savā 7.sesijā 1948.gada 27.augustā, un kas iekļauta šī Kodeksa 1.pielikumā, vai arī šī klasifikācija, kurā veikti labojumi.

6. Gadījumos, kad pabalstu apmērs reģionos ir dažāds, vienkāršs pieaudzis strādnieks var tikt noteikts katram reģionam atsevišķi, saskaņā ar šī panta 4.un 5.daļu.

7. Nekvalificēta pieauguša strādnieka alga jānosaka balstoties uz algas likmi par normālajām darba stundām, kas ir fiksētas kolektīvajos darba līgumos, ievērojot vai izpildot attiecīgās valsts normatīvos tiesību aktus, gadījumos, kad tādi ir, vai ievērojot pieņemtās normas, ieskaitot nepieciešamā iztikas minimuma pabalstus, ja tādi ir; gadījumos, kad šīs likmes reģionos ir dažādas, bet netiek piemērota šī panta 6.daļu, jāņem vidējā likme.

8. Tekošo periodisko pabalstu apmēri vecuma, darba negadījumu (izņemot darba nespējas gadījumu), invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumos jāpārskata, ievērojot būtiskas izmaiņas vispārējā izpeļņas līmenī, ja to ir ietekmējušas būtiskas izmaiņas iztikas minimumā.

 

 

67.pants

Periodiskas izmaksas gadījumā, uz ko attiecas šis pants:

a) pabalsta apmērs jānosaka saskaņā ar noteikto līmeni vai līmeni, ko fiksē pilnvarotas publiskās institūcijas, atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem;

b) šāds apmērs var tikt samazināts tikai tik lielā mērā, cik pārējie pabalsta saņēmēja ģimenes iztikas līdzekļi pārsniedz noteikto apmēru vai apmēru, ko ir noteikušas pilnvarotas publiskās institūcijas, atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem;

c) kopējai summai, ko sastāda pabalsts un jebkuri citi iztikas līdzekļi, pēc tam, kad ir atskaitīts šī panta b) punktā noteiktais apmērs, jābūt pietiekamai, lai uzturētu pabalsta saņēmēja ģimeni veselībai un dzīvībai piemērotos apstākļos, un tā nedrīkst būt mazāka par attiecīgo pabalstu, kas aprēķināts saskaņā ar 66.panta prasībām;

d) šī panta c) punkta nosacījumi uzskatāmi par izpildītiem, ja kopējais izmaksāto pabalstu, kas iekļauti attiecīgajā nodaļā, apmērs vismaz par 30 procentiem pārsniedz kopējo pabalstu apmēru, kas tiktu saņemti, piemērojot 66.panta noteikumus un šādus noteikumus:

(i) III nodaļas 15.panta b) punktā
(ii) V nodaļas 27.panta b) punktā
(iii) IX nodaļas 55.panta b) punktā
(iv) X nodaļas 61.panta b) punktā.

Pielikuma Tabula XI nodaļai.

Periodiskas izmaksas standarta pabalsta saņēmējiem

Nodaļa Gadījuma veids Standarta pabalsta saņēmējs Procenti
III Slimība Vīrietis ar sievu un diviem bērniem 45
IV Bezdarbs Vīrietis ar sievu un diviem bērniem 45
V Vecuma pabalsts Vīrietis ar sievu pensijas vecumā 40
VI Darba trauma:

Darba nespēja

Vīrietis ar sievu un diviem bērniem 50
Pilnīga izpeļņas iegūšanas spēju zaudēšana Vīrietis ar sievu un diviem bērniem 50
Apgādnieka zaudējums Atraitne ar diviem bērniem 40
VIII Maternitāte Sieviete 45
IX Invaliditāte Vīrietis ar sievu un diviem bērniem 40
X Apgādnieka zaudējums Atraitne ar diviem bērniem 40

XII NODAĻA. Kopīgie noteikumi

68.pants

Pabalsts, uz ko aizsargātajai personai būtu tiesības, saskaņā ar jebkuru šī Kodeksa nodaļu no II līdz X, var tikt pārtraukts, tik ilgi un tādā apmērā:

a) kamēr attiecīgā persona neatrodas līgumslēdzējas puses teritorijā;

b) kamēr attiecīgā persona tiek uzturēta par valsts līdzekļiem, vai par sociālās drošības iestādes vai dienesta līdzekļiem, atkarībā no pabalsta daļas, kas tiek piešķirta pabalsta saņēmēja apgādībā esošajiem;

c) kamēr attiecīgā persona saņem citu sociālās drošības naudas pabalstu, izņemot ģimenes pabalstu, un jebkurā laika periodā, par kuru viņš saņem atlīdzību sakarā ar negadījumu, no trešās puses, atkarībā no pabalsta daļas, kas tiek ieturēta nepārsniedzot otru pabalstu vai atlīdzību, ko izmaksā trešā puse;

d) gadījumos, kad attiecīgā persona ir veikusi krāpniecisku pabalsta pieprasījumu;

e) kad attiecīgo gadījumu ir izraisījis krimināls pārkāpums, ko veikusi attiecīgā persona;

f) gadījumos, kad negadījumu ir izraisījusi tīša attiecīgās personas rīcība;

g) gadījumos, kad attiecīgā persona tīši neizmanto medicīniskos vai rehabilitācijas pakalpojumus, kas tai ir pieejami, vai nav spējīga oficiāli pierādīt negadījuma rašanos vai attiecīgā stāvokļa turpināšanos, vai arī neievēro pabalsta saņēmēja rīcības prasības;

h) bezdarbnieka pabalsta gadījumā, kad attiecīgā persona nav izmantojusi tai pieejamos nodarbinātības dienesta pakalpojumus;

(i) bezdarbnieka pabalsta gadījumā, kad attiecīgās personas darba zaudējuma tiešais iemesls ir darba pārtraukšana sakarā ar aroda strīdu, vai ja attiecīgā persona ir patvaļīgi pametusi darbu, bez attaisnojoša iemesla; un

(j) apgādnieka zaudējuma pabalsta gadījumā, tik ilgi, kamēr atraitne dzīvo kā vīrieša sieva.

69.pants

1. Ikvienam pabalsta pieprasītājam ir tiesības pārsūdzēt pabalsta piešķiršanas atteikumu, vai iesniegt sūdzību par pabalsta kvalitāti vai apmēru

2. Gadījumos, kad, piemērojot šo Kodeksu, likumdevējam atbildīgajai valdības struktūrai ir uzticēts administrēt medicīnisko aprūpi, pārsūdzības tiesības, kas ir noteiktas šī panta 1.daļā, var tikt aizstātas ar tiesībām iesniegt sūdzību, kas attiecas uz medicīniskās aprūpes atteikšanu vai saņemtās medicīniskās aprūpes kvalitāti, ko izmeklē uz to pilnvarotās publisko tiesību institūcijas.

3. Gadījumos, kad sūdzību izskata īpašā institūcijā, kas ir izveidots, lai risinātu strīdus par sociālās drošības jautājumiem un kurā ir pārstāvētas aizsargātās personas, nevar tikt prasītas pārsūdzības tiesības.

70.pants

1. Saskaņā ar šo Kodeksu pabalstu izmaksas un administrēšanas izmaksas jāsedz solidāri no apdrošināšanas iemaksām vai nodokļiem, vai no abiem, tā, lai izvairītos no finansiālu grūtību radīšanas personām ar nelieliem iztikas līdzekļiem un lai tiktu ņemta vērā ekonomiskā situācija attiecīgajā līgumslēdzējā valstī un aizsargāto personu kategorijās.

2. Kopējās apdrošināšanas iemaksas, ko veic aizsargātie darbinieki, nedrīkst pārsniegt 50 procentus no visiem kopējiem finansu resursiem, kas piešķirti darbinieku un viņu sievu, un bērnu aizsardzībai. Lai nodrošinātu, ka šis nosacījums tiek izpildīts, visi pabalsti, ko piešķir līgumslēdzēja puse atbilstoši Kodeksam, izņemot ģimenes pabalstu un, ja to nosaka īpaša nozare, darba negadījumu pabalstu, var tikt skaitīti kopā.

3. Attiecīgai līgumslēdzējai pusei ir jāatzīst vispārējā atbildība par attiecīgo pabalstu piešķiršanu atbilstoši Kodeksa prasībām, un jāveic visi nepieciešamie pasākumi šim nolūkam; tai jānodrošina, kad tas ir noteikts, ka periodiski tiek veikta nepieciešamā sistēmas finanšu analīze un aprēķini attiecībā uz finansiālo līdzsvaru un ikvienā gadījumā tas ir jādara pirms jebkurām izmaiņām pabalstos, apdrošināšanas iemaksu likmēs vai nodokļos, kas tiek novirzīti, lai segtu attiecīgos riska gadījumus.

71.pants

1. Gadījumos, kad likumdevējam atbildīgajai publiskajai institūcijai nav uzticēta tiešā administrēšana, tad aizsargāto personu pārstāvjiem tajā ir jāpiedalās, vai arī jābūt iesaistītiem ar konsultatīvām tiesībām saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem; arī normatīvie tiesību akti var noteikt darba devēju un publisko institūciju pārstāvju līdzdalību.

2. Attiecīgajai līgumslēdzējai pusei jābūt atbildīgai par pareizu un atbilstošu iestāžu un dienestu, kas ir iesaistīti Kodeksa piemērošanā, administrēšanu.

 

XIII NODAĻA. Citi noteikumi

72.pants

Šis Kodekss neattiecas uz:

a) riska gadījumiem, kas notikuši pirms atbilstošā Kodeksa nodaļa ir stājusies spēkā konkrētajā līgumslēdzējā pusē;

b) pabalstiem par risku gadījumiem, kas notikuši pēc atbilstošās Kodeksa nodaļas stāšanās spēkā konkrētajā līgumslēdzējā pusē, cik tālu tiesības uz šādu pabalstu saņemšanu tiek noteiktas, skaitot laika periodus pirms šī spēkā stāšanās datuma.

73.pants

Līgumslēdzējām pusēm jācenšas izveidot speciālu instrumentu, lai regulētu jautājumus par ārvalstnieku un migrantu sociālo drošību, īpaši, attiecībā uz vienādu attieksmi pret ārvalstniekiem un saviem pilsoņiem un iegūto tiesību un piešķiramo tiesību uzturēšanu.

74.pants

1. Ikvienai līgumslēdzējai pusei jāiesniedz ģenerālsekretāram ikgadējā atskaite par Kodeksa piemērošanu. Ziņojumā jāiekļauj:

a) pilna informācija par normatīvajiem tiesību aktiem, ar kuriem tiek realizēti Kodeksa nosacījumi, kas ir ratificēti; un

b) pierādījumi par atbilstību statistiskajiem nosacījumiem, kas aprakstīti:

(i) pantos 9.a, b vai c; 15.a vai b; 21.a; 27.a vai b; 33; 41.a vai b; 48.a vai b; 55.a vai b; 61.a vai b, attiecībā uz aizsargāto personu skaitu;

(ii) pantos 44., 65., 66.vai 67., attiecībā uz pabalstu apmēriem;

(iii) 24.panta 2.daļā, attiecībā uz bezdarbnieka pabalsta ilgumu; un

(iv) 70.panta 2.daļā, attiecībā uz finansu resursu proporciju, ko sastāda aizsargāto darbinieku apdrošināšanas iemaksas.

Šādi pierādījumi, pēc iespējas, jāiesniedz tādā kārtībā un formā, kā to var ierosināt Komiteja.

2. Katrai līgumslēdzējai pusei jāiesniedz ģenerālsekretāram, ja tas tiek prasīts, plašāka informācija par ratificēto Kodeksa nosacījumu realizēšanu.

3. Ministru Komiteja var pilnvarot ģenerālsekretāru nodot Konsultatīvajai Asamblejai ziņojuma kopijas un plašāko informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šī panta, attiecīgi, 1.un 2.daļu.

4. Ģenerālsekretārs izsūta Starptautiskā darba biroja ģenerāldirektoram ziņojumu un plašāko informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šī panta, attiecīgi, 1.un 2.daļu, un lūdz viņu konsultēties atbilstošā Starptautiskā darba organizācijas struktūrā, par iepriekš minēto ziņojumu un plašāko informāciju, un izsūtīt ģenerālsekretāram šīs struktūras izdarītos slēdzienus.

5. Šāds ziņojums un plašākā informācija, un secinājumi, ko izdarījusi Starptautiskās darba organizācijas struktūra, kas atrunāta šī panta 4.daļā, jāizskata Komitejai, kas iesniedz Ministru Komitejai ziņojumu ar saviem slēdzieniem.

75.pants

1. Pēc konsultācijām ar Konsultatīvo Asambleju, ja tā uzskata to par lietderīgu, Ministru Komitejai, ar divu trešdaļu balsu vairākumu, saskaņā ar Eiropas Padomes statūtu 20.panta d) daļu, jāizlemj,, vai katra no līgumslēdzējām pusēm ir izpildījusi Kodeksa prasības, ko tā ir akceptējusi.

2. Ja Ministru Komiteja uzskata, ka līgumslēdzēja puse nav izpildījusi Kodeksā noteiktās saistības, tā uzaicina attiecīgo līgumslēdzēju pusi nodrošināt pasākumus, kādus Ministru Komiteja uzskata par nepieciešamiem, lai panāktu šādu atbilstību.

76.pants

Katrai līgumslēdzējai pusei ik pa diviem gadiem jāiesniedz ģenerālsekretāram ziņojums par tās normatīvajiem tiesību aktiem un praksi attiecībā uz jebkuru Kodeksa nodaļu no II līdz XI, kuru līgumslēdzēja puse nav norādījusi savā Kodeksa ratifikācijas dokumentā saskaņā ar 3.pantu, vai paziņojumā, kas sastādīts saskaņā ar 4.pantu.

XIV NODAĻA. Nobeiguma noteikumi

77.pants

1. Kodeksam jābūt brīvi pieejamam parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm. Tas jānodod ratifikācijai. Ratifikācijas dokumenti jānodod ģenerāldirektoram, pie nosacījuma, ka Ministru Komiteja atbilstošos gadījumos pirms tam ir devusi apstiprinošu lēmumu, kā to nosaka 78.panta 4.daļa.

2. Kodekss stājas spēkā vienu gadu pēc tam, kad nodots trešais ratifikācijas dokuments.

3. Attiecībā uz jebkuru Kodeksa parakstītāju pusi, kas to ratificē pēc tam, Kodekss stājas spēkā vienu gadu pēc savu ratifikācijas dokumentu iesniegšanas.

78.pants

1. Jebkurai Kodeksa parakstītājai pusei, kura vēlas izmantot 2.panta 2.daļas nosacījumus, pirms ratifikācijas, jāiesniedz ģenerālsekretāram ziņojums, kas parāda, cik lielā mērā sociālas drošības sistēma atbilst Kodeksa nosacījumiem.

Šim ziņojumam jāsatur atzinumi par sekojošo:

a) attiecīgie normatīvie akti; un

b) pierādījumi par atbilstību statistiskajiem nosacījumiem, kas aprakstīti:

(i) pantos 9.a, b vai c; 15.a vai b; 21.a; 27.a vai b; 33; 41.a vai b; 48.a vai b; 55.a vai b; 61.a vai b, attiecībā uz aizsargāto personu skaitu;

(ii) pantos 44., 65., 66.vai 67., attiecībā uz pabalstu apmēriem;

(iii) 24.panta 2.daļā, attiecībā uz bezdarbnieka pabalsta ilgumu; un

(iv) 70.panta 2.daļā, attiecībā uz finansu resursu proporciju, ko sastāda aizsargāto darbinieku apdrošināšanas iemaksas; un

c) visi elementi, ko Kodeksa parakstītāja puse vēlas, lai ņemtu vērā, saskaņā ar 2.panta 2.un 3.daļu.

Šādi pierādījumi, pēc iespējas, jāiesniedz tādā kārtībā un formā, kā to var ierosināt Komiteja.

2. Katrai līgumslēdzējai pusei jāiesniedz ģenerālsekretāram, ja tas tiek prasīts, plašāka informācija par sociālās drošības sistēmas atbilstību Kodeksa nosacījumiem.

3. Šādu ziņojumu un plašāku informāciju izskata Komiteja, kurai jāņem vērā 2.panta 3.daļas nosacījumi. Komitejai jāiesniedz Ministru Komitejā ziņojums ar tās izdarītajiem slēdzieniem.

4. Ministru komitejai, ar divu trešdaļu balsu vairākumu, saskaņā ar Eiropas Padomes Statūtu 20.panta d) daļu, jāizlemj, vai parakstītājas puses sociālās drošības sistēma atbilst Kodeksa prasībām.

5. Ja Ministru Komiteja izlemj, ka minētā sociālās drošības sistēma neatbilst Kodeksa prasībām, tai jāinformē attiecīgā parakstītāja puse, un Ministru komiteja var dot rekomendācijas, kā panākt šādu atbilstību.

79.pants

1. Pēc Kodeksa spēkā stāšanās, Ministru Komiteja var uzaicināt jebkuru valsti, kas nav Eiropas Padomes dalībvalsts, pievienoties Kodeksam. Šādas valsts pievienošanās notiek pēc tiem pašiem nosacījumiem un, ievērojot tās pašas procedūras, kā tas ir noteikts Kodeksā, attiecībā uz ratifikāciju.

2. Valsts pievienojas Kodeksam, iesniedzot pievienošanās dokumentu ģenerālsekretāram. Kodekss stājas spēkā attiecībā uz jebkuru valsti, kas ir šādā veidā pievienojusies, vienu gadu pēc tās pievienošanās dokumenta iesniegšanas dienas.

3. Pievienojošās valsts tiesības un pienākumi ir tādi paši, kā tie, kas ir noteikti ar Kodeksu jebkurai tā parakstītājai pusei, kas ir ratificējusi Kodeksu.

80.pants

1. Kodekss attiecas uz katras līgumslēdzējas puses valsts metropoles teritoriju. Katra līgumslēdzēja puse var, savu ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu parakstīšanas vai iesniegšanas laikā, norādīt ģenerālsekretāram adresētajā deklarācijā, kāda teritorija, šajā izpratnē, ir uzskatāma par tās valsts metropoles teritoriju.

2. Katra līgumslēdzēja puse, kas ratificē Kodeksu, vai pievienojošās valsts, tās ratifikācijas vai pievienošanās dokumentu iesniegšanas laikā, vai jebkurā laikā pēc tam, var paziņot ģenerālsekretāram, ka šis Kodekss, kopumā vai daļēji, atkarībā no jebkurām modifikācijām, kas aprakstītas paziņojumā, attiecas uz jebkuru tās valsts metropoles daļu, kas nav norādīta šī panta 1.daļā, vai uz jebkuru no citām teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām tā ir atbildīga. Modifikācijas, kas aprakstītas šādā paziņojumā, var tikt atceltas vai papildinātas ar pēc tam sekojošu paziņojumu.

3. Ikviena līgumslēdzēja puse, laikā, kad tā var denonsēt Kodeksu saskaņā ar 81.pantu, var paziņot ģenerālsekretāram, ka Kodekss izbeidz savu darbību jebkurā no tās metropoles teritorijas daļām vai jebkurā citā teritorijā, uz kuru Kodekss tika attiecināts, saskaņā ar šī panta 2.daļu.

81.pants


Katra līgumslēdzēja puse var denonsēt Kodeksu vai jebkuru no iepriekšējām nodaļām no II līdz X tikai piecu gadu perioda beigās, skaitot no dienas, kad Kodekss stājās spēkā attiecībā uz līgumslēdzēju pusi, vai jebkura pēc tam sekojoša piecu gadu perioda beigās, un katrā gadījumā tas var notikt gadu pēc attiecīga paziņojuma iesniegšanas ģenerālsekretāram. Šāda denonsēšana neietekmē Kodeksa spēkā esamību attiecībā uz citām līgumslēdzēja pusēm, pie nosacījuma, ka visu laiku ir ne mazāk kā trīs līgumslēdzēja puses.

82.pants


Ģenerālsekretāram jāpaziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm ikvienas pievienojošās valsts valdībai un Starptautiskā darba biroja ģenerāldirektoram:

(i) Kodeksa spēkā stāšanās datums un jānosauc ikviena ratificētāja puse;

(ii) par jebkura pievienošanās dokumenta iesniegšanu, saskaņā ar 79.pantu, un par saņemtajiem paziņojumiem;

(iii) par jebkuru paziņojumu, kas saņemts saskaņā ar 4.un 80.pantu; vai

(iv) par jebkuru paziņojumu, kas saņemts saskaņā ar 81.pantu.

83.pants


Kodeksa papildinājums veido tā neatņemamu sastāvdaļu.

Liecinieku klātbūtnē zem šī parakstījušies, būdami atbilstoši pilnvaroti tam, šo Protokolu ir parakstījuši.

Sastādīts Strasbūrā, 1964.gada 16.aprīlī, franču un angļu valodā, abi dokumenta teksti uzskatāmi par vienlīdz autoritatīviem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā, un no kura ģenerālsekretārs izsūta apliecinātas kopijas katrai parakstījušajai pusei un pievienojošās valstīm, un Starptautiskā darba biroja ģenerāldirektoram.

Papildinājums

68.i pants

Kodeksa 68.i pants jāinterpretē saskaņā ar katras līgumslēdzējas puses valsts normatīvajiem tiesību aktiem.

1.Pielikums

Starptautiskā visu ekonomisko aktivitāšu standartu industriālā klasifikācija

Lielāko grupu un nozaru saraksts

0 nozare – Lauksaimniecība, mežkopība, medības un zvejniecība:

01. Lauksaimniecība un gaļas ražošana;

02. Mežkopība un koksnes ieguve;

03. Medības, zvēru ķeršana slazdos un meža zvēru reproducēšana;

04. Zvejniecība.

1. nozare – Iegūstošās industrijas:

11. Ogļu ieguve;

12. metāla ieguve;

13. Jēlnafta un dabasgāze;

14. Akmens lauztuves, māla un smilšu karjeri;

15. Ne-metāla raktuves un karjeri citur neklasificēti.

2.-3. nozares – Ražojošās industrijas:

20. Pārtikas ražošanas;

21. Alus darītava;

22. Tabakas ražotnes;

23. Tekstila industrija;

24. Apavu, apģērbu ražošana un gatavie tekstilizstrādājumi;

25. Koka un korķa ražošana, izņemot mēbeļu ražošanu;

26. Mēbeļu un armatūras ražošana;

27. Papīra un tā produkta ražošana;

28. Drukāšana, izdošana un saistītās ražotnes;

29. Ādas un tās izstrādājumu ražošana, izņemot apavus;

30. Gumijas produktu ražošana;

31. Ķimikāliju un ķīmisko produktu ražošana;

32. Naftas un ogļu produktu ražošana;

33. Ne-metālisku minerālproduktu ražošana, izņemot naftas un ogļu produktus;

34. Pamata metāla industrijas;

35. Metāla produktu ražošana, izņemot mašīnbūvi un transporta iekārtas;

36. Mašīnbūve, aparatūras, elektroierīču ražošana;

37. Elektromašīnbūve, aparatūras, elektroierīču ražošana;

38. Transporta iekārtu ražošana;

39. Pārējās dažādas ražojošās industrijas.

4. nozare – Celtniecība:

40. Celtniecība.

5.nozare – Elektro, gāzes, ūdens apgāde un sanitārie dienesti:

 1. Elektrība, gāze, tvaiks;
 2. Ūdens un sanitārie dienesti.

6.nozare – Komercija:

 1. Vairum- un mazumtirdzniecība;
 2. Bankas un citas finansu institūcijas;
 3. Apdrošināšana;
 4. Nekustamais īpašums.

7.nozare – Transports, noliktavas un sakari:

 1. Transports;
 2. Uzglabāšana un noliktavas;
 3. Komunikācijas (sakari).

8.nozare – Pakalpojumi:

 1. valdības pakalpojumi;
 2. Pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem;
 3. Rekreācijas pakalpojumi;
 4. Personāla pakalpojumi;

9.nozare – Aktivitātes, kas nav atbilstoši aprakstītas:

90. Aktivitātes, kas nav atbilstoši aprakstītas.

 

2.Pielikums

Papildus pakalpojumi vai priekšrocības

II NODAĻA. Medicīniskā aprūpe

 1. Aprūpe ārpus slimnīcas, ko veic ģimenes ārsts un speciālisti, ieskaitot mājas vizītes, bez laika ierobežojuma, pie nosacījuma, ka pabalsta saņēmējam vai viņa apgādniekam var tikt prasīts daļēji segt saņemtās aprūpes izmaksas līdz 25 procentu apmērā.
 2. Nepieciešamākie farmaceitiskie preparāti, bez laika ierobežojuma, tiek nodrošināti ar nosacījumu, ka pabalsta saņēmējam vai viņa apgādniekam var prasīt daļēji segt saņemtās aprūpes izmaksas līdz 25 procentu apmērā.
 3. Aprūpe slimnīcā, ieskaitot uzturēšanās izmaksas, vispārējo praktizējošo ārstu vai citu speciālistu aprūpe, kas ir nepieciešama, un visi papildus pakalpojumi, kas ir nepieciešami diagnosticētās slimības ārstēšanai un prasa aprūpes laika pagarināšanu, ieskaitot tuberkulozi, tiek nodrošināta uz laiku, kas nevar tikt ierobežots uz mazāk kā 25 nedēļām katrā atsevišķā gadījumā.
 4. Konservatīvā stomatoloģija tiek nodrošināta ar nosacījumu, ka pabalsta saņēmējam vai viņa apgādniekam var prasīt daļēji segt saņemtās aprūpes izmaksas līdz 1/3.
 5. Gadījumos, kad daļēja izmaksu segšana ir noteikta ar konkrētu summu, attiecībā uz katru ārstēšanas gadījumu vai medikamentu izrakstīšanu, kopējā šādu maksājumu, ko ir veikušas visas aizsargātās personas, summa, attiecībā uz jebkuriem augstāk atrunātiem 1., 2. vai 4.punktā aprūpes veidiem, kas, nedrīkst pārsniegt noteikto procentu no kopējām šādas aprūpes veida izmaksām dotajā laika periodā.

III NODAĻA. Slimības pabalsts

 1. Slimības pabalsts apmērā, kas noteikts Kodeksa 16.pantā, uz laiku, kas nedrīkst tikt ierobežots līdz 52 nedēļām katrā gadījumā.

IV NODAĻA. Bezdarba pabalsts

 1. Bezdarbnieka pabalsta apmērs, kas noteikts Kodeksa 22.pantā, uz laiku, kas nedrīkst tikt ierobežots līdz 21 nedēļai 12 mēnešu laikā.

V NODAĻA. Vecuma pabalsts

8. Vecuma pabalsta apmērs vismaz 50 procenti no 28.pantā noteiktā pabalsta:

a) attiecībā uz 29.panta 2.daļu vai, kad 28.pantā noteiktais pabalsts ir atkarīgs no dzīves ilguma attiecīgajā valstī, un līgumslēdzēja puse neizmanto 29.panta 3.daļas nosacījumus, pēc desmit attiecīgajā valstī nodzīvotiem gadiem; un

b) attiecībā uz 29.panta 5.daļu, atkarīgs no noteiktajiem nosacījumiem attiecībā uz aizsargātās personas iepriekšējo ekonomisko aktivitāti.

VII NODAĻA. Ģimenes pabalsts

9. Ģimenes pabalsts naudas izteiksmē, periodisku naudas izmaksu formā, kamēr bērns, kuram tiek maksāts pabalsts, turpinot savas mācības, sasniedz noteikto vecumu, kas nevar būt mazāks kā 16 gadi.

VIII NODAĻA. Maternitātes pabalsts

10. Maternitātes pabalsta piešķiršana bez kvalifikācijas perioda.

IX NODAĻA. Invaliditātes pabalsts

11. Invaliditātes pabalsta apmērs vismaz 50 procenti no 56.pantā noteiktā pabalsta:

a) attiecībā uz 57.panta 2.daļu vai, kad 56.pantā noteiktais pabalsts ir atkarīgs no dzīves ilguma attiecīgajā valstī, un līgumslēdzēja puse neizmanto 57.panta 3.daļas nosacījumus, pēc pieciem attiecīgajā valstī nodzīvotiem gadiem; un

b) aizsargātajai personai, kura, tikai sava vecuma dēļ, laikā kad stājās spēkā šīs nodaļas piemērošanas nosacījumi, neatbilda attiecīgajiem nosacījumiem saskaņā ar 57.panta 2.daļu, jāpiemēro noteiktie nosacījumiem attiecībā uz aizsargātās personas iepriekšējo ekonomisko aktivitāti.

X NODAĻA. Pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

12. Pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā apmērs ir vismaz 50 procenti no 62.pantā aprakstītā pabalsta:

a) attiecībā uz 63.panta 2.daļu vai, kad 62.pantā noteiktais pabalsts ir atkarīgs no dzīves ilguma attiecīgajā valstī, un līgumslēdzēja puse neizmanto 63.panta 3.daļas nosacījumu, pēc pieciem attiecīgajā valstī nodzīvotiem gadiem; un

b) aizsargātajām personām, kura apgādnieks, tikai sava vecuma dēļ, laikā, kad stājas spēkā šīs nodaļas piemērošanas nosacījumi, neatbilda attiecīgajiem nosacījumiem saskaņā ar 63.panta 2.daļu, jāpiemēro noteiktie nosacījumiem attiecībā uz apgādnieka iepriekšējo ekonomisko aktivitāti.

II, III vai X NODAĻA

13. Apbedīšanas pabalsts, kas sasniedz:

(i) aizsargātās personas divdesmit iepriekšējās dienas izpeļņas, kas ir ņemtas vai tiktu ņemtas par pamatu, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pabalstu vai slimības pabalstu, atkarībā no gadījuma, pie nosacījuma, ka kopējais pabalsts nedrīkst pārsniegt kvalificēta roku darba darītāja vīrieša divdesmit dienas algas, kas noteikta saskaņā ar 65.panta nosacījumiem; vai

(ii) nekvalificēta pieauguša strādnieka (vīrieša) divdesmit dienas algas, kas noteikta saskaņā ar 66.panta nosacījumiem.

Labklājības ministre Valsts sekretārs Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors Par kontroli atbildīgā amatpersona Atbildīgā amatpersona
I.Purne R.Beinarovičs E.Korčagins Z.Uzuliņa L.Ramane

11.11.2008. 15:53

8471

L.Ramane, tālr.: 67021617, fakss: 67021560,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

European Code of Social Security

Strasbourg, 16.IV.1964

Preamble

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose, among others, of facilitating their social progress;

Considering that one of the objects of the social programme of the Council of Europe is to encourage all members to develop further their systems of social security;

Recognising the desirability of harmonising social charges in member countries;

Convinced that it is desirable to establish a European Code of Social Security at a higher level than the minimum standards embodied in International Labour Convention No. 102 concerning Minimum Standards of Social Security,

Have agreed on the following provisions, which have been prepared with the collaboration of the International Labour Office:

Part I – General provisions

Article 1

 1. In this Code:
  1. the term "the Committee of Ministers" means the Committee of Ministers of the Council of Europe;
  2. the term "the Committee" means the Committee of Experts on Social Security of the Council of Europe or such other committee as the Committee of Ministers may designate to carry out the duties laid down in Article 2, paragraph 3; Article 74, paragraph 4, and Article 78, paragraph 3;
  3. the term "Secretary General" means the Secretary General of the Council of Europe;
  4. the term "prescribed" means determined by or in virtue of national laws or regulations;
  5. the term "residence" means ordinary residence in the territory of the Contracting Party concerned and the term "resident" means a person ordinarily resident in the territory of the Contracting Party concerned;
  6. the term "wife" means a wife who is maintained by her husband;
  7. the term "widow" means a woman who was maintained by her husband at the time of his death;
  8. the term "child" means a child under school-leaving age or under 15 years of age, as may be prescribed;
  9. the term "qualifying period" means a period of contribution, or a period of employment, or a period of residence, or any combination thereof, as may be prescribed.
 2. In Articles 10, 34 and 49 the term "benefit" means either direct benefit in the form of care or indirect benefit consisting of reimbursement of the expenses borne by the person concerned.

Article 2

 1. Each Contracting Party shall comply with:
  1. Part I;
  2. at least six of Parts II to X, provided that Part II shall count as two Parts and Part V as three Parts;
  3. the relevant provisions of Parts XI and XII; and
  4. Part XIII.
 2. The terms of sub-paragraph b of the foregoing paragraph can be regarded as fulfilled if:
  1. at least three of Parts II to X, including at least one of Parts IV, V, VI, IX and X are complied with; and
  2. in addition, proof is furnished that the social security legislation in force is equivalent to one of the combinations provided for in that sub-paragraph, taking into account:
   1. i.            the fact that certain branches covered by sub-paragraph a of this paragraph exceed the standards of the Code in respect of their scope of protection or their level of benefits, or both;
   2. ii.            the fact that certain branches covered by sub-paragraph a of this paragraph exceed the standards of the Code by granting supplementary services of advantages listed in Addendum 2; and
   3. iii.            branches which do not attain the standards of the Code.
 3. A Signatory desiring to avail itself of the provisions of paragraph 2.b of this article shall make a request to this effect in the report to the Secretary General submitted in accordance with the provisions of Article 78. The Committee, basing itself on the principle of equivalence of cost, shall lay down rules co-ordinating and defining the conditions for taking into account the provisions of paragraph 2.b of this article. These provisions may only be taken into account in each case with the approval of the Committee, the decision to be taken by a two-thirds majority.

 

 

Article 3

Each Contracting Party shall specify in its instrument of ratification those parts of Parts II to X in respect of which it accepts the obligations of this Code, and shall also state whether and to what extent it avails itself of the provisions of Article 2, paragraph 2.

Article 4

 1. Each Contracting Party may subsequently notify the Secretary General that it accepts the obligations of the Code in respect of one or more of Parts II to X not already specified in its ratification.
 2. The undertakings referred to in paragraph 1 of this article shall be deemed to be an integral part of the ratification and to have the force of ratification as from the date of notification.

Article 5

Where, for the purpose of compliance with any of the Parts II to X of this Code which are to be covered by its ratification, a Contracting Party is required to protect prescribed classes of persons constituting not less than a specified percentage of employees or residents, that Contracting Party shall satisfy itself, before undertaking to comply with such part, that the relevant percentage is attained.

Article 6

For the purpose of compliance with Parts II, III, IV, V, VIII (in so far as it relates to medical care), IX or X of this Code, a Contracting Party may take account of protection effected by means of insurance which, although not made compulsory by national laws or regulations for the persons to be protected:

 1. is subsidised by the public authorities or, where such insurance is complementary only, is supervised by the public authorities or administered, in accordance with prescribed standards, by joint operation of employers and workers;
 2. covers a substantial part of the persons whose earnings do not exceed those of the skilled manual male employee, determined in accordance with Article 65; and
 3. complies, in conjunction with other forms of protection, where appropriate, with the relevant provisions of the Code.

 

 

Part II – Medical care

Article 7

Each Contracting Party for which this part of this Code is in force shall secure to the persons protected the provision of benefit in respect of a condition requiring medical care of a preventive or curative nature in accordance with the following articles of this part.

Article 8

The contingencies covered shall include any morbid condition, whatever its cause, and pregnancy and confinement and their consequences.

Article 9

The persons protected shall comprise:

 1. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees, and also their wives and children; or
 2. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents, and also their wives and children; or
 3. prescribed classes of residents, constituting not less than 50 per cent of all residents.

Article 10

 1. The benefit shall include at least:
  1. in case of a morbid condition,
   1. i.            general practitioner care, including domiciliary visiting;
   2. ii.            specialist care at hospitals for in-patients and out-patients, and such specialist care as may be available outside hospitals;
   3. iii.            the essential pharmaceutical supplies as prescribed by medical or other qualified practitioners; and
   4. iv.            hospitalisation where necessary; and
   5. in case of pregnancy and confinement and their consequences,
    1. i.            pre-natal, confinement and post-natal care either by medical practitioners or by qualified midwives; and
    2. ii.            hospitalisation where necessary.
 2. The beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the medical care the beneficiary receives in respect of a morbid condition; the rules concerning such cost-sharing shall be so designed as to avoid hardship.
 3. The benefit provided in accordance with this article shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the person protected and his ability to work and to attend to his personal needs.
 4. The institutions or government departments administering the benefit shall, by such means as may be deemed appropriate, encourage the persons protected to avail themselves of the general health services placed at their disposal by the public authorities or by other bodies recognised by the public authorities.

Article 11

The benefit specified in Article 10 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed, or whose breadwinner has completed, such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 12

The benefit specified in Article 10 shall be granted throughout the contingency covered, except that, in case of a morbid condition, its duration may be limited to 26 weeks in each case, but benefit shall not be suspended while a sickness benefit continues to be paid, and provision shall be made to enable the limit to be extended for prescribed diseases recognised as entailing prolonged care.

Part III – Sickness benefit

Article 13

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of sickness benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 14

The contingency covered shall include incapacity for work resulting from a morbid condition and involving suspension of earnings, as defined by national laws or regulations.

Article 15

The persons protected shall comprise:

 1. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
 2. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents; or
 3. all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

 

Article 16

 1. Where classes of employees or classes of the economically active population are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.
 2. Where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; provided that a prescribed benefit shall be guaranteed, without means test, to the prescribed classes of persons determined in accordance with Article 15.a or b.

Article 17

The benefit specified in Article 16 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 18

The benefit specified in Article 16 shall be granted throughout the contingency, except that the benefit may be limited to 26 weeks in each case of sickness, and need not be paid for the first three days of suspension of earnings.

Part IV – Unemployment benefit

Article 19

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of unemployment benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 20

The contingency covered shall include suspension of earnings, as defined by national laws or regulations, due to inability to obtain suitable employment in the case of a person protected who is capable of, and available for, work.

Article 21

The persons protected shall comprise:

 1. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
 2. all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 22

 1. Where classes of employees are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.
 2. Where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply with the requirements of Article 67; provided that a prescribed benefit shall be guaranteed, without means test, to the prescribed classes of employees determined in accordance with Article 21.a.

Article 23

The benefit specified in Article 22 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse.

Article 24

 1. The benefit specified in Article 22 shall be granted throughout the contingency, except that its duration may be limited:
  1. where classes of employees are protected, to 13 weeks within a period of 12 months, or to 13 weeks in each case of suspension of earnings; or
  2. where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, to 26 weeks within a period of 12 months; provided that the duration of the prescribed benefit, guaranteed without means test, may be limited in accordance with sub-paragraph a of this paragraph.
 2. Where national laws or regulations provide that the duration of the benefit shall vary with the length of the contribution period and/or the benefit previously received within a prescribed period, the provisions of paragraph 1 of this article shall be deemed to be fulfilled if the average duration of benefit is at least 13 weeks within a period of 12 months.
 3. The benefit need not be paid for a waiting period of the first seven days in each case of suspension of earnings, counting days of unemployment before and after temporary employment lasting not more than a prescribed period as part of the same case of suspension of earnings.
 4. In the case of seasonal workers the duration of the benefit and the waiting period may be adapted to their conditions of employment.

Part V – Old-age benefit

Article 25

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of old-age benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 26

 1. The contingency covered shall be survival beyond a prescribed age.
 2. The prescribed age shall be not more than 65 years or than such higher age that the number of residents having attained that age is not less than 10 per cent of the number of residents under that age but over 15 years of age.
 3. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may be suspended if such person is engaged in any prescribed gainful activity or that the benefit, if contributory, may be reduced, where the earnings of the beneficiary exceed a prescribed amount and, if non-contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary or his other means or the two taken together exceed a prescribed amount.

Article 27

The persons protected shall comprise:

 1. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
 2. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents; or
 3. all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 28

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:

 1. where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;
 2. where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 29

 1. The benefit specified in Article 28 shall, in a contingency covered, be secured at least:
  1. to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 30 years of contribution or employment, or 20 years of residence; or
  2. where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a prescribed qualifying period of contribution and in respect of whom while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.
 2. Where the benefit referred to in paragraph 1 of this article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:
  1. to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of 15 years of contribution or employment; or
  2. where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a prescribed qualifying period of contribution and in respect of whom, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with paragraph 1.b of this article has been paid.
 3. The requirements of paragraph 1 of this article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected who has completed, in accordance with prescribed rules, ten years of contribution or employment, or five years of residence.
 4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the benefit corresponding to the reduced percentage exceeds ten years of contribution or employment but is less than 30 years of contribution or employment; if such qualifying period exceeds 15 years, a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this article.
 5. Where the benefit referred to in paragraphs 1, 3 or 4 of this article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be payable under prescribed conditions to a person protected who, by reason only of his advanced age when the provisions concerned in the application of this part come into force, has not satisfied the conditions prescribed in accordance with paragraph 2 of this article, unless a benefit in conformity with the provisions of paragraphs 1, 3 or 4 of this article is secured to such person at an age higher than the normal age.

Article 30

The benefits specified in Articles 28 and 29 shall be granted throughout the contingency.

Part VI – Employment injury benefit

Article 31

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of employment injury benefit in accordance with the following articles of this part.

 

Article 32

The contingencies covered shall include the following where the state of affairs described is due to accident or a prescribed disease resulting from employment:

 1. a morbid condition;
 2. incapacity for work resulting from such a condition and involving suspension of earnings, as defined by national laws or regulations;
 3. total loss of earning capacity or partial loss thereof in excess of a prescribed degree, likely to be permanent, or corresponding loss of faculty; and
 4. the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self-support.

Article 33

The persons protected shall comprise prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees, and, for benefit in respect of death of the breadwinner, also their wives and children.

Article 34

 1. In respect of a morbid condition, the benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this article.
 2. The medical care shall comprise:
  1. general practitioner and specialist in-patient care and out-patient care, including domiciliary visiting;
  2. dental care;
  3. nursing care at home or in hospital or other medical institutions;
  4. maintenance in hospitals, convalescent homes, sanatoria or other medical institutions;
  5. dental, pharmaceutical and other medical or surgical supplies, including prosthetic appliances, kept in repair, and eyeglasses; and
  6. the care furnished by members of such other professions as may at any time be legally recognised as allied to the medical profession, under the supervision of a medical or dental practitioner.
 3. The medical care provided in accordance with the preceding paragraphs shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the person protected and his ability to work and to attend to his personal needs.

Article 35

 1. The institutions or government departments administering the medical care shall co-operate, wherever appropriate, with the general vocational rehabilitation services, with a view to the re-establishment of handicapped persons in suitable work.
 2. National laws or regulations may authorise such institutions or departments to ensure provision for the vocational rehabilitation of handicapped persons.

Article 36

 1. In respect of incapacity for work, total loss of earning capacity likely to be permanent, or corresponding loss of faculty, or the death of the breadwinner, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66.
 2. In case of partial loss of earning capacity likely to be permanent, or corresponding loss of faculty, the benefit, where payable, shall be a periodical payment representing a suitable proportion of that specified for total loss of earning capacity or corresponding loss of faculty.
 3. The periodical payment may be commuted for a lump sum:
  1. where the degree of incapacity is slight; or
  2. where the competent authority is satisfied that the lump sum will be properly utilised.

Article 37

The benefit specified in Articles 34 and 36 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person protected who was employed on the territory of the Contracting Party concerned at the time of the accident if the injury is due to accident or at the time of contracting the disease if the injury is due to a disease and, for periodical payments in respect of death of the breadwinner, to the widow and children of such person.

Article 38

The benefit specified in Articles 34 and 36 shall be granted throughout the contingency, except that, in respect of incapacity for work, the benefit need not be paid for the first three days in each case of suspension of earnings.

Part VII – Family benefit

Article 39

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of family benefit in accordance with the following articles of this part.

 

 

Article 40

The contingency covered shall be responsibility for the maintenance of children as prescribed.

Article 41

The persons protected shall comprise, as regards the periodical payments specified in Article 42:

 1. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
 2. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents.

Article 42

The benefit shall be:

 1. a periodical payment granted to any person protected having completed the prescribed qualifying period; or
 2. the provision to or in respect of children of food, clothing, housing, holidays or domestic help; or
 3. a combination of the benefits provided for in sub-paragraphs a and b of this article.

Article 43

The benefit specified in Article 42 shall be secured at least to a person protected who, within a prescribed period, has completed a qualifying period which may be one month of contribution or employment, or six months of residence, as may be prescribed.

Article 44

The total value of the benefits granted in accordance with Article 42 to the persons protected shall be such as to represent 1.5 per cent of the wage of an ordinary adult male labourer as determined in accordance with the rules laid down in Article 66, multiplied by the total number of children of all residents.

Article 45

Where the benefit consists of a periodical payment, it shall be granted throughout the contingency.

 

Part VIII – Maternity benefit

Article 46

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of maternity benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 47

The contingencies covered shall include pregnancy and confinement and their consequences, and suspension of earnings, as defined by national laws or regulations resulting therefrom.

Article 48

The persons protected shall comprise:

 1. all women in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent of all employees, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes; or
 2. all women in prescribed classes of the economically active population, which classes constitute not less than 20 per cent of all residents, and, for maternity medical benefit, also the wives of men in these classes.

Article 49

 1. In respect of pregnancy and confinement and their consequences, the maternity medical benefit shall be medical care as specified in paragraphs 2 and 3 of this article.
 2. The medical care shall include at least:
  1. pre-natal, confinement and post-natal care either by medical practitioners or by qualified midwives; and
  2. hospitalisation where necessary.
 3. The medical care specified in paragraph 2 of this article shall be afforded with a view to maintaining, restoring or improving the health of the woman protected and her ability to work and to attend to her personal needs.
 4. The institutions or government departments administering the maternity medical benefit shall, by such means as may be deemed appropriate, encourage the women protected to avail themselves of the general health services placed at their disposal by the public authorities or by other bodies recognised by the public authorities.

 

 

Article 50

In respect of suspension of earnings resulting from pregnancy and from confinement and their consequences, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66. The amount of the periodical payment may vary in the course of the contingency, subject to the average rate thereof complying with these requirements.

Article 51

The benefit specified in Articles 49 and 50 shall, in a contingency covered, be secured at least to a woman in the classes protected who has completed such qualifying period as may be considered necessary to preclude abuse, and the benefit specified in Article 49 shall also be secured to the wife of a man in the classes protected where the latter has completed such qualifying period.

Article 52

The benefit specified in Articles 49 and 50 shall be granted throughout the contingency, except that the periodical payment may be limited to 12 weeks, unless a longer period of abstention from work is required or authorised by national laws or regulations, in which event it may not be limited to a period less than such longer period.

Part IX – Invalidity benefit

Article 53

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of invalidity benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 54

The contingency covered shall include inability to engage in any gainful activity, to an extent prescribed, which inability is likely to be permanent or persists after the exhaustion of sickness benefit.

Article 55

The persons protected shall comprise:

 1. prescribed classes of employees, constituting not less than 50 per cent of all employees; or
 2. prescribed classes of the economically active population, constituting not less than 20 per cent of all residents; or
 3. all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a way as to comply with the requirements of Article 67.

Article 56

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:

 1. where classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;
 2. where all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 57

 1. The benefit specified in Article 56 shall, in a contingency covered, be secured at least:
  1. to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or
  2. where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whom, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.
 2. Where the benefit referred to in paragraph 1 of this article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:
  1. to a person protected who has completed, prior to the contingency, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or
  2. where, in principle, all economically active persons are protected, to a person protected who has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whom, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with paragraph 1.b of this article has been paid.
 3. The requirements of paragraph 1 of this article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected who has completed, in accordance with prescribed rules, five years of contribution, employment or residence.
 4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the pension corresponding to the reduced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this article.

Article 58

The benefit specified in Articles 56 and 57 shall be granted throughout the contingency or until an old-age benefit becomes payable.

Part X – Survivors' benefit

Article 59

Each Contracting Party for which this part of the Code is in force shall secure to the persons protected the provision of survivors' benefit in accordance with the following articles of this part.

Article 60

 1. The contingency covered shall include the loss of support suffered by the widow or child as the result of the death of the breadwinner; in the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of self-support.
 2. National laws or regulations may provide that the benefit of a person otherwise entitled to it may be suspended if such person is engaged in any prescribed gainful activity or that the benefit, if contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary exceed a prescribed amount, and, if non-contributory, may be reduced where the earnings of the beneficiary or his other means or the two taken together exceed a prescribed amount.

Article 61

The persons protected shall comprise:

 1. the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of employees, which classes constitute not less than 50 per cent of all employees; or
 2. the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of the economically active population, which classes constitute not less than 20 per cent of all residents; or
 3. all resident widows and resident children who have lost their breadwinner and whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 62

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:

 1. where the wives and children of breadwinners in classes of employees or classes of the economically active population are protected, in such manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;
 2. where all resident widows and resident children whose means during the contingency do not exceed prescribed limits are protected, in such a manner as to comply with the requirements of Article 67.

Article 63

 1. The benefit specified in Article 62 shall, in a contingency covered, be secured at least:
  1. to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, a qualifying period which may be 15 years of contribution or employment, or 10 years of residence; or
  2. where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, the prescribed yearly average number of contributions has been paid.
 2. Where the benefit referred to in paragraph 1 of this article is conditional upon a minimum period of contribution or employment, a reduced benefit shall be secured at least:
  1. to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, a qualifying period of five years of contribution or employment; or
  2. where, in principle, the wives and children of all economically active persons are protected, to a person protected whose breadwinner has completed a qualifying period of three years of contribution and in respect of whose breadwinner, while he was of working age, half the yearly average number of contributions prescribed in accordance with paragraph 1.b of this article have been paid.
 3. The requirements of paragraph 1 of this article shall be deemed to be satisfied where a benefit calculated in conformity with the requirements of Part XI but at a percentage of ten points lower than shown in the Schedule appended to that part for the standard beneficiary concerned is secured at least to a person protected whose breadwinner has completed, in accordance with prescribed rules, five years of contribution, employment or residence.
 4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be effected where the qualifying period for the benefit corresponding to the reduced percentage exceeds five years of contribution or employment but is less than 15 years of contribution or employment; a reduced benefit shall be payable in conformity with paragraph 2 of this article.
 5. In order that a childless widow presumed to be incapable of self-support may be entitled to a survivor's benefit, a minimum duration of the marriage may be required.

Article 64

The benefit specified in Articles 62 and 63 shall be granted throughout the contingency.

Part XI – Standards to be complied with by periodical payments

Article 65

 1. In the case of a periodical payment to which this article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowances payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this part, at least the percentage indicated therein of the total of the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.
 2. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner shall be calculated according to prescribed rules, and, where the persons protected or their breadwinners are arranged in classes according to their earnings, their previous earnings may be calculated from the basic earnings of the classes to which they belonged.
 3. A maximum limit may be prescribed for the rate of the benefit or for earnings taken into account for the calculation of the benefit, provided that the maximum limit is fixed in such a way that the provisions of paragraph 1 of this article are complied with, where the previous earnings of the beneficiary or his breadwinner are equal to or lower than the wage of a skilled manual male employee.
 4. The previous earnings of the beneficiary or his breadwinner, the wage of the skilled manual male employee, the benefit and any family allowances shall be calculated on the same time basis.
 5. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable relation to the benefit for the standard beneficiary.
 6. For the purpose of this article, a skilled manual male employee shall be:
  1. a fitter or turner in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or
  2. a person deemed typical of skilled labour selected in accordance with the provisions of paragraph 7 of this article; or
  3. a person whose earnings are equal to 125 per cent of the average earnings of all the persons protected.
 7. The person deemed typical of skilled labour for the purposes of paragraph 6.b of this article shall be a person employed in the major group of economic activities with the largest number of economically active male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons protected, as the case may be, in the division comprising the largest number of such persons or breadwinners; for this purpose, the international standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations at its Seventh Session on 27th August 1948, and reproduced in

Addendum 1 to this Code, or such classification as at any time amended, shall be used.

 1. Where the rate of benefit varies by region, the skilled manual male employee may be determined for each region in accordance with paragraphs 6 and 7 of this article.
 2. The wage of the skilled manual male employee selected in accordance with paragraph 6.a and b of this article shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allowances if any; where such rates differ by region but paragraph 8 of this article is not applied, the median rate shall be taken.

10. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earnings where these result from substantial changes in the cost of living.

Article 66

 1. In the case of a periodical payment to which this article applies, the rate of the benefit, increased by the amount of any family allowance payable during the contingency, shall be such as to attain, in respect of the contingency in question, for the standard beneficiary indicated in the Schedule appended to this part, at least the percentage indicated therein of the total of the wage of an ordinary adult male labourer and of the amount of any family allowances payable to a person protected with the same family responsibilities as the standard beneficiary.
 2. The wage of the ordinary adult male labourer, the benefit and any family allowances shall be calculated on the same time basis.
 3. For the other beneficiaries, the benefit shall bear a reasonable relation to the benefit for the standard beneficiary.
 4. For the purpose of this article, the ordinary adult male labourer shall be:
  1. a person deemed typical of unskilled labour in the manufacture of machinery other than electrical machinery; or
  2. a person deemed typical of unskilled labour selected in accordance with the provisions of the following paragraph.
 5. The person deemed typical of unskilled labour for the purpose of paragraph 4.b of this article shall be a person employed in the major group of economic activities with the largest number of economically active male persons protected in the contingency in question, or of the breadwinners of the persons protected, as the case may be, in the division comprising the largest number of such persons or breadwinners; for this purpose the international standard industrial classification of all economic activities, adopted by the Economic and Social Council of the United Nations at its Seventh Session on 27th August 1948, and reproduced in

Addendum 1 to this Code, or such classification as at any time amended, shall be used.

 1. Where the rate of benefit varies by region, the ordinary adult male labourer may be determined for each region in accordance with paragraphs 4 and 5 of this article.
 2. The wage of the ordinary adult male labourer shall be determined on the basis of the rates of wages for normal hours of work fixed by collective agreements, by or in pursuance of national laws or regulations, where applicable, or by custom, including cost-of-living allowances if any; where such rates differ by region but paragraph 6 of this article is not applied, the median rate shall be taken.
 3. The rates of current periodical payments in respect of old age, employment injury (except in case of incapacity for work), invalidity and death of breadwinner, shall be reviewed following substantial changes in the general level of earnings where these result from substantial changes in the cost of living.

Article 67

In the case of a periodical payment to which this article applies:

 1. the rate of the benefit shall be determined according to a prescribed scale or a scale fixed by the competent public authority in conformity with prescribed rules;
 2. such rate may be reduced only to the extent by which the other means of the family of the beneficiary exceed prescribed substantial amounts or substantial amounts fixed by the competent public authority in conformity with prescribed rules;
 3. the total of the benefit and any other means, after deduction of the substantial amounts referred to in sub-paragraph b of this article, shall be sufficient to maintain the family of the beneficiary in health and decency, and shall be not less than the corresponding benefit calculated in accordance with the requirements of Article 66;
 4. the provisions of sub-paragraph c of this article shall be deemed to be satisfied if the total amount of benefits paid under the part concerned exceeds, by at least 30 per cent, the total amount of benefits which would be obtained by applying the provisions of Article 66 and the provisions of:
  1. i.            Article 15.b for Part III;
  2. ii.            Article 27.b for Part V;
  3. iii.            Article 55.b for Part IX;
  4. iv.            Article 61.b for Part X.

Schedule to Part XI

Periodical payments to standard beneficiaries

Part Contingency Standard beneficiary Percentage
III Sickness Man with wife and two children 45
IV Unemployment Man with wife and two children 45
V Old age Man with wife old pensionable age 40
VI Employment injury:
– Incapacity for work
– Total loss of earning capacity
– Survivors
Man with wife and two children

Man with wife and two children
Widow with two children

50

50
40

VIII Maternity Woman 45
IX Invalidity Man with wife and two children 40
X Survivors Widow with two children 40

Part XII – Common provisions

Article 68

A benefit to which a person protected would otherwise be entitled in compliance with any of Parts II to X of this Code may be suspended to such extent as may be prescribed:

 1. as long as the person concerned is absent from the territory of the Contracting Party concerned;
 2. as long as the person concerned is maintained at public expense, or at the expense of a social security institution or service, subject to a portion of the benefit being granted to the dependants of the beneficiary;
 3. as long as the person concerned is in receipt of another social security cash benefit, other than a family benefit, and during any period in respect of which he is indemnified for the contingency by a third party, subject to the part of the benefit which is suspended not exceeding the other benefit or the indemnity by a third party;
 4. where the person concerned has made a fraudulent claim;
 5. where the contingency has been caused by a criminal offence committed by the person concerned;
 6. where the contingency has been caused by the wilful misconduct of the person concerned;
 7. in appropriate cases, where the person concerned neglects to make use of the medical or rehabilitation services placed at his disposal or fails to comply with rules prescribed for verifying the occurrence or continuance of the contingency or for the conduct of the beneficiaries;
 8. in the case of unemployment benefit, where the person concerned has failed to make use of the employment services placed at his disposal;
 9. in the case of unemployment benefit, where the person concerned has lost his employment as a direct result of a stoppage of work due to a trade dispute, or has left it voluntarily without just cause; and
 10. in the case of survivors' benefit, as long as the widow is living with a man as his wife.

Article 69

 1. Every claimant shall have a right of appeal in case of refusal of the benefit or complaint as to its quality or quantity.
 2. Where in the application of this Code a government department responsible to a legislature is entrusted with the administration of medical care, the right of appeal provided for in paragraph 1 of this article may be replaced by a right to have a complaint concerning the refusal of medical care or the quality of the care received investigated by the appropriate authority.
 3. Where a claim is settled by a special tribunal established to deal with social security questions and on which the persons protected are represented, no right of appeal shall be required.

Article 70

 1. The cost of the benefits provided in compliance with this Code and the cost of the administration of such benefits shall be borne collectively by way of insurance contributions or taxation or both in a manner which avoids hardship to persons of small means and takes into account the economic situation of the Contracting Party concerned and of the classes of persons protected.
 2. The total of the insurance contributions borne by the employees protected shall not exceed 50 per cent of the total of the financial resources allocated to the protection of employees and their wives and children. For the purpose of ascertaining whether this condition is fulfilled, all the benefits provided by the Contracting Party concerned in compliance with this Code, except family benefit and, if provided by a special branch, employment injury benefit, may be taken together.
 3. The Contracting Party concerned shall accept general responsibility for the due provision of the benefits provided in compliance with this Code, and shall take all measures required for this purpose; it shall ensure, where appropriate, that the necessary actuarial studies and calculations concerning financial equilibrium are made periodically and, in any event, prior to any change in benefits, the rate of insurance contributions, or the taxes allocated to covering the contingencies in question.

Article 71

 1. Where the administration is not entrusted to a government department responsible to a legislature, representatives of the persons protected shall participate in the management, or be associated therewith in a consultative capacity, under prescribed conditions; national laws or regulations may likewise decide as to the participation of representatives of employers and of the public authorities.
 2. The Contracting Party concerned shall accept general responsibility for the proper administration of the institutions and services concerned in the application of this Code.

Part XIII – Miscellaneous provisions

Article 72

This Code shall not apply to:

 1. contingencies which occurred before the coming into force of the relevant part of the Code for the Contracting Party concerned;
 2. benefits in contingencies occurring after the coming into force of the relevant part of the Code for the Contracting Party concerned in so far as the rights to such benefits are derived from periods preceding that date.

Article 73

The Contracting Parties shall endeavour to conclude a special instrument governing questions relating to social security for foreigners and migrants, particularly with regard to equality of treatment with their own nationals and to the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition.

Article 74

 1. Each Contracting Party shall submit to the Secretary General an annual report concerning the application of this Code. This report shall include:
  1. full information concerning the laws and regulations by which effect is given to the provisions of this Code covered by the ratification; and
  2. evidence of compliance with the statistical conditions specified in:
   1. i.            Articles 9.a, b or c; 15.a or b; 21.a; 27.a or b; 33; 41.a or b; 48.a or b; 55.a or b; 61.a or b, as regards the number of persons protected;
   2. ii.            Articles 44, 65, 66 or 67, as regards the rates of benefit;
   3. iii.            Article 24, paragraph 2, as regards duration of unemployment benefit; and
   4. iv.            Article 70, paragraph 2, as regards the proportion of the financial resources constituted by the insurance contributions of employees protected.

Such evidence shall as far as possible be presented in such general order and manner as may be suggested by the Committee.

 1. Each Contracting Party shall furnish to the Secretary General, if so requested by him, further information of the manner in which it has implemented the provisions of the Code covered by its ratification.
 2. The Committee of Ministers may authorize the Secretary General to transmit to the Consultative Assembly copies of the report and further information submitted in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article respectively.
 3. The Secretary General shall send to the Director General of the International Labour Office the report and further information submitted in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article respectively, and shall request the latter to consult the appropriate body of the International Labour Organisation with regard to the said report and further information and to transmit to the Secretary General the conclusions reached by such body.
 4. Such report and further information and the conclusions of the body of the International Labour Organisation referred to in paragraph 4 of this article shall be examined by the Committee which shall submit to the Committee of Ministers a report containing its conclusions.

Article 75

 1. After consulting the Consultative Assembly, if it considers it appropriate, the Committee of Ministers shall, by a two-thirds majority in accordance with Article 20, paragraph d, of the Statute of the Council of Europe, decide whether each Contracting Party has complied with the obligations of this Code which it has accepted.
 2. If the Committee of Ministers considers that a Contracting Party is not complying with its obligations under this Code, it shall invite the said Contracting Party to take such measures as the Committee of Ministers considers necessary to ensure such compliance.

Article 76

Each Contracting Party shall report every two years to the Secretary General on the state of its law and practice in regard to any of Parts II to X of the Code which such Contracting Party has not specified in its ratification of the Code pursuant to Article 3 or in a notification made subsequently pursuant to Article 4.

Part XIV – Final provisions

Article 77

 1. This Code shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General, provided that the Committee of Ministers in appropriate cases has previously given an affirmative decision as provided for in Article 78, paragraph 4.
 2. This Code shall enter into force one year after the date of the deposit of the third instrument of ratification.
 3. As regards any Signatory ratifying subsequently, this Code shall enter into force one year after the date of deposit of its instruments of ratification.

Article 78

 1. Any Signatory wishing to avail itself of the provisions of Article 2, paragraph 2, shall, before ratification, submit to the Secretary General a report showing to what extent its system of Social Security is in conformity with the provisions of this Code.
  Such report shall include a statement of:
  1. the relevant laws and regulations; and
  2. evidence of compliance with the statistical conditions specified in:
   1. i.            Articles 9.a, b or c; 15.a or b; 21.a; 27.a or b; 33; 41.a or b; 48.a or b; 55.a or b; 61.a or b, as regards the number of persons protected;
   2. ii.            Articles 44, 65, 66 or 67, as regards the rates of benefits;
   3. iii.            Article 24, paragraph 2, as regards duration of unemployment benefit; and
   4. iv.            Article 70, paragraph 2, as regards the proportion of the financial resources constituted by the insurance contributions of employees protected; and
   5. all elements which the Signatory wishes to be taken into account, in accordance with Article 2, paragraphs 2 and 3.

Such evidence shall, as far as possible, be presented in such general order and manner as may be suggested by the Committee.

 1. The Signatory shall furnish to the Secretary General, if so requested by him, further information on the manner in which its system of Social Security is in conformity with the provisions of this Code.
 2. Such report and further information shall be examined by the Committee which shall take into account the provisions of Article 2, paragraph 3. The Committee shall submit to the Committee of Ministers a report containing its conclusions.
 3. The Committee of Ministers shall, by a two-thirds majority in accordance with Article 20, paragraph d, of the Statute of the Council of Europe, decide whether the system of Social Security of such Signatory is in conformity with the requirements of this Code.
 4. If the Committee of Ministers decides that the said Social Security scheme is not in conformity with the provisions of this Code, it shall so inform the Signatory concerned and may make recommendations as to how such conformity may be effected.

Article 79

 1. After the entry into force of this Code, the Committee of Ministers may invite any non-member State of the Council of Europe to accede to the Code. The accession of such State shall be subject to the same conditions and procedure as laid down in the Code with regard to ratification.
 2. A State shall accede to this Code by depositing an instrument of accession with the Secretary General. The Code shall come into force for any State so acceding one year after the date of deposit of its instrument of accession.
 3. The obligations and rights of an acceding State shall be the same as those provided for in this Code for a Signatory which has ratified the Code.

Article 80

 1. This Code shall apply to the metropolitan territory of each Contracting Party. Each Contracting Party may, at the time of signature or of the deposit of its instrument of ratification or accession, specify, by declaration addressed to the Secretary General, the territory which shall be considered to be its metropolitan territory for this purpose.
 2. Each Contracting Party ratifying the Code or each acceding State may, at the time of deposit of its instrument of ratification or accession, or at any time thereafter, notify the Secretary General that this Code shall, in whole or in part and subject to any modifications specified in the notification, extend to any part of its metropolitan territory not specified under paragra ph 1 of this article or to any of the other territories for whose international relations it is responsible. Modifications specified in such notification may be cancelled or amended by subsequent notification.
 3. Any Contracting Party may, at such time as it can denounce the Code in accordance with Article 81, notify the Secretary General that the Code shall cease to apply to any part of its metropolitan territory or to any of the other territories to which the Code has been extended by it in accordance with paragraph 2 of this article.

Article 81

Each Contracting Party may denounce the Code or any one or more of Parts II to X thereof only at the end of a period of five years from the date on which the Code entered into force for such Contracting Party, or at the end of any successive period of five years, and in each case after giving one year's notice to the Secretary General. Such denunciation shall not affect the validity of the Code in respect of the other Contracting Parties, provided that at all times there are not less than three such Contracting Parties.

Article 82

The Secretary General shall notify the member States of the Council of Europe, the government of any acceding State and the Director General of the International Labour Office:

 1. i.            of the date of entry into force of this Code and the names of any members who ratify it;
 2. ii.            of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 79 and of such notifications as are received with it;
 3. iii.            of any notification received in accordance with Articles 4 and 80; or
 4. iv.            of any notice received in accordance with Article 81.

Article 83

The Annex to this Code shall form an integral part of it.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 16th day of April 1964, in French and English, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe, and of which the Secretary General shall send certified copies to each of the signatory and acceding States and to the Director General of the International Labour Office.

Annex

Article 68.i

It shall be understood that Article 68.i of this Code is to be interpreted in accordance with the national legislation of each Contracting Party.

Addendum 1

International standard industrial classification of all economic activities

List of divisions and major groups

Division 0 – Agriculture, forestry, hunting and fishing:

01. Agriculture and livestock production
02. Forestry and logging
03. Hunting, trapping and game propagation
04. Fishing

Division 1 – Mining and quarrying:

11. Coal mining
12. Metal mining
13. Crude petroleum and natural gas
14. Stone quarrying, clay and sand pits
19. Non-metallic mining and quarrying not elsewhere classified

Divisions 2-3 – Manufacturing:

20. Food manufacturing industries, except beverage industries
21. Beverage industries
22. Tobacco manufactures
23. Manufacture of textiles
24. Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods
25. Manufacture of wood and cork, except manufacture of furniture
26. Manufacture of furniture and fixtures
27. Manufacture of paper and paper products
28. Printing, publishing and allied industries
29. Manufacture of leather and leather products, except footwear
30. Manufacture of rubber products
31. Manufacture of chemicals and chemical products
32. Manufacture of products of petroleum and coal
33. Manufacture of non-metallic mineral products, except products of petroleum and coal
34. Basic metal industries
35. Manufacture of metal products, except machinery and transport equipment
36. Manufacture of machinery, except electrical machinery
37. Manufacture of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies
38. Manufacture of transport equipment
39. Miscellaneous manufacturing industries

 

Division 4 – Construction:

40.  Construction

Division 5 – Electricity, gas, water and sanitary services:

51. Electricity, gas and steam
52. Water and sanitary services

Division 6 – Commerce:

61. Wholesale and retail trade
62. Banks and other financial institutions
63. Insurance
64. Real estate

Division 7 – Transport, storage and communications:

71. Transport
72. Storage and warehousing
73. Communications

Division 8 – Services:

81. Government services
82. Community and business services
83. Recreation services
84. Personal services

Division 9 – Activities not adequately described:

90. Activities not adequately described.

Addendum 2

Supplementary services or advantages

Part II – Medical care

 1. Care outside hospital wards by general practitioners and specialists, including domiciliary visiting, without limit of duration, provided that the beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the care received to the extent of 25 per cent.
 2. Essential pharmaceutical supplies, without limit of duration, provided that the beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the care received to the extent of 25 per cent.
 3. Hospital care, including maintenance, care by general practitioners or specialists, as required, and all auxiliary services required in respect of prescribed diseases requiring prolonged care, including tuberculosis, for a duration which may not be limited to less than 52 weeks per case.
 4. Conservative dental care, provided that the beneficiary or his breadwinner may be required to share in the cost of the care received to the extent of one-third.
 5. Where cost-sharing takes the form of a fixed sum in respect of each case of treatment or each prescription of pharmaceutical supplies, the total of such payments made by all persons protected in respect of any one of the types of care referred to in Items 1, 2 or 4 above shall not exceed the specified percentage of the total cost of that type of care within a given period.

Part III – Sickness benefit

 1. Sickness benefit at the rate specified in Article 16 of this Code, for a duration which may not be limited to less than 52 weeks per case.

Part IV – Unemployment benefit

 1. Unemployment benefit at the rate specified in Article 22 of this Code, for a duration which may not be limited to less than 21 weeks within a period of 12 months.

Part V – Old age benefit

 1. Old age benefit at a rate of at least 50 per cent of the benefit specified in Article 28:
  1. under Article 29, paragraph 2, or, where the benefit specified in Article 28 is conditional upon a period of residence and the Contracting Party concerned does not avail itself of Article 29, paragraph 3, after ten years of residence; and
  2. under Article 29, paragraph 5, subject to prescribed conditions regarding the previous economic activity of the person protected.

Part VII – Family benefit

 1. Family benefit in cash, in the form of periodical payments, until the eligible child continuing its education attains a prescribed age which may not be less than 16 years.

Part VIII – Maternity benefit

10. Provision of maternity benefit without qualifying period.

Part IX – Invalidity benefit

11. Invalidity benefit at a rate of at least 50 per cent of the benefit specified in Article 56:

 1. under Article 57, paragraph 2, or, where the benefit specified in Article 56 is conditional upon a period of residence and the Contracting Party concerned does not avail itself of Article 57, paragraph 3, after five years of residence; and
 2. for a person protected who, by reason only of his advanced age when the provisions concerned in the application of this part come into force, has not satisfied the conditions prescribed in accordance with Article 57, paragraph 2, subject to prescribed conditions regarding the previous economic activity of the person protected.

Part X – Survivors' benefit

12. Survivors' benefit at a rate of at least 50 per cent of the benefit specified in Article 62:

 1. under Article 63, paragraph 2, or, where the benefit specified in Article 62 is conditional upon a period of residence, and the Contracting Party concerned does not avail itself of Article 63, paragraph 3, after five years of residence; and
 2. for persons protected whose breadwinner had not satisfied the conditions prescribed in accordance with Article 63, paragraph 2, by reason only of his advanced age when the provisions concerned in the application of this part came into force, subject to prescribed conditions regarding the previous economic activity of the breadwinner.

Parts II, III or X

13. Funeral benefit amounting to:

 1. i.            twenty times the daily previous earnings of the person protected which serve, or would have served, for the calculation of the survivors' benefit or sickness benefit, as the case may be, provided that the total benefit need not exceed twenty times the daily wage of the skilled male manual employee, determined in accordance with the provisions of Article 65; or
 2. ii.            twenty times the daily wage of the ordinary adult male labourer, determined in accordance with the provisions of Article 66.
Labklājības ministre Valsts sekretārs Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors Par kontroli atbildīgā amatpersona Atbildīgā amatpersona
I.Purne R.Beinarovičs E.Korčagins Z.Uzuliņa L.Ramane

11.11.2008. 15:52

10785

L.Ramane, tālr.: 67021617, fakss: 67021560,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Normatīvā akta projekta

„Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs
1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu 2003.gada 29.jūnija Ministru kabineta rīkojums Nr.470 (prot.Nr.42 22.§), kas noteica akceptēt 1964.gada 16.aprīļa Eiropas Sociālās drošības kodeksa parakstīšanu, pilnvarojot labklājības ministru parakstīt minēto dokumentu.

Labklājības ministrijas 2008.gada darba plāna aktivitāte Nr.63 „Apstiprināt pievienošanos Eiropas Sociālās drošības kodeksam”.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums 1964.gada 16.aprīļa Eiropas Sociālās drošības kodeksu (turpmāk – Kodekss), ko izstrādāja un parakstīšanai atvēra Eiropas Padome (turpmāk – EP), Latvijas Republika parakstīja 2003.gada 28.novembrī.

Kodekss ir viens no EP standartu noteicošajiem instrumentiem sociālās drošības jomā un izstrādāts, pamatojoties uz EP 1961.gada 18.oktobra Eiropas Sociālās hartas pamatprincipu – tiesībām uz sociālo drošību. Latvijas Republika Eiropas Sociālās hartas 10 pantus ratificēja 2002.gada 2.martā.

Kodeksa mērķis ir sekmēt EP dalībvalstu sociālās politikas progresu, kā arī veicināt noteiktajiem kopējiem standartiem atbilstošu minimālo līmeni dalībvalstu iedzīvotāju sociālajai aizsardzībai.

Kodekss nosaka ieteikumus, kas katrai EP dalībvalstij ir jāievēro, attīstot sociālās aizsardzības sistēmu. Tomēr katra dalībvalsts var izvēlēties veidus, kā sasniegt šo ieteikumu īstenošanu. Tādejādi, lai gan Kodekss nosaka vienotus standartus sociālās aizsardzības jomā, tas vienlaikus ir piemērojams valstīs ar dažādām sociālās drošības sistēmām.

Pirms Kodeksa ratifikācijas Latvijas Republikas Saeimā, 2007.-2008.gadā tika izstrādāts Latvijas Republikas Sākotnējais ziņojums par Eiropas Sociālās drošības kodeksu (turpmāk – Sākotnējais ziņojums), kuru izstrādāja Labklājības ministrijas eksperti sadarbībā ar Veselības ministriju. Sākotnējā ziņojumā ir ietverts Latvijas Republikas sociālās drošības un medicīnas sistēmas regulējošo tiesību aktu izvērtējums Kodeksa kontekstā. Sākotnējais ziņojums ietver arī aprēķinus (procentos) par Latvijas Republikas sociālās aizsardzības apjomu, kas veikti pēc EP dotajām vadlīnijām. Atbilstoši Sākotnējam ziņojumam šādas Latvijas Republikas sociālās drošības sistēmas daļas atbilst Kodeksā noteiktajam:

1) Medicīniskā aprūpes daļa;

2) Slimības pabalsta daļa;

3) Bezdarbnieka pabalsta daļa;

4) Vecuma pensijas daļa;

5) Maternitātes pabalsta daļa.

Sākotnējais ziņojums ir pieejams Labklājības ministrijas mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/587. Sākotnējais ziņojums ietver aprēķinus procentos, saskaņā ar kuriem tiek noteikta Latvijas Republikas sociālās drošības aizsardzības līmeņa atbilstība Kodeksa standartiem, kā to nosaka Kodeksa 5.pants.

 1. Normatīvā akta projekta būtība
Pieņemot likumu „Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu” Latvijas Republikai kļūs saistošas sekojošas Kodeksa nodaļas: I nodaļa – Vispārējie noteikumi (1.-6.pants), II nodaļa – Medicīniskā aprūpe (7.-12.pants), III nodaļa – Slimības pabalsts (13.-18.pants), IV nodaļa – Bezdarbnieka pabalsts (19.-24.pants), V nodaļa – Vecuma pensija (25.-29.pants), VIII nodaļa – Maternitātes pabalsts (46.-52.pants), XI nodaļa – Standarti, kas ir jāievēro attiecībā uz periodiskiem maksājumiem (65.-67.pants), XII nodaļa – Kopīgie noteikumi (68.-71.pants), XIII nodaļa – Citi noteikumi (72.-76.pants) un XIV nodaļa – Nobeiguma noteikumi(77.-83.pants).

Izvēlētās Kodeksa nodaļas ietver pantus, kuru ieteikumiem Latvijas Republika atbilst, pamatojoties uz Sākotnējā ziņojumā ietverto informāciju un aprēķinu secinājumiem. Kodeksa ratifikācija nemaina sociālās aizsardzības līmeni un nerada papildus līdzekļu nepieciešamību, jo Kodeksa ietvaros tiek ratificētas tās nodaļas, kuru noteiktajiem ieteikumiem Latvijas Republikas sociālās drošības sistēma jau atbilst.

Jānorāda, ka neatbilstība attiecībā uz noteiktajiem ieteikumiem pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā un invaliditātes pensiju jomā, ir pamatojami ar personu salīdzinoši zemo ienākumu līmeni, no kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Latvijas Republikai ir visas iespējas nākotnē ratificēt arī iepriekšminētās Kodeksa nodaļas (VI un IX), kā arī VII nodaļu – Ģimenes pabalsti un X nodaļu – Apgādnieka zaudējuma pensija.

4. Cita informācija Šobrīd Kodeksu ir ratificējušas 20 EP dalībvalstis, no kurām 17 ir Eiropas Savienības dalībvalstis. Šobrīd, līdzīgi kā Latvijas Republikā, vēl četrās valstīs notiek nacionālo tiesību aktu un sociālās sistēmas standartu atbilstības izvērtējuma process, gatavojoties Kodeksa ratifikācijai.

Kodeksa 74.pants nosaka, ka katrai Līgumslēdzējai valstij reizi gadā ir jāsniedz nacionālais ziņojums par Kodeksā noteikto standartu uzturēšanu. Savukārt Kodeksa 76.pants nosaka, ka reizi divos gados katra Līgumslēdzēja valsts sniedz informāciju par normatīvo aktu atbilstību un aprēķinus par tiem Kodeksa pantiem, kurus attiecīgā valsts nav ratificējusi. Ziņojums par neratificētajiem pantiem tiek sagatavots, lai pārskatītu iespējas ratificēt tās Kodeksa daļas, kuras valsts nav ratificējusi. Saskaņā ar Eiropas Padomes noteikto procedūru, valstis savus ziņojumus iesniedz līdz gada 31.jūlijam.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību
1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām Tiek veicināta sabiedrības kopējā sociālās aizsardzības stabilitāte un atbilstība starptautiskās prakses ieteikumiem.

Likumprojektam ietekme uz dzimumu līdztiesību būs netieša, jo Kodeksā noteiktais attiecas uz personu, neatkarīgi no tās dzimuma.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

Nav attiecināms.
3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām Nav attiecināms.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām Nav attiecināms.
5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms
6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

Nav attiecināms.
7. Cita ietekme Nav attiecināms.
III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
(tūkst. latu)
Rādītāji 2009.gads Turpmākie trīs gadi
2010. 2011. 2013.
1 2 3 4 5
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0 0 0 0
2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets.

0 0 0 0
3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets.

0 0 0 0
4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 0 0 0 0
5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā). Nav attiecināms.
6. Cita informācija Kodeksa ratifikācija nerada papildus līdzekļu nepieciešamību, jo Kodeksa ietvaros tiek ratificētas tās nodaļas, kuru noteiktajiem ieteikumiem Latvijas Republikas sociālās drošības sistēma jau atbilst. Kodeksa ratifikācija pati par sevi neietekmē sociālās aizsardzības līmeni valstī un papildus līdzekļi nav nepieciešami. Kodeksā paredzēto saistību īstenošana nodrošināma piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros
IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu
1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt Papildus normatīvie akti nav jāizdod.
2. Cita informācija Nav attiecināms.
V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts
1. Saistības pret Eiropas Savienību Nav attiecināms.
2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām Eiropas Sociālās drošības kodeksa ratifikācija ir Latvijas Republikas starptautisko saistību izpilde attiecībā pret Eiropas Padomi, kurai Latvijas Republika pievienojās 1995.gada 10.februārī.
3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem Nav attiecināms.
4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu Nav attiecināms.
2.tabula
Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.) Komentāri
Nav attiecināms. Nav attiecināms. Nav attiecināms.
5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem Nav attiecināms.
6. Cita informācija Nav attiecināms.
VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu
1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadome, kurā pārstāvēti arī sociālie partneri Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas darba devēju konfederācija.
2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta) 2007.gada 27.martā Labklājības ministrija Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Sociālās drošības apakšpadomes sēdē informēja tās locekļus par Kodeksa ratifikācijas iespējām. Sociālās drošības apakšpadomes locekļi neiebilst pret Kodeksa ratificēšanu.
3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti Sabiedrības informēšanai izmantota Labklājības ministrijas sagatavotā informācija masu medijiem preses relīžu formā par Kodeksa ratifikācijas iespējām. Sabiedrības informēšanai tiek izmantoti arī Labklājības ministrijas interneta mājas lapas resursu sadaļa „Starptautiskā sadarbība”.
4. Konsultācijas ar ekspertiem Nav attiecināms.
5. Cita informācija Notika konsultācijas ar Veselības ministriju, kas bija nepieciešamas, lai iegūtu atbilstības izvērtējumu par Kodeksa II nodaļu – Medicīniskā aprūpe un VIII nodaļu – Maternitātes pabalsts. Veselības ministrija atzina minētās nodaļas par ratifikācijai atbilstošām.

Pirms Kodeksa parakstīšanas Labklājības ministrija 2002.gadā bija sagatavojusi Pirmo sākotnējo ziņojumu, par ko 2003.gada septembrī Starptautiskā Darba Biroja (International Labour Office) eksperti sniedza savu viedokli, norādot uz Kodeksa nodaļām, kuru prasībām atbilst Latvijas Republika.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta esošo valsts institūciju ietvaros. Ikgadējo ziņojumu sagatavošanu koordinē un realizē Labklājības ministrija.
2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams Interneta tīklā: Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv. Labklājības ministrija sagatavos preses relīzi.
3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo Normatīvais akts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu, taču indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
4. Cita informācija Nav attiecināms.
Labklājības ministre I.Purne
Valsts sekretārs Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors Par kontroli atbildīgā amatpersona Atbildīgā amatpersona
R.Beinarovičs E.Korčagins Z.Uzuliņa L.Ramane

11.11.2008. 15:52

1605

L.Ramane, tālr.:67021617, fakss: 67021560,

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Rīgā Nr.7 2009.gada 27.janvārī

50.§

Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu

TA-4000

___________________________________________________________

(I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Valsts kancelejai sagatavot kodeksu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

5. Eiropas Sociālās drošības kodeksā paredzēto saistību īstenošana nodrošināma piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Ministru prezidents I.Godmanis
Valsts kancelejas direktore G.Veismane

2009-MK-PROT-07-2701-#50.doc