http://www.vsaa.lv/vsaa/reportspopup/?selt=75|&lang=lv&rId=5&actionrep=process&sel=75&sely=2010&selmonth=0

Gads: 2010
Mēnesis:

Janvāris

Sociālā apdrošināšana

Skaits Vidējais apmērs, Ls
Visas pensijas 566 709 170.41
Vecuma pensija 474 444 180.42
Invaliditātes pensija (sākot no 01.04.2008., t.sk. arī pensija ČAES avārijas seku likv. dalībniekam) 67 651 125.38
Apgādnieka zaudējuma pensija (no 01.04.2008. t.sk. arī pensija mirušā ČAES avārijas seku likv. dalībnieka ģim. loc.) 23 809 96.47
Izdienas pensija 2 679 169.33
Attiecīgajā mēnesī piešķirtās pensijas 4 165 194.66
Attiecīgajā mēnesī piešķirtās vecuma pensijas 3 245 217.66
Attiecīgajā mēnesī piešķirtās invaliditātes pensijas 705 114.63
Attiecīgajā mēnesī piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas 188 79.85
Attiecīgajā mēnesī piešķirtās izdienas pensijas 28 288.98
Bezdarbnieka pabalsts 82 092 152.93
Slimības pabalsts 28 157 293.16
Maternitātes pabalsts 2 101 1 202.24
Paternitātes pabalsts 564 208.02
Vecāku pabalsts (dati, sākot no 01.01.2008.) 14 972 447.90
Apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas vai tās ģimenes locekļa nāves gadījumā 170 713.20
Apbedīšanas pabalsts pensionāra nāves gadījumā 2 544 286.98
Apbedīšanas pabalsts bezdarbnieka nāves gadījumā 28 135.00
Apdrošināšanas atlīdzība par darbspēju zaudējumu, ja kaitējums darbā nodarīts pēc 01.01.1997. (dati, sākot no 01.01.2002.) 6 949 137.05
Apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (dati, sākot no 01.01.2002.) 87 141.35
Kaitējuma atlīdzība, ja kaitējums darbā nodarīts līdz 01.01.1997. 1 257 60.69
Kaitējuma atlīdzība ČAES avāriju seku likvidēšanas dalībniekam, kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10 - 25% apmērā 451 43.84
Kaitējuma atlīdzība ČAES avāriju seku likvidēšanas dalībniekam, kuram noteikta invaliditāte 1 011 55.63
Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (dati, sākot no 01.01.2007.) 621 299.06