Valdība 2009. gada februārī iesniedza Saeimā likumprojektus par Eiropas Sociālās hartas un Eiropas Sociālās drošības kodeksa ratifikāciju.  Saeimas Ārlietu komisija akceptēja projektu negrozītu un Saeima nodeva komisijām.  Šie ES dokumenti Saeimā joprojām nav ratificēti  Saeimā 1. lasījumā pieņemtais likumprojekts paredz piešķirt Latvijas iedzīvotājiem tikai daļu tiesību, kādas ir  citiem eiropiešiem

Nav paredzēts 2012. gadā Saeimā ratificēt sekojošas tiesības, ko paredz:

Eiropas Pārstrādātā Sociālā harta [03.05.1996]

 

4. Visiem strādājošajiem ir tiesības uz taisnīgu atalgojumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus sev un savām ģimenēm.

7. Bērniem un jauniešiem ir tiesības uz speciālu aizsardzību pret tādiem fiziskiem un morāliem kaitējumiem, kādiem tie pakļauti.

12. Visiem strādājošajiem un to apgādājamajiem ir tiesības uz sociālo drošību.

15. Invalīdiem ir tiesības uz neatkarību, sociālo integrāciju un dalību sabiedriskajā dzīvē.

17. (2.punktu) [2. nodrošinot bērnus un jauniešus ar bezmaksas pamatskolas un vidusskolas izglītību, kā arī veicinot regulāru skolas apmeklējumu].

18. Ikvienas Līgumslēdzējas puses pilsoņiem ir tiesības uz apmaksātu nodarbošanos jebkuras citas Līgumslēdzējas puses teritorijā, pie vienlīdzīgiem nosacījumiem ar šīs citas Līgumslēdzējas puses pilsoņiem, ar ierobežojumiem, kas balstās uz pamatotiem ekonomiskiem vai sociāliem iemesliem.

19. Migrējošiem strādājošajiem, kas ir kādas Līgumslēdzējas puses pilsoņi, un to ģimenēm ir tiesības uz aizsardzību un palīdzību jebkuras citas Līgumslēdzējas puses teritorijā.

23. Katram vecam cilvēkam ir tiesības uz sociālo aizsardzību.

27. Visiem strādājošajiem, kam ir ģimenes saistības un kas strādā vai vēlas strādāt, ir tiesības to darīt, nepakļaujoties diskriminācijai un izvairoties no konfliktiem, kas rastos viņu darba un ģimenes saistību dēļ.

30. Ikvienam ir tiesības uz aizsardzību pret nabadzību un sociālo nevienlīdzību.
31. Ikvienam ir tiesības uz dzīvesvietu.

 

Nav arī paredzēts Saeimā ratificēt tiesības, ko paredz:

Eiropas Sociālās drošības kodekss

VI NODAĻA. Pabalsts sakarā ar nelaimes gadījumu darbā

VII NODAĻA.            Ģimenes pabalsts

IX NODAĻA. Invaliditātes pabalsts

X NODAĻA.               Apgādnieka zaudējuma pensija

Likumprojekts

Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu

1.pants. 1996.gada 3.maijā Pārskatītā Eiropas Sociālā harta (turpmāk – Harta) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Hartas III sadaļas A pantu Latvijas Republika apņemas uzskatīt par sev saistošiem Hartas I, III, IV, V un VI sadaļas noteikumus, kā arī šādus Hartas II sadaļas pantus:

1) 1.pants – Tiesības uz darbu;

2) 2.pants – Tiesības uz taisnīgiem darba apstākļiem;

3) 3.pants – Tiesības uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;

4) 5.pants – Tiesības biedroties;

5) 6.pants – Tiesības slēgt kolektīvus līgumus;

6) 8.pants – Strādājošo sieviešu tiesības uz maternitātes aizsardzību;

7) 9.pants – Tiesības uz arodorientāciju;

8) 10.pants – Tiesības uz arodapmācību;

9) 11.pants – Tiesības uz veselības aizsardzību;

10) 13.pants – Tiesības uz sociālo un medicīnisko palīdzību;

11) 14.pants – Tiesības izmantot sociālās labklājības dienestu pakalpoju­mus;

12) 16.pants – Ģimenes tiesības uz sociālo, juridisko un ekonomisko aizsardzību;

13) 17.panta 1.punkts – Bērnu un jauniešu tiesības uz sociālo, juridisko un ekonomisko aizsardzību;

14) 20.pants – Tiesības uz vienlīdzīgām tiesībām un attieksmi nodarbinā­tības un darba jautājumos bez diskriminācijas dzimuma dēļ;

15) 21.pants – Tiesības uz informāciju un konsultācijām;

16) 22.pants – Tiesības piedalīties darba apstākļu un darba vides noteik­šanā un uzlabošanā;

17) 24.pants – Tiesības uz aizsardzību darba saistību izbeigšanas gadījumos;

18) 25.pants – Strādājošo tiesības uz savu tiesību aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā;

19) 26.pants – Tiesības uz cieņu darbā;

20) 28.pants – Strādājošo pārstāvju tiesības uz aizsardzību darba saistībās un no tām atkarīgajās funkcijās;

21) 29.pants – Tiesības saņemt informāciju un konsultācijas par kolektīvo štatu samazināšanu.

3.pants. Labklājības ministrija koordinē Hartā paredzēto saistību izpildi.

4.pants. Harta stājas spēkā tās VI sadaļas K panta 2.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Harta angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

Labklājības ministre                                                                              I.Purne