Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta 2010. gada izdevumu plāns

Budžets 2009. gada plāns (Ls) 2010. gada

plāns (Ls)

Izmaiņas (+;-)

(Ls)

Izmaiņas (%)
* Pamatbudžets 101 638 059 96 593 022 -5045 037 -5.0
** Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets 1 469 293131 1 358 696 501 -110596 630 -7.5
Transferti no pamatbudžeta uz speciālo budžetu 16 815 243 17 411 105 595 862 3.6
Konsolidētais budžets: 1 587746 433 1472700 628 -115045 805 -7.3

* Pamatbudžeta izdevumi bez Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2007-2013) VSAA piešķirtā finansējuma;

** 2009.gada plāns bez papildu līzdekļiem 30,1 milj. latu apmērā, kas piešķirti ar FM 23.11.2009. gada rīkojumu Nr.824 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatbudžeta izdevumi 2010. gada plānoti 96593 22 latu apmērā un valsts speciālā budžeta izdevumi 1358696501 latu apmērā. Valsts pamatbudžeta izdevumi 2010. gadā plānoti par 5 045037 latiem mazāk kā 2009 gadā un valsts speciālā budžeta izdevumi par – 110596630 latiem mazāk kā 2009. gadā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrējamo pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi 2010. gadā (Ls)

Valsts sociālie pabalsti

Apakšprogrammā 20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti” ietverto pabalstu izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Darbības galvenie mērķi:

veicināt ģimeņu ar bērniem, invalīdu, vecu ļaužu, apgādniekus zaudējušu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sniedzot papildu finansiālu atbalstu.

lati

Finansiālie rādītāji 2009.gada plāns 2010.gada plāns Izmaiņas (+;-) 2010.g. % pret 2009.g.
1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100
Resursi izdevumu segšanai 101638 059 96593 022 -5 045 037 -5,0
Izdevumi - kopā 101638 059 96593 022 -5 045 037 -5,0
Finansiālā bilance 0 0 0 0

Izmaiņas izdevumos pret 2009.gadu -5045 037 lati, tai skaitā:

2893 750 latu izdevumu samazinājumssaskaņā ar likumu "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" (stājas spēkā 01.07.2009.) ģimenes valsts pabalsta izmaksām, ņemot vērā pabalsta vidējā apmēra samazināšanos no 9,45 latiem vidēji mēnesī līdz 9,04 latiem vidēji mēnesī, sakarā ar to, ka par visiem bērniem tiek noteikts ģimenes valsts pabalsts 8 latu apmērā;

1404 360 latu izdevumu samazinājums saskaņā ar likumu "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (stājas spēkā 01.07.2009.) ģimenes valsts pabalsta izmaksām, atceļot ģimenes valsts pabalstu izmaksu par bērniem vecumā virs 19 gadiem (2009.gada jūlijs - decembris (21700 saņēmēji vidēji mēnesī), 2010.gadā (23 300 saņēmēji vidēji mēnesī ) un 2011.gadā (22 135 saņēmēji vidēji mēnesī));

636 568 latu izdevumu samazinājums saskaņā ar likumu "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (stājas spēkā 01.07.2009.) ģimenes valsts pabalsta izmaksām, atceļot ģimenes valsts pabalstu izmaksu par bērniem vecumā līdz 1 gadam: 2010.gada maijs - decembris (8 465 saņēmēji vidēji mēnesī ) un 2011.gadā (21 664 saņēmēji vidēji mēnesī);

2016 432 latu izdevumu samazinājumspamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2009. noteikumiem Nr. 491 „Grozījumi Ministra kabineta 2005.gada 08.marta noteikumos Nr.166 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu”) par bērniem, kas dzimuši 2010.gada 5.aprīlī vai vēlāk, bērna piedzimšanas pabalsts ir 296 lati bez piemaksas. Prognozētais jaundzimušo skaits 2010.gadā – 22567, 2011.gadā – 22627. Piemaksu skaits vidēji mēnesī 2010.gadā – 1881, 2011.gadā – 1886.Vidējais piemaksas apmērs gan 2010.gadā, gan 2011.gadā tiek pieņemts - 134 lati;

416000 latu izdevumu palielinājums saistībā ar 2009. gada 22. oktobrī Saeimā pieņemto likumu „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”, kas nosaka, ka ar 2010. gada 01. janvāri Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārņem atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, atlīdzības par bērna adopciju un atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi piešķiršanu un izmaksu.

1490 073 latu izdevumu palielinājums saistībā arpabalstu saņēmēju skaita un pabalstu vidējā apmēra izmaiņām.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

noteiktas iedzīvotāju grupas 2010.gadā saņems valsts atbalstu 96593 022 latu apmērā, tai skaitā:

· 35395 489 lati ģimenes valsts pabalsts (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 8,06 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 365889 personas). No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim apmērs par visiem bērniem būs vienāds, t.i., par katru bērnu līdz 19 gadu vecumam, ja viņš mācīsies vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, – 8 lati mēnesī par bērnu. Savukārt, par bērniem, kuri būs dzimuši pēc 2010.gada 3.maija, ģimenes valsts pabalstu piešķirs tikai no bērna viena gada vecuma;

· 6755 296 lati piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 75,19 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 7 487 personas). Ja ģimenes valsts pabalsts piešķirts par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pabalsta apmērs noteikts 75 lati mēnesī;

· 113000 latu vienreizēja atlīdzība par bērna adopciju adoptētājam (pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē vienreizēja pabalsta apmērs 1 000 latu apmērā, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 9,42 personas);

· 288000 latu atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu (ģimenei vai personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi pabalsta apmērs 80 latu mēnesī, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 300 personas);

· 15000 latu atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi (adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku pabalsta apmērs 35 lati mēnesī, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 35,7 personas);

· 8006896 lati bērna piedzimšanas pabalsts – (vienreizēja pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu vai bērna vecumā līdz gadam ņemšanu aizbildnībā pabalsta apmērs vidēji mēnesī 354,73 lati (t.sk. bērna piedzimšanas pabalsts 296 lati un piemaksu pie bērna piedzimšanas pabalsta: par pirmo bērnu – 100 latu, par otro bērnu – 150 latu, par trešo un katru nākamo bērnu – 200 latu), pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 1 881 persona). Piemaksa pie bērna piedzimšanas pabalsta: par pirmo bērnu – 100 latu, par otro bērnu – 150 latu, par trešo un katru nākamo bērnu – 200 latu, par bērniem, kuri būs dzimuši pēc 2010.gada 4.aprīļa netiks izmaksāta;

· 11188484 lati bērna kopšanas pabalsts par bērna vecumā līdz 2 gadiem kopšanu: (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 31,05 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 30 027 personas);

· 3106479 lati bērna invalīda kopšanas pabalsts personai, kas kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 150,07 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 1 725 personas);

· 1103096 lati pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu par katru aizbildnībā esošo bērnu – 32 lati mēnesī, (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 24,8 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 3 707 personas);

· 2115478 lati atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu – 38 lati mēnesī (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 38,13 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 4 623 personas);

· 12187975 lati valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību: invalīdiem (tai skaitā invalīdiem kopš bērnības), kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu, nenodarbinātiem cilvēkiem, kuri par pieciem gadiem pārsnieguši valstī noteikto pensionēšanās vecumu, kā arī apgādnieku zaudējušiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai līdz 20 un 24 gadiem, ja bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studē augstskolā, – 45 lati mēnesī (invalīdiem kopš bērnības – 75 lati mēnesī), (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 66,48 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 15278 personas);

· 49596 lati apbedīšanas pabalsts – vienreizēja pabalsta izmaksa personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja miris valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs: vispārējā gadījumā – 90 lati mēnesī, invalīda kopš bērnības miršanas gadījumā – 150 latu mēnesī, (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 121,56 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 34 personas);

· 247052 lati kaitējuma atlīdzība ČAES avārijas rezultātā cietušajām personām – valsts speciālā atlīdzība Černobiļas AES (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam ar noteiktu darbspēju zaudējumu 10 – 25%, (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 44,95 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 458 personas);

· 2485727 lati valsts sociālais pabalsts ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo ČAES likvidēšanas dalībnieku ģimenēm – 60 latu mēnesī, (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 61,39 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 3 374 personas);

· 1512295 lati pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu – 56 lati, (pabalsta apmērs vidēji pusgadā 55,68 lati pabalsta saņēmēju skaits vidēji pusgadā 13 580 personas);

· 11054047 lati pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana (invalīdam vecumā pēc 18 gadiem, kuram sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana), – 100 latu mēnesī, (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 116 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 7 941 persona);

· 3 240 latu valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem – (pabalsts 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā bojā gājušo cilvēku bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai līdz 24 gadiem, ja bērns mācās vidējā speciālajā vai augstākajā mācību iestādē) divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā – 90 latu mēnesī, (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 90 latu, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 3 personas);

· 965872 lati valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ir noteikta slimības diagnoze – celiakija, bet nav noteikta invaliditāte, – 75 lati mēnesī, (pabalsta apmērs vidēji mēnesī 75,01 lati, pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 1 073 personas).

Valsts sociālie pabalsti 2010.gadā

2010. gada plāns
Pabalsta veids Pabalsta apmērs vidēji mēnesī (lati) Kontingents (vidēji mēnesī) Izdevumi kopā (lati)
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 66.48 15 278 12 187 975
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās 55.68 13 580 1 512 295
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm 61.39 3 374 2 485 727
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām 44.95 458 247 052
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana 116.00 7 941 11 054 047
Apbedīšanas pabalsts 121.56 34 49 596
Bērna piedzimšanas pabalsts 354.73 1 881 8 006 896
Bērna kopšanas pabalsts 31.05 30 027 11 188 484
Bērna invalīda kopšanas pabalsts 150.07 1 725 3 106 479
Ģimenes valsts pabalsts 8.06 365 889 35 395 489
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu 75.19 7 487 6 755 296
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu 24.80 3 707 1 103 096
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu 38.13 4 623 2 115 478
Valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem 90.00 3 3 240
Valsts pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem 75.01 1 073 965 872
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 80.00 300 288 000
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi 35.00 35.70 15 000
Atlīdzība par bērna adopciju 1000 9.42 113 000

04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

programmai atsevišķi politikas rezultāti netiek plānoti, jo tajā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu resursu atsevišķiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

noteiktas iedzīvotāju grupas saņēmušas valsts atbalstu:

1)apgādnieka zaudējuma gadījumu skaits (vidēji mēnesī) – 12500;

2)Augstākās Padomes deputātu skaits (vidēji mēnesī) – 99;

3)politiski represēto personu skaits (vidēji mēnesī) – 18200;

4)personu, kuras kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam, skaits (vidēji mēnesī) – 13200;

5)personu, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, skaits (vidēji mēnesī) – 1250.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

programmas izpildi, veicot transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

lati

Finansiālie rādītāji 2009.gada plāns 2010.gada plāns Izmaiņas (+;-) 2010.g. % pret 2009.g.
1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100
Resursi izdevumu segšanai 15789 034 16384 869 595 862 3,8
Izdevumi - kopā 15789 034 16384 869 595 862 3,8
Finansiālā bilance 0 0 × ×

Izmaiņas izdevumos pret 2009.gadu 595862 lati, tai skaitā:

· 8676 lati - izdevumu samazinājums valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas, jo 2009.gadā veiktās iemaksas nosedz 2010.gadam aprēķinātās iemaksas;

· 604538 lati - palielinājums izdevumos, tai skaitā:

· 206160 latu – izdevumi valsts iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotā kontingenta palielināšanos no 12,9 tūkst. personām līdz 13,2tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 185525 lati – valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām saistībā ar prognozēto pensiju saņēmēju skaita pieaugumu no 79 personām līdz 99 personām vidēji mēnesī;

· 142215 lati – valsts budžeta dotācija pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar prognozētās piemaksas pie pensijas vidējā apmēra palielināšanos no 14,05 latiem līdz 15,00 latiem;

· 59220 latu – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par perso­nām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotā kontingenta palielināšanos no 12,9tūkst. personām līdz 13,2tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 6847 lati – izdevumi valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz 1,5 gadiem, saistībā ar plānotā kontingenta palielināšanos no 12,9tūkst. personām līdz 13,2tūkst. personām vidēji mēnesī;

· 4571 lats – izdevumi valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu, saistībā ar plānotā kontingenta pieaugumu no 1,2tūkst. personām līdz 1,3tūkst. personām vidēji mēnesī.

20.00.00. „Valsts sociālie pabalsti”

lati

Finansiālie rādītāji 2009.gada plāns 2010.gada plāns Izmaiņas (+;-) 2010.g. % pret 2009.g.
1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100
Resursi izdevumu segšanai 1026 209 1026 209 0 0
Izdevumi - kopā 1026 209 1026 209 0 0
Finansiālā bilance 0 0 × ×

Finansējums no apakšprogrammas 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti” Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu nodrošināšanai 2010.gadā paredzēts 1026 209 latu apmērā, kas ir 2009.gada līmenī.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildu izdevumiem saistībā ar bērnu kopšanu un sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi.

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt sociālās apdrošināšanas iemaksām atbilstošu ienākumu aizvietojumu sociālā riska iestāšanās gadījumā – iestājoties pensijas vecumam, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, slimības gadījumā, pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā, kopjot bērnu, ciešot darba negadījumā vai saslimstot ar arodslimību, kā arī īstenot valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu administrēšanas jomā.

Galvenās izmaiņas:

1)saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumiem iemaksu likme fondēto pensiju shēmā 2010.gadā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 2010.gadā plānotas 68832249 latu apmērā;

2)atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laikā periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” (stāsies spēkā ar 2009.gada 1.novembri) noteiktie vecuma un izdienas pensiju samazinājumi par 10% un strādājošiem pensionāriem par 70% netiks attiecināti uz vecuma un izdienas pensiju saņēmējiem, kuriem noteikta invaliditāte;

3)par bērniem, kas dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra, saistībā ar plānotiem grozījumiem likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laikā periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” maternitātes un paternitātes pabalstus plānots aprēķināt 80% apmērā no apdrošinātās personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;

4)bezdarbnieka pabalsta un slimības pabalsta apmēra ierobežojuma noteikšana, t.i., ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendārā dienā pārsniegs 11,51 latu – par vienu kalendāra dienu izmaksās 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu, saistībā ar plānotiem grozījumiem likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laikā periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” (stāsies spēkā ar 2010.gada 1.janvāri);

5)par bērniem, kas dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra, maternitātes un paternitātes pabalstiem noteiks pabalsta apmēra ierobežojumus, t.i., ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendārā dienā pārsniegs 11,51 latu – par vienu kalendāra dienu izmaksās 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu, saistībā ar plānotiem grozījumiem likumā „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laikā periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”.

Kopējie valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2010.gadā ir 1188633939 lati un izdevumi ir 1358696501 lati, t.sk.:

1. Valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumi ir 778203948 lati un izdevumi ir 941331 309 lati (bez savstarpējiem transfertiem);

2. Nodarbinātības speciālā budžeta ieņēmumi ir 132725982 lati un izdevumi 136807 231 lati (bez savstarpējiem transfertiem);

3. Darba negadījumu speciālā budžeta ieņēmumi ir 11044485 lati un izdevumi 11594 605 lati (bez savstarpējiem transfertiem);

4. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta ieņēmumi ir 265079205 lati un izdevumi 260712 133 lati (bez savstarpējiem transfertiem);

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta ieņēmumi ir 1580319 lati un izdevumi 8586 223 lati (bez savstarpējiem transfertiem).

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi – bez savstarpējiem transfertiem

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi samazinājās par 110596630 latiem, no 1469293131 lata 2009.gadā līdz 1358696501 latam 2010.gadā, t.sk.:

1. Valsts pensiju speciālā budžeta izdevumi samazinājās par 14670974 latiem (no 956002 283 latiem 2009.gadā līdz 941331 309 latiem 2010.gadā);

2. Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi samazinājās par 41130 017 latiem (no 177602 248 latiem 2009.gadā līdz 136807 231 latam 2010.gadā);

3. Darba negadījumu speciālā budžeta izdevumi palielinājās par 163 385 latiem (no 11431 220 latiem 2009.gadā līdz 11594 605 latiem 2010.gadā);

4. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi samazinājās par 48172 039 latiem (no 308884 172 latiem 2009.gadā līdz 260712 133 latiem 2010.gadā);

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumi samazinājās par 6786 985 latiem (no 15373 208 latiem 2009.gadā līdz 8586 223 latiem 2010.gadā).

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi 2009. un 2010.gadā – bez savstarpējiem transfertiem

Izdevumu samazinājuma iemesli 2010.gadā valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā:

2010.gads
Izdevumu samazinājums, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos -61 721 430
1. Valsts pensiju speciālais budžets
Samazinātas vecuma un izdienas pensijas par 10% -38 780 567
Pensiju izmaksa strādājošiem vecuma un izdienas pensionāriem – 30% apmērā no pensijas -766 080
Priekšlaicīgo pensiju apmērs – 50% apmērā no aprēķinātās pensijas -6 072 839
Pabalstu piešķiršanas optimizācija -3 973 712
Pabalstu piešķiršanas optimizācija (Eiropas pensiju piemaksa) 966 541
2. Nodarbinātības speciālais budžets
Izmaiņas bezdarbnieka pabalsta sistēmā (pabalsta izmaksas termiņa pagarināšana) 1 954 379
3. Darba negadījumu speciālais budžets
Izdevumu samazinājums slimības pabalstiem, sakarā ar izmaiņām slimības periodā no 52 nedēļām līdz 26 nedēļām. -45 813
Pabalstu piešķiršanas optimizācija -79 386
4. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
Izdevumu samazinājums slimības pabalstiem, sakarā ar izmaiņām slimības periodā no 52 nedēļām līdz 26 nedēļām. -4 892 826
Vecāku pabalstu izmaksā strādājošajiem vecākiem 50% apmērā līdz 2010.gada 2.maijam un no 2010.gada 3.maija strādājošajiem vecākiem pabalstu nepiešķir -10 031127
Aktīvie nodarbinātības pasākumi -335 000
Kontingenta izmaiņas ņemot vērā precizētās prognozes - 21256 300
Pabalstu griesti -20496 915
Administratīvo izdevumu samazinājums -6786 985
Kopā samazinājums - 110596 630

Sociālā apdrošināšana

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt:

1)ienākumu kompensāciju vecuma un apgādnieka zaudējuma gadījumā, apbedīšanas izdevumu kompensāciju pensionāra nāves gadījumā un izdienas pensijas pārejas posmā;

2)ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt papildu izdevumu segšanu saistībā ar bezdarbnieka nāvi, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas celšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū;

3)ienākumu kompensāciju saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;

4)ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz vienam gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

5)īstenot valsts pārvaldes funkciju sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu administrēšanas jomā.

Programmas mērķu sasniegšana tiek nodrošināta no četriem speciālajiem budžetiem: valsts pensiju speciālā budžeta, nodarbinātības speciālā budžeta, darba negadījumu speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta. Atsevišķā apakšprogrammā plānoti sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta rīkotāja – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – izdevumi.

Atbilstoši likumam „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 2010.gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme ir 33,09 procenti, no kuriem 24,09 procentus maksā darba devējs un 9 procentus – darba ņēmējs.

Ar 2001.gada 1.jūliju ir stājies spēkā Valsts fondēto pensiju likums, kas nosaka otrā pensijas sistēmas līmeņa darbības principus, dalībnieku loku, shēmas administrēšanas, līdzekļu veidošanas, pārvaldīšanas un ieguldīšanas principus. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas fondēto pensiju shēmā ir daļa no iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai. Atbilstoši Valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumiem iemaksu likme fondēto pensiju shēmā 2010.gadā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā 2010.gadā plānotas 68832249 latu apmērā.

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu tiek sadalītas pa speciālajiem budžetiem proporcionāli katra budžeta ieņēmumu īpatsvaram.

2010.gadā plānots šāds speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars:

· valsts pensiju speciālais budžets – 66,23%;

· nodarbinātības speciālais budžets – 11,11%;

· darba negadījumu speciālais budžets – 0,89%;

· invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets – 21,77%.

Pārējie ieņēmumi pa speciālajiem budžetiem tiek sadalīti analogi, izņemot gadījumus, kad ieņēmumu veidam ir noteikts konkrēts speciālais budžets, kurā tas tiek ieskaitīts.

Politikas rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

nodrošināta valsts atbalsta sniegšana sociālo risku iestāšanās gadījumos.

Speciālā budžeta izdevumi (% no IKP) – 11,4%.

Finansiālo rādītāju kopsavilkums

lati

Finansiālie rādītāji 2009.gada plāns 2010.gada projekts Izmaiņas, latos 2010.gads % pret 2009.gadu
1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100
Ieņēmumi 1263145 800 1188633 939 -74511 861 -5,9
Izdevumi - kopā 1469293 131 1358696 501 -110596 630 -7,5
Finansiālā bilance -206147 331 -170062 562 × ×

Valsts pensiju speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

valsts pensiju speciālā budžeta galvenais mērķis ir nodrošināt no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju izmaksu vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma gadījumā, kā arī apbedīšanas pabalsta izmaksu pensionāra nāves gadījumā, piemaksu pie vecuma pensijas izmaksu, vienreizējo pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksu.

Atbilstoši īstenotajai pensiju sistēmas reformai, kuras mērķis ir izveidot sociālekonomiskajai un demogrāfiskajai situācijai atbilstošu pensiju sistēmu un veicināt katra strādājošā ieinteresētību un atbildību par savu materiālo nodrošinājumu vecumdienās, Latvijā darbojas pensiju sistēmas trīs līmeņi:

1) pirmais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1996.gada, ietver paaudžu solidaritātes shēmu – pensionāriem pensijas tiek izmaksātas no iemaksām, ko veic pašlaik strādājošie. Lai paaudžu solidaritātes shēma varētu sekmīgi darboties, strādājošo veiktajām iemaksām jābūt pietiekamām pensiju izmaksām esošajiem pensionāriem. Latvijā jau ilgāku laiku pieaug vecu cilvēku īpatsvars, tāpēc, lai nebūtu jāpalielina iemaksu apjoms darba devējiem un strādājošajiem, ir ieviests arī otrais un trešais pensiju sistēmas līmenis. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par valsts pensijām” u.c. normatīvie akti;

2) otrais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 2001.gada 1.jūlija, ietver valsts fondēto pensiju shēmu – valsts organizētu iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopumu, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt pensiju kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros, termiņnoguldījumos bankās un citos aktīvos. Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls. Šī līmeņa darbību regulē Valsts fondēto pensiju likums u.c. normatīvie akti;

3) trešais pensiju sistēmas līmenis, kas ieviests no 1998.gada 1.jūlija, ietver privātos pensiju fondus – papildu pirmajam un otrajam pensiju sistēmas līmenim, persona individuāli vai ar darba devēja starpniecību var daļu savu ienākumu brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Šī līmeņa darbību regulē likums „Par privātajiem pensiju fondiem” u.c. normatīvie akti.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no valsts pensiju speciālā budžeta 2010.gadā plānots nodrošināt:

1)no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu vecuma pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 467,4 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 158,49 lati mēnesī), tai skaitā piemaksu pie vecuma pensijas izmaksas (piemaksas vidējais apmērs 23,80 latu mēnesī);

2)no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksas (vidēji mēnesī 24,5 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 99,33 lati mēnesī);

3)vienreizēju pabalstu pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam (vidēji mēnesī 560 personām, pabalsta vidējais apmērs 320,00 latu mēnesī);

4)apbedīšanas pabalstu pensionāra nāves gadījumā izmaksas (vidēji mēnesī 2,4 tūkst. personām, pabalsta vidējais apmērs 310,73 lati, kas tiek noteikts indivīda divu mēnešu pensijas apmērā);

5)no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas, vecuma un apdrošināšanas stāža atkarīgu izdienas pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 5,7 tūkst. personām, pensijas vidējais apmērs 141,26 lati mēnesī);

6)Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksas (vidēji mēnesī 99 personām, pensijas vidējais apmērs 837,60 latu mēnesī);

7)kaitējuma atlīdzību Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem (vidēji mēnesī 200 personām, atlīdzības vidējais apmērs 90,00 latu mēnesī);

8)pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas vidēji mēnesī 89 personām, pensijas vidējais apmērs mēnesī 112,36 lati atkarībā no indivīda apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas stāža ilguma.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas izpildi, piešķirot un izmaksājot pensijas un sociālos apdrošināšanas pabalstus noteiktām personu grupām, nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

lati

Finansiālie rādītāji 2009.gada plāns 2010.gada projekts Izmaiņas, latos 2010.gads % pret 2009.gadu
1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100
Ieņēmumi 837430 379 853610 551 16180 172 1,9
Izdevumi - kopā 964863 186 945888 529 -18974 657 -2,0
Finansiālā bilance -127432 807 -92277 978 × ×

2010.gada valsts pensiju speciālā budžeta izdevumu atšifrējums:

Pabalsta veids Pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (lati) Kontingents (vid.mēn.) Izdevumi kopā, Ls
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets 945888 529
Sociālie pabalsti 941 331 309
Pensijas - kopā 928 870 272
tajā skaitā:
Vecuma pensijas 158.49 467 371 888 882 771
Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā 99.33 24 490 29 191 330
Augstākās padomes deputātu pensijas 837.60 99 995 069
Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem 112.36 89 120 000
Izdienas pensijas 141.26 5 711 9 681 102
Sociālie apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā 11 136 437
tajā skaitā:
Apbedīšanas pabalsts 310.73 2 352 8 770 037
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām 90.00 200 216 000
Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam 320.00 560 2 150 400
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa 1 324 600
Uzturēšanas izdevumu transferti 4557 220

Nodarbinātības speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju darba zaudējuma gadījumā, nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksu bezdarbnieka nāves gadījumā, materiāli atbalstīt bezdarbniekus pārkvalificēšanās vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū. No nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no nodarbinātības speciālā budžeta 2010.gadā plānots nodrošināt:

1)bezdarbnieka pabalstu izmaksu vidēji mēnesī 73,8 tūkst. personām, vidēji 146,80 latu apmērā atkarībā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas, apdrošināšanas stāža un bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilguma;

2)apbedīšanas pabalstu bezdarbnieka nāves gadījumā izmaksu trīskārša sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (135 lati) vidēji mēnesī 15 personām;

3)iemaksas pensiju speciālajā budžetā 20% apmērā no bezdarbnieka pabalsta;

4)bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus;

5)aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars (% no reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju vidējā skaita gadā) – 33%.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

apakšprogrammas izpildi, piešķirot un izmaksājot bezdarbnieka un apbedīšanas pabalstus noteiktām personu grupām, nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Aktīvo nodarbinātības pasākumu izpildi nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra.

lati

Finansiālie rādītāji 2009.gada plāns 2010.gada projekts Izmaiņas, latos 2010.gads % pret 2009.gadu
1 2 3 4=3-2 5=(3/2)*100-100
Ieņēmumi 183 842728 136216747 -47625 981 -25,9
Izdevumi - kopā 213654560 163583 845 -50070 715 -23,4
Finansiālā bilance -29811832 -27367 098 × ×

2010.gada nodarbinātības speciālā budžeta izdevumu atšifrējums:

Pabalsta veids Pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī (lati) Kontingents (vid.mēn.) Izdevumi kopā, Ls
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets 163583 845
Sociālie pabalsti 130 307 231
Sociālie apdrošināšanas pabalsti naudā - kopā 24 300
tajā skaitā:
Apbedīšanas pabalsts 135.00 15 24 300
Nodarbinātības pabalsti - kopā 130 060 731
tajā skaitā:
Bezdarbnieka pabalsts 146.80 73 830 130 060 731
Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa 222 200
Subsīdijas un dotācijas 6165 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 27111 614

Darba negadījumu speciālais budžets

Darbības galvenie mērķi:

nodrošināt ienākumu kompensāciju, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai: slimības pabalstu, atlīdzību par darbspēju zaudējumu, apbedīšanas pabalstu, atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, atlīdzību par ārstēšanu, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, protezēšanu u.c. vienreizējo pabalstu izmaksu, veicinot indivīdu ātrāku un pēc iespējas kvalitatīvāku atgriešanos darba tirgū pēc darbnespējas perioda. No darba negadījuma speciālā budžeta tiek veiktas arī iemaksas valsts pensiju speciālajā budžetā un nodarbinātības speciālajā budžetā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji:

no darba negadījumu speciālā budžeta 2010.gadā plānots nodrošināt:

1)slimības pabalstu izmaksas apdrošinātām personām, ja pārejošas darba nespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība (160 personām vidēji mēnesī, pabalsta vidējais apmērs 523,88 lati, 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām);

2)atlīdzību par darbspēju zaudējumu izmaksas vid