Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands

Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands

Saskaņā ar Pievienošanās partnerības noteikumiem, Latvijas valdība kopā ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorātu ir sagatavojusi Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu, kura mērķis ir sagatavot valsti pilnīgai dalībai ar atvērtās koordinācijas metodi par sociālās iekļaušanas jautājumiem iestāšanās brīdī. Memorandā ir definēti galvenie mērķi nabadzības un sociālās atstumtības jautājumu risināšanai, prezentēti lielākie politiskie pasākumi, ko veikusi Latvija uz vienošanās pamata, veidojot valsts politiku saskaņā ar ES kopējiem mērķiem, un noteiktas galvenās politiskās jomas, kurās turpināt tālāku monitoringu un politikas izvērtēšanu. Šīs politikas ieviešanas progress tiks izvērtēts kontekstā ar ES sociālās iekļaušanas procesu, kura mērķis ir dot nozīmīgu ietekmi nabadzības izskaušanai Eiropā līdz 2010.gadam.

 

(Parakstīts)

Dagnija Staķe
Labklājības ministre

Latvija

(Parakstīts)

Anna Diamantopoulou
Atbildīgā Eiropas Komisijas locekle nodarbinātības un sociālo lietu jautājumos

Briselē, 2003.gada 18.decembrī
1.           Ekonomiskā  situācija .......………………………………….............................6

1.1........ Ekonomika..................................................................................................................... 6

1.2.        Darba tirgus un nodarbinātība.......................................................................................... 6

1.3.        Sociālās sfēras izdevumi.................................................................................................. 8

2.           Sociālā situācija.............................................................................................................. 8

2.1.        Ienākumu nevienlīdzība un nabadzība............................................................................... 8

2.2.        Teritoriālās atšķirības...................................................................................................... 9

2.3........ Veselība....................................................................................................................... 11

2.4.        Mājoklis....................................................................................................................... 11

2.5.        Visneaizsargātākās grupas............................................................................................. 12

3.           Galvenie politiskie mērķi............................................................................................... 15

4.           Politiskie jautājumi........................................................................................................ 16

4.1.        Iekļaujošs darba tirgus.................................................................................................. 16

4.1.1.     Politiskais ietvars.......................................................................................................... 16

4.1.2.     Institucionālā sistēma..................................................................................................... 17

4.2.        Pieejamība resursiem, tiesībām, precēm un pakalpojumiem............................................ 19

4.2.1.     Sociālā drošība............................................................................................................. 19

4.2.2.     Izglītība......................................................................................................................... 21

4.2.3.     Veselības aprūpe.......................................................................................................... 23

4.2.4.     Mājoklis....................................................................................................................... 25

4.3.        Atstumtības risku novēršana.......................................................................................... 27

4.3.1.     E-iekļaušana................................................................................................................. 27

4.3.2.     Atbalsts ģimenēm un ģimenes solidaritātes stiprināšana................................................... 28

4.4.        Palīdzība visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām......................................................... 30

4.5.        Visu iesaistīto pušu mobilizēšana.................................................................................... 32

5.           Dzimumu līdztiesības veicināšana................................................................................... 34

6.           Statistiskās sistēmas un indikatori.................................................................................. 36

7.           ES strukturālo fondu atbalsts sociālās iekļaušanas politikai............................................. 37

8.           Secinājumi.................................................................................................................... 38

Pielikums I......... ……………………………………………………………………………….41

Tabula 1. Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas bez neregulārām izmaksām    41

Tabula 2. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenis, nodarbinātības līmenis un darba meklētāju īpatsvars          41

Tabula 3. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju sadalījums pēc izglītības līmeņa....................................... 42

Tabula 4. Pamatdarbā nodarbināto iedzīvotāju sadalījums pēc izglītības līmeņa.............................. 42

Grafiks 1. Ekonomiski aktīvie un nodarbinātie iedzīvotāji reģionos................................................ 42

Tabula 5. Darba meklētāji sadalījumā pēc izglītības līmeņa............................................................ 43

Grafiks 2. Reģistrētā bezdarba līmenis un darba meklētāju īpatsvars............................................. 43

Tabula 6. Pamatdarbā nodarbināto iedzīvotāju struktūra pa darbības veidiem............................... 43

Grafiks 3. Darba meklētāju īpatsvars un reģistrētā bezdarba līmenis.............................................. 44

Grafiks 4. Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā sadalījumā pa vecuma grupām     44

Tabula 7. Iedzīvotāju sadalījums pēc izglītības līmeņa.................................................................... 44

Tabula 8. Iedzīvotāju sadalījums pēc ekonomiskās aktivitātes un tautībām..................................... 45

Pielikums II................................................................................................................................. 46

Grafiks 1. Pastāvīgie iedzīvotāji pilsētā, laukos un Rīgā................................................................. 46

Tabula 1. Pastāvīgie iedzīvotāji.................................................................................................... 46

Tabula 2. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs.......................................................................... 46

Tabula 3. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums................................................................................... 47

Tabula 4. Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas un demogrāfiskās slodzes līmenis............ 47

Grafiks 2. Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas.............................................................. 47

Tabula 5. Vīriešu un sieviešu galvenās vecuma grupas.................................................................. 47

Pielikums III............................................................................................................................... 48

Tabula 1. Jauno HIV infekciju un AIDS gadījumu skaita dinamika................................................ 48

Grafiks 1. Jauno HIV infekciju un AIDS gadījumu skaita dinamika............................................... 48

Grafiks 2. Veselības pašnovērtējums pēc nodarbinātības.............................................................. 48

Pielikums IV............................................................................................................................... 49

Grafiks 1. Mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums kvintiļu grupās................................................ 49

Grafiks 2. Mājsaimniecību sadalījums galvenajos demogrāfiskajos tipos........................................ 49

Grafiks 3. Mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums dažādu demogrāfisko grupu mājsaimniecībās... 49

Tabula 1. Mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums pēc mājsaimniecības tipa................................. 50

Tabula 2. Mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums reģionos.......................................................... 50

Grafiks 4. Mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums reģionos......................................................... 50

Grafiks 5. Mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums sociālekonomiskajās grupās............................ 51

Grafiks 6. Pensionāru mājsaimniecību rīcībā esošā ienākuma struktūra.......................................... 51

Grafiks 7. Mājsaimniecību rīcībā esošā ienākuma struktūra........................................................... 52

Grafiks 8. Pensionāru mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūra................................................ 52

Tabula 3. Mājsaimniecību patēriņa izdevumu struktūra................................................................. 53

Grafiks 9. Mājsaimniecību sadalījums pēc to lieluma..................................................................... 53

Grafiks 10. Mājsaimniecību sadalījums sociālekonomiskajās grupās............................................. 53

Grafiks 11. Nabadzības riska slieksnis (PPS) 1999.gadā............................................................. 54

Grafiks 12. Ienākumu kvintiļu attiecība S80/S20 (kreisā skala) un džini koeficients (labā skala) 1999.gadā          54

Grafiks 13. Nabadzības riska indekss pirms un pēc sociālo transfertu saņemšanas 1999.gadā....... 55

Tabula 4. Galvenie nabadzības monetārie rādītāji (Laeken) ……. ................................................ 55

Pielikums V................................................................................................................................ 56

Grafiks 1. Skolēni, kas beiguši pamatskolu 2002.gadā................................................................. 56

Grafiks 2. Skolēni, kas beiguši vidusskolu 2002.gadā................................................................... 56

Tabula 1. No profesionālās izglītības iestādēm atskaitītie audzēkņi................................................ 56

Grafiks 3. No profesionālās izglītības iestādēm atskaitītie audzēkņi pēc atskaitīšanas iemesla......... 57

Tabula 2. Studentu skaits pa studiju nozarēm............................................................................... 57

Grafiks 4. Studentu skaits pa studiju nozarēm.............................................................................. 58

Tabula 3. Skolēnu skaits un skolēni, kuri beidza 9.klasi, 12.klasi un arodklasi speciālajāsskolās un klasēs           58

Tabula 4. Beiguši vispārizglītojošās skolas.................................................................................... 59

Grafiks 5. Beiguši vispārizglītojošās skolas ar liecību izrakstu........................................................ 59

Tabula 5. Atskaitīto skolēnu skaits pa klašu grupām vispārizglītojošās dienas skolās...................... 59

Tabula 6. Internātskolas un skolu internāti.................................................................................... 60

Tabula 7. Skolēni ar speciālām vajadzībām.................................................................................. 60

Pielikums VI............................................................................................................................... 62

Tabula 1. Dzīvojamais fonds........................................................................................................ 61

Grafiks 1. Dzīvojamais fonds....................................................................................................... 61

Tabula 2. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas.......................................................................................... 61

Tabula 3. Sociālie dzīvokļi........................................................................................................... 62

Tabula 4. Sociālās mājas............................................................................................................. 62

Tabula 5. Dzīvokļu labiekārtošana 2001.gadā .......... ...................................................................62

Pielikums VII.............................................................................................................................. 63

Tabula 1. Iekšzemes kopprodukts............................................................................................... 63

Grafiks 1. Iekšzemes kopprodukta reģionālais dalījums................................................................ 63

Tabula 2. Iekšzemes kopprodukts no ieņēmumu puses................................................................. 63

Tabula 3. Iekšzemes kopprodukta indeksi................................................................................... 64

Tabula 4. Patēriņa cenu pārmaiņas............................................................................................... 64

Grafiks 2. Uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību skaita sadalījums pa galvenajiem darbības veidiem.... 64

Tabula 5. Sociālās sfēras izdevumi............................................................................................... 65

Tabula 6. Uzkrātās ārvalstu investīcijas Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā ...................... 65

Pielikums VIII............................................................................................................................. 66

Tabula 1. Ekonomiskās aktivitātes līmeņi sadalījumā pa vecuma grupām ...................................... 66

Tabula 2  Iedzīvotāju 15-74 gadu vecumā sadalījumā pēc ekonomiskās aktivitātes....................... 66

Tabula 3. Nodarbinātie 15-74 gadu vecumā sadalījumā pēc nodarbinātības statusa....................... 66

Tabula 4. Vidējā mēnešalga un darba samaksa pa darbības veidiem............................................. 67

Grafiks 1 Nodarbinātie iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā sadalījumā pa sektoriem........................... 67

Tabula 5. Pamatdarbā nodarbināto sieviešu struktūra pa darbības veidiem procentos no kopā nodarbinātajiem   68

Pielikums IX............................................................................................................................... 69

Tabula 1. Noziegumus izdarījušo personu sastāvs......................................................................... 69

Grafiks 1. Notiesāto personu vecuma struktūra............................................................................ 69

Tabula 2. Sociāli nelabvēlīgās ģimenes......................................................................................... 69

Pielikums X................................................................................................................................ 70

Tabula 1. Datoru lietošana uzņēmumos........................................................................................ 70

Tabula 2. Interneta lietošana uzņēmumos..................................................................................... 70

Tabula 3. Skolēnu skaits, kuri mācās datorzinības vispārizglītojošās skolās................................... 71

Tabula 4. Datoru skaits vispārizglītojošās skolās.......................................................................... 71

Pielikums XI............................................................................................................................... 73

Tabula 1. Latvijas iedzīvotāji, kas neprot lasīt un rakstīt................................................................ 72

Tabula 2. Iedzīvotāju saslimstība ar alkoholismu, atkarība no psihoaktīvo vielu lietošanas.............. 72

Tabula 3. Bērnu bāreņu aprūpes centri, pašvaldību bērnu nami-patversmes un specializētie bērnu aprūpes centri 73

Tabula 4. Sociālās aprūpes iestādes pieaugušām personām........................................................... 73

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands